POMOC SOCJALNA


REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY SOCJALNEJ CZŁONKOM OKRĘGOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH W KIELCACH

 

§ 1  Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady udzielania pomocy socjalnej członkom Okręgowej Izby Radców Prawnych w Kielcach. 
 2. Pomoc socjalna może być udzielana wyłącznie członkom Okręgowej Izby Radców Prawnych w Kielcach.
 3. Pomoc socjalna udzielana jest przez Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Kielcach.
 4.  W sprawach dotyczących udzielania pomocy socjalnej w wysokości przekraczającej dwukrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę decyduje Rada na wniosek Prezydium Rady. 

 

§ 2  Tryb przyznawania pomocy socjalnej

 1. Wniosek o udzielnie pomocy socjalnej zawiera uzasadnienie. Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające zasadność udzielenia tej pomocy.
 2. Wzór wniosku o udzielenie pomocy socjalnej zawiera załącznik do niniejszego Regulaminu.
 3. Komisja Integracji Zawodowej i Spraw Socjalnych, zwana dalej „Komisją” opiniuje wnioski radców prawnych i aplikantów radcowskich ubiegających się o pomoc socjalną.
 4. Obsługę prac Komisji wykonuje Biuro Izby.

 

§ 3 Formy pomocy

Udzielanie pomocy socjalnej następuje w szczególności w formie zapomogi:

  1.  pieniężnej, stałej lub okresowej,
  2.  pieniężnej doraźnej,
  3.  dopłaty do leków drogich niezbędnych do egzystencji ubiegającego się o pomoc,
  4.  dofinansowywanie kosztownych zabiegów operacyjnych, a niezbędnych do ratowania  zdrowia lub życia ubiegającego się o pomoc.

 

§ 4  Tryb opiniowania  wniosków o przyznawanie ulg lub pomocy finansowej

    1. Wnioski o przyznanie pomocy socjalnej składane są w Biurze Izby na formularzu
     o którym mowa w § 2 ust. 2 wraz z dokumentami potwierdzającymi zasadność udzielenia pomocy, a następnie przekazywane Przewodniczącemu Komisji.
    2. Wniosek wraz z załącznikami może być złożony w formie pisemnej, dokumentowej albo elektronicznej.  Wniosek złożony w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
 1. Przewodniczący Komisji dokonuje sprawdzenia prawidłowości i kompletności wniosku.
 2. W przypadku braków formalnych wniosku, Biuro Izby na wniosek Przewodniczącego Komisji wystosowuje wezwanie do wnioskodawcy o uzupełnienie wniosku o informacje stanowiące podstawę do przyznania świadczenia. Nieuzupełnienie wniosku
  we wskazanym terminie, skutkuje pozostawieniem go bez rozpoznania.
 3. Przyjęte wnioski opiniowane są w trakcie obrad Komisji.
 4. Opinia Komisji przedkładana jest wraz z wnioskiem osoby ubiegającej się o świadczenie Prezydium Rady, a w przypadkach określonych w § 1 ust. 4 Regulaminu Radzie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Kielcach.

 

§ 5 Zasady przyznawania pomocy finansowej

    1. Wniosek o pomoc socjalną może złożyć radca prawny lub aplikant radcowski wpisany na listę prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Kielcach, lub w przypadku gdy z uwagi na okoliczności sam nie jest w stanie tego zrobić, także jego współmałżonek albo pełnoletnie dzieci.
    2. Wniosek powinien zostać złożony na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu i  zawierać wyczerpujące uzasadnienie, a także być poparty wymaganymi dokumentami, które potwierdzą zasadność udzielenia pomocy.
    3. Komisja opiniuje złożony wniosek przy uwzględnieniu następujących okoliczności zaistniałych po stronie ubiegającego się o pomoc socjalną:
     1. zmniejszeniu możliwości zarobkowych wnioskodawcy spowodowanych chorobą lub wypadkiem wnioskodawcy lub członka jego najbliżej rodziny, uniemożliwiającymi czasowe wykonywanie działalności zawodowej.
     2. trudnej sytuacji materialnej wnioskodawcy spowodowanej chorobą, wypadkiem losowym lub innym zdarzeniem niezawinionym przez wnioskodawcę.
     3. innych okoliczności uzasadniających przyznanie pomocy.
    4. Wysokość i rodzaj pomocy socjalnej przyznawana jest przy uwzględnieniu oceny okoliczności sprawy dokonanej przez Komisję na podstawie załączonych dokumentów wnioskodawcy, ubiegającego się o pomoc socjalną.
    5. W przypadku, gdy Komisja rozpatrując wniosek wraz z załącznikami uzna za niezasadne udzielenie pomocy socjalnej w wysokości lub formie wnioskowanej, a za zasadne uzna przyznanie pomocy socjalnej w innej wysokości lub rodzaju, uprawniona jest do wyrażenia swojej opinii w tym zakresie, w szczególności poprzez zaproponowanie udzielenia pomocy w innej wysokości lub formie.
 1. Wysokość oraz rodzaj udzielanej pomocy socjalnej uzależniona od wielkości środków finansowych ustalonych  na ten cel przez Radę OIRP w Budżecie Okręgowej Izby Radców Prawnych na danych rok.

 

§ 6 Postanowienia końcowe

 1. Przewodniczący Komisji oraz osoby wskazane przez niego do rozpatrzenia danej sprawy zobowiązane są do zabezpieczenia dokumentacji przed dostępem osób nieuprawnionych.
 2. Niniejszy Regulamin nie narusza zasad przyznawania ulg na podstawie innych przepisów prawa wewnętrznego, uchwalonych przez Radę lub Krajową Radę Radców Prawnych.