UBEZPIECZENIE OC

Ubezpieczenie OC

Informujemy, że w dniu 21.12.2022 roku pomiędzy Krajową Izbą Radców Prawnych a UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. została zawarta nowa Umowa Generalna w sprawie programu ubezpieczeniowego dla radców prawnych na lata 2023-2026.

 

Każdy radca prawny wykonujący zawód, w ramach składki podstawowej jest objęty ubezpieczeniem obligatoryjnym na wyższą sumę gwarancyjną tj.:

 

 

Zakres ochrony

UMOWA GENERALNA 01.01.2023r. – 31.12.2026r.

UMOWA GENERALNA 01.01.2019r. – 31.12.2022r.

 

 

Suma gwarancyjna

 

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej radców prawnych

150 000 EUR na każdy Wypadek Ubezpieczeniowy

110 000 EUR na każdy Wypadek Ubezpieczeniowy

Nadwyżkowe do ubezpieczenia obowiązkowego
ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej radców prawnych

350.000 EUR na jeden i wszystkie Wypadki Ubezpieczeniowe w odniesieniu do każdego Ubezpieczonego oraz 30.000.000 EUR na wszystkie Wypadki
Ubezpieczeniowe w odniesieniu o wszystkich
Ubezpieczonych łącznie ponad 150.000 EUR,

300.000 EUR na jeden i wszystkie Wypadki Ubezpieczeniowe w odniesieniu do każdego Ubezpieczonego oraz 30.000.000 EUR na wszystkie Wypadki
Ubezpieczeniowe w odniesieniu do wszystkich
Ubezpieczonych łącznie ponad 110.000 EUR,

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej radców prawnych pełniących funkcję kuratora oraz mediatora

25.000 PLN na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe

25.000 PLN na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

50.000 PLN na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe

25.000 PLN na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzaniem biura i posiadaniem mienia

200.000 PLN na jeden i wszystkie Wypadki
Ubezpieczeniowe

200.000 PLN na jeden i wszystkie Wypadki
Ubezpieczeniowe

Ubezpieczenie Ochrony Prawnej
i odpowiedzialności karnej lub karnej skarbowej

200.000 PLN na
jeden i wszystkie Wypadki Ubezpieczeniowe

200.000 PLN na
jeden i wszystkie Wypadki Ubezpieczeniowe

Klauzula RODO – refundacja kar administracyjnych nakładanych przez Prezesa UODO na r.pr. w związku z uchybieniami w zakresie stosowania przepisów o ochronie danych osobowych, ubezpieczenie ochrony prawnej

50.000 PLN na
jeden i wszystkie Wypadki Ubezpieczeniowe

Brak ochrony

 

Składka podstawowa nie uległa zmianie i wynosi 228 zł (tj. 19 zł miesięcznie).

 

Podane w EUR sumy gwarancyjne zostaną przeliczone na PLN wg. kursu EUR ogłoszonego przez NBP w pierwszym dniu roku, jakiego ubezpieczenie dotyczy, zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej radców prawnych.

 

 

Pełna treść aktualnej Umowy Generalnej dostępna jest już na platformie www.e-kirp.pl w zakładce Ważne dokumenty.  

W celu otrzymania certyfikatów na 2023 rok, warunków aktualnej Umowy Generalnej oraz oferty ubezpieczeń dobrowolnych, a także we wszelkich innych sprawach dotyczących ubezpieczeń dla radców prawnych poprosimy o zgłaszanie się do brokera Willis Towers Watson Polska Sp. z o.o.: e-mail: radcaprawny@remove-this.willistowerswatson.com oraz pod numer telefonu 509 699 564.

Możliwości samodzielnego pobrania certyfikatów na 2023 rok oraz skorzystania z oferty ubezpieczeń dobrowolnych będą także dostępne na platformie e-kirp.pl od dnia 9.01.2023 roku.

Ewentualne szkody, które będą likwidowane z umów ubezpieczenia zawartych w ramach Umowy Generalnej, mogą być zgłaszane do brokera Willis Towers Watson Sp. z o.o. na platformie e-kirp.pl lub drogą mailową do Pani Agnieszki Skrzypczak: szkody.radcaprawny@remove-this.willistowerswatson.com oraz pod numerem telefonu 663 366 113.

Wszelkie informacje dotyczące Umowy Generalnej zawartej pomiędzy KIRP a UNIQA TU S.A. z dnia 11.12.2019 roku, dotyczącej okresu 2019 – 2022, w tym dotyczące obsługi szkód, można pozyskać także przy pomocy Brokera. Pełna treść Umowy Generalnej na lata 2019 – 2022 dostępna jest na platformie www.e-kirp.pl w zakładce Ważne dokumenty.

Zakres współpracy z Brokerem został poszerzony o wsparcie w likwidacji szkód z Umowy Generalnej zawartej z PZU, obowiązującej do dnia 31.12.2019 roku. Roszczenia z działań/uchybień popełnionych w okresie obowiązywania umowy z PZU, mogą być zgłaszane do PZU za pośrednictwem Brokera i likwidowane z jego wsparciem przy wykorzystaniu danych kontaktowych podanych powyżej.

