Wpisy na listę radców prawnych

Aplikanci radcowscy, którzy uzyskali pozytywny wynik z egzaminu radcowskiego winni złożyć  w terminie do dnia 14 lipca 2022r. (liczy się data wpływu do Izby) wniosek o wpis na listę radców prawnych.

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty.


1.    Kartę ewidencyjną (podpisaną),


2.    Życiorys zawierający opis przebiegu pracy zawodowej (podpisany) - dopuszczalne CV


3.    2 zdjęcia - zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodu osobistego (prosimy o czytelne podpisanie zdjęć na odwrocie),


4.    Informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, opatrzoną datą nie wcześniejszą niż 1 miesiąc przed złożeniem wniosku,


5.    Oświadczenie o korzystaniu w pełni  z praw publicznych,


6.    Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,


7.    Oświadczenie o zakończonych lub toczących się przeciwko wnioskodawcy postępowaniach karnych lub dyscyplinarnych,


8.    Oświadczenie zawierające informacje, czy i w jakich okręgowych izbach radców prawnych wnioskodawca składał uprzednio wniosek o wpis na listę radców prawnych i o rozstrzygnięciach zapadłych w postępowaniu o wpis;


9.    Oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 - 1990 oraz treści tych dokumentów (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 430 ze zm.), albo informację, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy, w przypadku osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.


10.    Odpis aktu małżeństwa lub decyzji o zmianie nazwiska (w przypadku zmiany nazwiska)


11.    Potwierdzenie dokonania opłat (dotyczy osób, które ukończyły aplikację radcowską i zdały egzamin radcowski):


a.    za decyzję w sprawie wpisu na listę radców prawnych w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę  na konto OIRP w Kielcach 49 1020 2629 0000 9102 0091 6940 w  tytule podając: „OPŁATA ZA DECYZJĘ W SPRAWIE WPISU NA LISTĘ RADCÓW PRAWNYCH”


b.    opłata manipulacyjna związana z prowadzeniem postępowania o wpis na listę radców prawnych w wysokości 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę w zaokrągleniu do pełnych złotych  na konto OIRP w Kielcach 49 1020 2629 0000 9102 0091 6940 w  tytule podając: „OPŁATA MANIPULACYJNA ZA WPIS NA LISTĘ RADCÓW PRAWNYCH” Jeśli wpłaca inna osoba niż ubiegająca się o wpis na listę radców prawnych  w tytule przelewu bezwzględnie trzeba dodać za kogo ta opłata jest wnoszona.

* wysokość opłat określona jest w uchwale Nr 144/VII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 17 września 2010 r. w sprawie wysokości opłat związanych z wpisem na listę radców prawnych, listę aplikantów radcowskich i listę prawników zagranicznych.


Osoby wnoszące o wpis w trybie art. 25 ustawy o radcach prawnych obowiązane są do wniosku dołączyć następujące dokumenty:

 1. Kartę ewidencyjną (podpisaną);

 2. Życiorys zawierający opis przebiegu pracy zawodowej (podpisany) - dopuszczalne CV

 3. 2 zdjęcia - zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodu osobistego (prosimy o czytelne podpisanie zdjęć na odwrocie);

 4. Oryginał dyplomu ukończenia studiów wyższych prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej lub odpis dyplomu uwierzytelniony przez uczelnię lub notariusza – dotyczy osób, które wcześniej złożyły kopię dokumentu;

 5. dokument zaświadczający uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu sędziowskiego, prokuratorskiego, adwokackiego lub notarialnego - w przypadku osób, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 i 4;

 6. umowy o pracę wraz z dokumentami określającymi zakres obowiązków lub zaświadczeniami od pracodawcy określającymi zakres obowiązków, lub umowy cywilnoprawne wraz z oświadczeniem o złożeniu deklaracji do właściwego urzędu skarbowego oraz zapłaceniu podatku wynikającego z tytułu tych umów - w przypadku osób, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 4 i 5;

 7. dokument zaświadczający uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk prawnych
  - w przypadku osób, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 5;

 8. zaświadczenie adwokata lub radcy prawnego, z którego wynikać będzie, iż osoba ubiegająca się o wpis wykonywała wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej przez adwokata lub radcę prawnego -
  w przypadku osób, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 4 lit. b i pkt 5 lit. b;

 9. dokumenty zaświadczające co najmniej 3-letni okres zatrudnienia w urzędach organów władzy publicznej lub w państwowych jednostkach organizacyjnych i wykonywania wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych z tworzeniem projektów ustaw, rozporządzeń lub aktów prawa miejscowego - w przypadku osób, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 4 lit. c i pkt 5
  lit. c;

 10.  dokument potwierdzający posiadanie stopnia lub tytułu uprawniającego do wpisu na listę radców prawnych w przypadku osób,
  o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy;

 11. Informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, opatrzoną datą nie wcześniejszą niż    1 miesiąc przed złożeniem wniosku;

 12. Oświadczenie o miejscu zamieszkania uzasadniającym właściwość miejscową Izby, do której składa się wniosek;

 13. Oświadczenie o korzystaniu w  pełni  z praw publicznych;

 14. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;

 15. Oświadczenie o zakończonych lub toczących się przeciwko wnioskodawcy postępowaniach karnych lub dyscyplinarnych;

 16. Oświadczenie zawierające informacje, czy i w jakich okręgowych izbach radców prawnych wnioskodawca składał uprzednio wniosek
  o wpis na listę radców prawnych i o rozstrzygnięciach zapadłych w postępowaniu o wpis;

 17. W przypadku osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r. oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 - 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2013 r. poz. 1388), albo informację, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy;

 18. Odpis aktu małżeństwa lub decyzji o zmianie nazwiska (w przypadku zmiany);

 19. Opinię okręgowej rady adwokackiej lub rady izby notarialnej, jeżeli wnioskodawca jest członkiem samorządu adwokackiego lub notarialnego;

 20. Potwierdzenie dokonania opłat

 1. za decyzję w sprawie wpisu na listę radców prawnych w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę na konto OIRP
  w Kielcach 49 1020 2629 0000 9102 0091 6940 w  tytule podając: „OPŁATA ZA DECYZJE W SPRAWIE WPISU NA LISTĘ RADCÓW PRAWNYCH”

 2. opłata manipulacyjna związana z prowadzeniem postępowania o wpis na listę radców prawnych w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę w zaokrągleniu do pełnych złotych  na konto OIRP w Kielcach 49 1020 2629 0000 9102 0091 6940 w  tytule podając: „OPŁATA MANIPULACYJNA ZA WPIS NA LISTĘ RADCÓW PRAWNYCH”.

 

Jeśli wpłaca inna osoba niż ubiegająca się o wpis na listę radców prawnych 
w tytule przelewu bezwzględnie trzeba dodać za kogo ta opłata jest wnoszona.
*wysokość opłaty określona jest uchwałą Nr 144)VII)2010 KRRP z dnia
17 września 2010 r. w sprawie wysokości opłat związanych z wpisem na listę radców prawnych, listę aplikantów radcowskich i listę prawników zagranicznych.