DLA APLIKANTÓW

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Aplikant radcowski

Szanowna Pani, Szanowny Panie,

Uprzejmie prosimy o uważne zapoznanie się z poniższą informacją, dotyczącą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Kielcach.

Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej „Rozporządzeniem”, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Kielcach informuje, że:

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Okręgowa Izba Radców Prawnych w Kielcach z siedzibą: ul. Przecznica 6 lok. 4, 25-513 Kielce, zwana dalej „Administratorem” albo „OIRP”.

Z Administratorem można się kontaktować: e-mail: izba@remove-this.oirpkielce.pl
bądź listownie pod adresem: ul. Przecznica 6 lok. 4, 25-513 Kielce

2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie:

a) art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia, w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, polegających na realizacji ustawowych zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2115, z późn. zm.), dalej „urp”, uchwał organów samorządu zawodowego radców prawnych, aktów wykonawczych oraz z innych obowiązujących przepisów prawa, w szczególności w zakresie:
- organizacji i prowadzenia aplikacji radcowskiej,
- wydawania legitymacji,
- prowadzenia ewidencji i listy aplikantów,
- wydawania wypisów z listy i ewidencji aplikantów,
- prowadzenia postępowań dyscyplinarnych,
- informacji o przebiegu patronatu.
b) art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia, w celu wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, w szczególności w zakresie:
- prowadzenia ewidencji i listy aplikantów,
- przeprowadzania egzaminu radcowskiego,
- postępowań dyscyplinarnych.

c) art. 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia, w celu zawarcia i realizacji umowy o aplikację radcowską, w celu wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną np. w przypadku rejestracji w systemie informatycznym prowadzonym przez OIRP w Kielcach, zapisu na odpłatne szkolenia, wydarzenia organizowane lub współorganizowane przez OIRP w Kielcach.

d) art 6 ust. 1 lit a i art. 9 ust. 2 lit. a Rozporządzenia – wyrażenie zgody, np. w celu skorzystania ze świadczeń udzielanych przez Administratora w ramach pomocy finansowej lub socjalnej, uczestnictwa w organizowanych wydarzeniach, w tym integracyjnych, kulturalnych lub sportowych.


e) art 6 ust. 1 lit. f i art. 9 ust. 2 lit. f Rozporządzenia, w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora – np. dochodzenia roszczeń z tytułu zaległych składek członkowskich, kosztów postępowań dyscyplinarnych lub kar nałożonych w ramach tych postępowań. Prawnie uzasadnionym interesem OIRP w Kielcach jest również prowadzenie bieżącej komunikacji z Panią/Panem w tym informowanie o podejmowanych przez samorząd inicjatywach.

3. Kategorie danych osobowych:

a)    Pani/Pana imię i nazwisko, dane kontaktowe, numer PESEL oraz inne dane, w szczególności w zakresie określonym w art. 333 ust. 2 urp oraz informacje dotyczące przebiegu aplikacji lub udziału w wydarzeniach organizowanych lub wspieranych przez samorząd zawodowy radców prawnych.

b) szczególne kategorie danych, np. dane o stanie zdrowia, przetwarzane w związku z wnioskowaniem o pomoc socjalną oraz realizacją uprawnień wynikających z przyznanej pomocy, a także w związku ze zmniejszeniem wymiaru lub zwolnieniem z
wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego wynikającym ze szczególnych uprawnień rodzicielskich radcy prawnego lub stanu zdrowia.

4. Źródło pochodzenia danych

OIRP w Kielcach gromadzi dane osobowe pozyskane bezpośrednio od Pani/Pana jako osoby, od której pochodzą. W niektórych przypadkach dane mogą być pozyskane pośrednio, np. w przypadku złożenia skargi lub pochwały. Do danych pozyskiwanych pośrednio należą również informacje i dane pochodzące od patrona, pracodawcy oraz z sądów i prokuratur w ramach odbywanych praktyk.

5. Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych, podmioty którym Administrator zleca wykonywanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być również podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych – tylko w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
Ponadto OIRP w Kielcach może przekazać Pani/Pana dane osobowe w zakresie w jakim będzie to niezbędne dla realizacji Pani/Pana żądania (np. przekazanie do organizatora, hotelu, przewoźnika, w celu zapewnienia Pani/Pana udziału w organizowanym wydarzeniu).
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do innych jednostek organizacyjnych samorządu radców prawnych.
Pani/Pana dane osobowe są udostępnione:
Krajowej Izbie Radców Prawnych,
Ministrowi Sprawiedliwości (przekazanie danych następuje w trybie art. 311 ust. 1 upr),

do sądów i prokuratur, których obszar właściwości obejmuje zasięg terytorialny Okręgowej Izby Radców Prawnych w Kielcach, w celu odbycia praktyk przez
aplikantów radcowski.
Dane te nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

6.    Okres przechowywania danych

a) w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest realizacja obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, przetwarzanie obejmuje okres wynikający z realizacji ustawowych zadań Administratora oraz innych obowiązujących przepisów prawa;
b) w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonywanie zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, przetwarzanie obejmuje okres wynikający z istnienia tego interesu;
c) w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest realizacja umowy, przetwarzanie obejmuje okres realizacji tej umowy oraz okres niezbędny do dochodzenia lub obrony roszczeń;
d) w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest realizacja prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora, przetwarzanie obejmuje okres istnienia tego interesu.
e) w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest udzielona przez Panią/Pana zgoda, przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe do czasu jej wycofania lub osiągnięcia celu przetwarzania.

Zgodnie z art. 5c. ust. 1 ustawy o radcach prawnych okres przechowywania danych

osobowych wynosi:

1) 5 lat od końca roku, w którym zakończyło się postępowanie, w którym dane osobowe zostały zgromadzone – w przypadku danych osobowych przetwarzanych przez organy samorządu radców prawnych w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji zadań publicznych określonych w ustawie oraz danych osobowych przetwarzanych w ramach nadzoru nad działalnością samorządu radców prawnych;

2) 10 lat od końca roku, w którym zakończyło się postępowanie, w którym dane osobowe zostały zgromadzone – w przypadku danych osobowych przetwarzanych: a) w toku prowadzonych przez organy samorządu radców prawnych postępowań: – administracyjnych, – w zakresie skarg i wniosków, – innych przewidzianych przez ustawę lub wydane na podstawie ustawy akty prawne organów samorządu radców prawnych dotyczących radców prawnych, aplikantów radcowskich lub osób ubiegających się o wpis na listę radców prawnych lub listę aplikantów radcowskich, a także osób przystępujących do egzaminu wstępnego na aplikację radcowską i egzaminu radcowskiego, b) w ramach nadzoru nad tymi postępowaniami, o których mowa w lit. a, c) przez radców prawnych w ramach wykonywania zawodu;

3) 15 lat od końca roku, w którym zakończyło się postępowanie, w którym dane osobowe zostały zgromadzone – w przypadku danych osobowych przetwarzanych w toku prowadzonych przez organy samorządu radców prawnych postępowań dyscyplinarnych wobec radców prawnych i aplikantów radcowskich oraz podczas wykonywania przewidzianych przez ustawę kompetencji nadzorczych nad postępowaniami dyscyplinarnymi w sprawach radców prawnych i aplikantów radcowskich.

7. Prawa osób, których dane dotyczą

Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych, prawo do ich sprostowania, a także, w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa: prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

W przypadku przetwarzania danych osobowych w ramach wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.

8. Obowiązek lub dobrowolność podania danych

Podanie Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w ramach realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz w ramach sprawowania władzy publicznej, jest wymogiem ustawowym wynikającym z przepisów ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych oraz innych obowiązujących aktów prawnych w tym uchwał organów samorządu zawodowego radców prawnych.
W przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania jest zgoda, podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku pozyskiwania danych na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu prawo wycofania zgody w każdym czasie. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dane gromadzone na podstawie zgody, co do zasady, przechowywane są przez okres wskazany w ramach informacji towarzyszącej takiej zgodzie lub do czasu wycofania zgody.

W przypadku, gdy dane przetwarzane są w celu wykonania umowy z Panią/Panem, podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy.

9. Prawo do kontaktu z organem nadzorczym

Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).