Ponadto informujemy o możliwości zawarcia na korzystnych warunkach ubezpieczeń dobrowolnych, które mogą być zawierane indywidualnie:

  1. ubezpieczenie nadwyżkowe odpowiedzialności cywilnej radcy prawnego,
  2. nadwyżkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej radców prawnych w związku z pełnieniem funkcji zleconych mediatora i kuratora, oraz dodatkowo ubezpieczenie IOD, doradcy restrukturyzacyjnego,
  3. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej kancelarii prawnych,
  4. nadwyżkowe ubezpieczenie ochrony prawnej i odpowiedzialności karno-skarbowej,
  5. nadwyżkowe ubezpieczenie OC odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzeniem biura i posiadaniem mienia,
  6. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej aplikantów radcowskich,
  7. ubezpieczenie mienia kancelarii,
  8. ubezpieczenie „pod kontrakt” – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej kancelarii prawnej, wskutek uchybienia popełnionego przy wykonywaniu czynności zawodowych w ramach jednego lub kilku ściśle określonych kontraktów.

Dodatkowo UNIQA oferuje zniżki dla radców prawnych i aplikantów w ubezpieczeniu mienia i komunikacyjnym dostępnych na platformach online UNIQA (20% od taryfy).

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą na platformie e-kirp.pl od dnia 09.01.2023 roku, a także pod numerem telefonu: 509 699 564 bądź kierując zapytanie pod adres e-mail: radcaprawny@remove-this.willistowerswatson.com.


Ubezpieczenia w ramach Umowy Generalnej na 2022 rok

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, iż zgodnie z Umową Generalną zawartą pomiędzy Krajową Izbą Radców Prawnych a Towarzystwem Ubezpieczeniowym AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. (aktualnie UNIQA TU SA) w dniu 11 grudnia 2019 roku, dotyczącą okresu od 2020 do 2022 roku, ubezpieczeniem obowiązkowym odpowiedzialności cywilnej objęty jest każdy radca prawny wykonujący zawód. Minimalna suma gwarancyjna wynosi 110 000 EUR na zdarzenie. W pakiecie ubezpieczeń zagwarantowanych w ramach składki członkowskiej mieści się nie tylko obowiązkowe ubezpieczenie OC wymagane Rozporządzeniem Ministra Finansów, ale wiele więcej produktów, w tym ubezpieczenie uzupełniające z sumą gwarancyjną w wysokości 300 000 EUR. Sumy gwarancyjne zostają przeliczone na PLN wg kursu EUR ogłoszonego przez NBP w pierwszym dniu roku, jakiego ubezpieczenie dotyczy, zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej radców prawnych.

W celu otrzymania certyfikatów, warunków aktualnej Umowy Generalnej oraz oferty ubezpieczeń dobrowolnych, a także we wszelkich innych sprawach dotyczących ubezpieczeń dla radców prawnych poprosimy o zgłaszanie się do brokera Willis Towers Watson Polska Sp. z o.o.: e-mail: radcaprawny@remove-this.willistowerswatson.com oraz pod tel.: 601 319 614.

Ewentualne szkody, które będą likwidowane w ramach zawartej Umowy Generalnej, powinny być zgłaszane za pośrednictwem brokera Willis Towers Watson Polska Sp. z o.o. do Pani Agnieszki Skrzypczak: e-mail: szkody.radcaprawny@remove-this.willistowerswatson.com oraz pod numerem telefonu 663 366 113. Szkody z poprzedniej Umowy Generalnej, obowiązującej do dnia 31 grudnia 2019 roku, powinny być nadal zgłaszane do Centrum Likwidacji Szkód i Świadczeń PZU SA ul. Postępu 18A, 02-676 Warszawa – Zespół Likwidacji Szkód z Ubezpieczeń OC Zawodowych, tel. 801 102 102 lub (22) 566 55 55, e-mail: ocprof@remove-this.pzu.pl. W przypadku spraw problematycznych oraz niejednoznacznych, z której polisy należy skorzystać, zapraszamy do kontaktu z Panią Agnieszką Skrzypczak.

Pomimo, iż Umowa Generalna skierowana jest głównie do radców prawnych, to posiada także rozwiązania umożliwiające zawarcie polisy kancelariom prawnym, w których zawód wykonują poza radcami prawnymi, także adwokaci, rzecznicy patentowi czy doradcy podatkowi.

