Wpisy na listę radców prawnych

Aplikanci radcowscy, którzy uzyskali pozytywny wynik z egzaminu radcowskiego winni złożyć  w terminie do dnia 16 maja br.  wniosek o wpis na listę radców prawnych.


Osoby wnoszące o wpis po ukończonej aplikacji radcowskiej i złożonym egzaminie radcowskim obowiązane są do wniosku dołączyć następujące dokumenty:


1.    Kartę ewidencyjną (podpisaną),
2.    Życiorys zawierający opis przebiegu pracy zawodowej (podpisany) - dopuszczalne CV
3.    2 zdjęcia - zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodu osobistego (prosimy o czytelne podpisanie zdjęć na odwrocie),
4.    Informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, opatrzoną datą nie wcześniejszą niż 1 miesiąc przed złożeniem wniosku,
5.    Oświadczenie o korzystaniu w pełni  z praw publicznych,
6.    Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
7.    Oświadczenie o zakończonych lub toczących się przeciwko wnioskodawcy postępowaniach karnych lub dyscyplinarnych,
8.    Oświadczenie zawierające informacje, czy i w jakich okręgowych izbach radców prawnych wnioskodawca składał uprzednio wniosek o wpis na listę radców prawnych i o rozstrzygnięciach zapadłych w postępowaniu o wpis;
9.    Oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 - 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2013 r. poz. 1388), albo informację, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy, w przypadku osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.
10.    Odpis aktu małżeństwa lub decyzji o zmianie nazwiska (w przypadku zmiany nazwiska)
11.    Potwierdzenie dokonania opłat (dotyczy osób, które ukończyły aplikacje i zdały egzamin radcowski):
a.    za decyzję w sprawie wpisu na listę radców prawnych w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę  na konto OIRP w Kielcach 49 1020 2629 0000 9102 0091 6940 w  tytule podając: „OPŁATA ZA DECYZJE W SPRAWIE WPISU NA LISTĘ RADCÓW PRAWNYCH”
b.    opłata manipulacyjna związana z prowadzeniem postępowania o wpis na listę radców prawnych w wysokości 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę
w zaokrągleniu do pełnych złotych  na konto OIRP w Kielcach
49 1020 2629 0000 9102 0091 6940 w  tytule podając: „OPŁATA MANIPULACYJNA ZA WPIS NA LISTĘ RADCÓW PRAWNYCH”
Jeśli wpłaca inna osoba niż ubiegająca się o wpis na listę radców prawnych  w tytule przelewu bezwzględnie trzeba dodać za kogo ta opłata jest wnoszona.
* wysokość opłat określona jest w uchwale Nr 144/VII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych  
z dnia 17 września 2010 r. w sprawie wysokości opłat związanych z wpisem na listę radców prawnych, listę aplikantów radcowskich i listę prawników zagranicznych.Osoby wnoszące o wpis w trybie art. 25 ustawy o radcach prawnych obowiązane są do wniosku dołączyć następujące dokumenty:

1.    Kartę ewidencyjną (podpisaną);
2.    Życiorys zawierający opis przebiegu pracy zawodowej (podpisany) - dopuszczalne CV
3.    2 zdjęcia - zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodu osobistego (prosimy o czytelne podpisanie zdjęć na odwrocie);
4.    Oryginał dyplomu ukończenia studiów wyższych prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej lub odpis dyplomu uwierzytelniony przez uczelnię lub notariusza – dotyczy osób, które wcześniej złożyły kopię dokumentu;
5.    dokument zaświadczający uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu sędziowskiego, prokuratorskiego lub notarialnego;
6.    umowy o pracę wraz z dokumentami określającymi zakres obowiązków lub zaświadczeniami od pracodawcy określającymi zakres obowiązków, lub umowy cywilnoprawne wraz z oświadczeniem o złożeniu deklaracji do właściwego urzędu skarbowego oraz zapłaceniu podatku wynikającego z tytułu tych umów - w przypadku osób, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 4 i 5;
7.    dokument zaświadczający uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk prawnych - w przypadku osób, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 5;
8.    zaświadczenie adwokata lub radcy prawnego, z którego wynikać będzie, iż osoba ubiegająca się o wpis wykonywała wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej przez adwokata lub radcę prawnego - w przypadku osób, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 4 lit. b i pkt 5 lit. b;
9.    dokumenty zaświadczające co najmniej 3-letni okres zatrudnienia w urzędach organów władzy publicznej lub w państwowych jednostkach organizacyjnych i wykonywania wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych z tworzeniem projektów ustaw, rozporządzeń lub aktów prawa miejscowego - w przypadku osób, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 4 lit. c i pkt 5 lit. c;
10.    dokument potwierdzający złożenie egzaminu radcowskiego, adwokackiego;
11.    Informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, opatrzoną datą nie wcześniejszą niż    1 miesiąc przed złożeniem wniosku;
12.    Oświadczenie o miejscu zamieszkania uzasadniającym właściwość miejscową Izby, do której składa się wniosek
13.    Oświadczenie o korzystaniu w  pełni  z praw publicznych;
14.    Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
15.    Oświadczenie o zakończonych lub toczących się przeciwko wnioskodawcy postępowaniach karnych lub dyscyplinarnych;
16.    w przypadku osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r. oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 - 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2013 r. poz. 1388), albo informację, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy;
17.    Odpis aktu małżeństwa lub decyzji o zmianie nazwiska (w przypadku zmiany)
18.    Oświadczenie zawierające informacje, czy i w jakich okręgowych izbach radców prawnych wnioskodawca składał uprzednio wniosek o wpis na listę radców prawnych i o rozstrzygnięciach zapadłych w postępowaniu o wpis;
19.    Opinię okręgowej rady adwokackiej lub rady izby notarialnej, jeżeli wnioskodawca jest członkiem samorządu adwokackiego lub notarialnego;
20.    Potwierdzenie dokonania opłat
1.    za decyzję w sprawie wpisu na listę radców prawnych w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę na konto OIRP w Kielcach 49 1020 2629 0000 9102 0091 6940 w  tytule podając: „OPŁATA ZA DECYZJE W SPRAWIE WPISU NA LISTĘ RADCÓW PRAWNYCH”
2.    opłata manipulacyjna związana z prowadzeniem postępowania o wpis na listę radców prawnych w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę w zaokrągleniu do pełnych złotych  na konto OIRP w Kielcach 49 1020 2629 0000 9102 0091 6940 w  tytule podając: „OPŁATA MANIPULACYJNA ZA WPIS NA LISTĘ RADCÓW PRAWNYCH”
Jeśli wpłaca inna osoba niż ubiegająca się o wpis na listę radców prawnych  w tytule przelewu bezwzględnie trzeba dodać za kogo ta opłata jest wnoszona.
*wysokość opłaty określona jest uchwałą Nr 144)VII)2010 KRRP z dnia 17 września 2010 r. w sprawie wysokości opłat związanych z wpisem na listę radców prawnych, listę aplikantów radcowskich i listę prawników zagranicznych.