Ponadto informujemy o możliwości zawarcia na korzystnych warunkach ubezpieczeń dobrowolnych, które mogą być zawierane indywidualnie:

1.       ubezpieczenie nadwyżkowe odpowiedzialności cywilnej radcy prawnego,

2.       ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej radców prawnych w związku z pełnieniem funkcji zleconych,

3.       ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej kancelarii prawnych,

4.       ubezpieczenie ochrony prawnej i odpowiedzialności karno-skarbowej, wraz z klauzulą MDR ,

5.       ubezpieczenie OC odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzeniem biura i posiadaniem mienia na wyższe sumy gwarancyjne niż dostępna w ramach Umowy Generalnej,

6.       ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej aplikantów radcowskich,

7.       ubezpieczenie mienia kancelarii.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą, którą uzyskają Państwo pod numerem telefonu  601 319 614 bądź pod adresem e-mail: radcaprawny@remove-this.willistowerswatson.com

Łączę pozdrowienia,

Małgorzata Trybuchowicz
Senior Insurance Broker
Willis Towers Watson Polska sp. z o.o.
ul. Domaniewska 34a | 02-672 Warszawa | Polska

T   22 318 81 48

M +48 722 201 223

E Malgorzata.Trybuchowicz@remove-this.wtwco.com


Opinia prawna AXA

W załączeniu przesyłam opinię prawną AXA w przedmiocie objęcia zakresem ochrony wynikającej z obowiązkowego ubezpieczenia radców prawnych w okresie tymczasowego zawieszenia w czynnościach zawodowych.

 

Sekretarz Rady
Okręgowej Izby Radców Prawnych
w Kielcach
Beata Cedro- Łosak

 Obowiązkowe ubezpieczenie radców prawnych w latach 2020-2022

Szanowni Państwo,

Mamy przyjemność poinformować, że 11 grudnia 2019 roku została zawarta, za pośrednictwem brokera Willis Towers Watson Polska Sp. z o.o., nowa Umowa Generalna pomiędzy Krajową Izbą Radców Prawnych a Towarzystwem Ubezpieczeniowym AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.

W ramach umowy, ubezpieczeniem obowiązkowym odpowiedzialności cywilnej objęty jest każdy radca prawny wykonujący zawód oraz zgłoszony do ubezpieczenia przez Okręgową Izbę Radców Prawnych. Składka ubezpieczeniowa za ochronę pozostaje na niezmienionym poziomie w wysokości 228 zł (19 zł miesięcznie), przy jednoczesnym wzroście minimalnej sumy gwarancyjnej ze 100 000 EUR do 110 000 EUR na zdarzenie. W pakiecie ubezpieczeń zagwarantowanych w ramach składki członkowskiej mieści się nie tylko obowiązkowe ubezpieczenie OC wymagane Rozporządzeniem Ministra Finansów, ale wiele więcej produktów oraz limitów (wzrost uzupełniającej sumy gwarancyjnej do 300 000 EUR).

 Umowa Generalna umożliwia również skorzystanie radcom prawnym oraz kancelariom prawnym z palety dodatkowych dobrowolnych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej oraz innych ubezpieczeń majątkowych.

 Ubezpieczenia dobrowolne dostępne w programie to:

1.       Ubezpieczenie nadwyżkowe odpowiedzialności cywilnej radcy prawnego,
2.       Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej radców prawnych w związku z pełnieniem funkcji zleconych,
3.       Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej kancelarii prawnych,
4.       Ubezpieczenie ochrony prawnej i odpowiedzialności karno-skarbowej, wraz z klauzulą MDR ,
5.       Ubezpieczenie OC odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzeniem biura i posiadaniem mienia na wyższe sumy gwarancyjne niż dostępna w ramach Umowy Generalnej,
6.       Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej aplikantów radcowskich,
7.       Ubezpieczenie mienia kancelarii.

Nowy program ubezpieczeniowy wchodzi w życie od 1 stycznia 2020 roku.


Informujemy także, że w związku z koniecznością jednoznacznej identyfikacji radców prawnych, jako osób objętych ubezpieczeniem, za pośrednictwem okręgowych izb radców prawnych ubezpieczycielowi oraz brokerowi udostępnione będą dane osobowe radców prawnych w zakresie imienia, nazwiska, numeru wpisu, numeru PESEL oraz adresu korespondencyjnego (w tym e-mail). Dane te zostaną wykorzystane przez ubezpieczyciela wyłącznie w celach związanych z zawartym ubezpieczeniem zaś przez brokera w celu wystawiania certyfikatów i obsługi umowy.

Certyfikat na rok 2020 potwierdzający ubezpieczenie oraz warunki aktualnej Umowy Generalnej, w tym ofertę ubezpieczeń dobrowolnych, otrzymają Państwo zgłaszając się do brokera Willis Towers Watson Polska Sp. z o.o. :

e-mail: radcaprawny@willistowerswatson.com,

tel.: 22 318 85 38

Ewentualne szkody, które będą likwidowane w ramach zawartej Umowy Generalnej, powinny być zgłaszane za pośrednictwem brokera Willis Towers Watson Polska Sp. z o.o. na e-mail: szkody.radcaprawny@willistowerswatson.com oraz pod telefonem 723 330 343.

Szkody z poprzedniej Umowy Generalnej powinny być nadal zgłaszane do Centrum Likwidacji Szkód i Świadczeń PZU SA ul. Postępu 18A, 02-676 Warszawa – Zespół Likwidacji Szkód z Ubezpieczeń OC Zawodowych, tel. 801 102 102 lub (22) 566 55 55, e-mail: ocprof@pzu.pl