Składki

składka samorządowa

Przypominamy, że po dokonanych przez KIRP zmianach składka samorządowa od 1 stycznia 2023 roku wynosi odpowiednio dla:

radców prawnych wykonujących zawód – 130 zł miesięcznie w tym 111 zł składki członkowskiej i 19 zł składki ubezpieczeniowej;

radców prawnych niewykonujących zawodu – 111 zł miesięcznie (składki członkowskiej);

radców prawnych będących emerytami lub rencistami wykonującymi zawód – 79 zł miesięcznie w tym 60 zł składki członkowskiej i 19 zł składki ubezpieczeniowej;

aplikantów radcowskich – 30 zł miesięcznie (składki członkowskiej).

Z obowiązku uiszczania składki zwolnieni są:

- radcy prawni, którzy zgłosili OIRP, że są na emeryturze i nie wykonują zawodu radcy prawnego,

- radcy prawni, którzy zgłosili OIRP, że są na rencie i nie wykonują zawodu radcy prawnego

- radcy prawni, którzy ukończyli 75 lat i zgłosili OIRP nie wykonywanie zawodu radcy prawnego,

- radcy prawni, którzy zgłosili OIRP, że są zarejestrowani w urzędzie pracy jako osoby bezrobotne,

- radcy prawni, w stosunku do których na ich wniosek została podjęta przez Radę OIRP w Kielcach uchwała o zwolnieniu z opłacania składek członkowskich w związku z przebywaniem na urlopie wychowawczym.

Składka za dany miesiąc winna być uiszczona do końca danego miesiąca.

Zachowanie terminowości wpłat jest niezwykle istotne wobec obowiązku comiesięcznego rozliczania się przez naszą Izbę z KIRP z części składki należnej KIRP.

Dziękujemy.


Uchwała KRRP nr 151/X/2019 z dnia 31 maja 2019r.

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 stycznia 2020r. wchodzi w życie uchwała KRRP nr 151/X/2019 z dnia 31 maja 2019r. zgodnie z którą zwolnieni z obowiązku uiszczania składki członkowskiej oraz składki ubezpieczeniowej są:

„radcowie prawni będący emerytami lub rencistami lub pobierający świadczenie przedemerytalne lub pobierający świadczenie pielęgnacyjne, niewykonujący zawodu radcy prawnego – począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym radca prawny zawiadomił właściwą radę okręgowej izby radców prawnych o zaistnieniu okoliczności uzasadniających zwolnienie z obowiązku uiszczania składki”.

Skarbnik Rady OIRP w Kielcach
/-/ radca prawny Marcin Cecot


Komunikat w sprawie składki członkowskiej.

Koleżanki i Koledzy!

Informuję, że od 1 stycznia 2016 roku wysokość składki radcowskiej wynosi:

Składka podstawowa- w wysokości 100 zł miesięcznie, w tym składka ubezpieczeniowa 19zł miesięcznie a składka samorządowa 81 zł

Składka podstawowa bez ubezpieczenia - którą opłacają radcowie prawni nie wykonujący zawodu, w tym radcowie mający zawieszone prawo do wykonywania zawodu w wysokości 81 zł co stanowi składkę samorządową.

Składka obniżona - którą opłacają radcowie prawni będący emerytami lub rencistami wykonywującymi zawód 61,00 zł, miesięcznie w tym składka ubezpieczeniowa 19 zł, a składka samorządowa 42,00 zł.

Składka emerytów i rencistów - którą opłacają radcowie prawni będący emerytami lub rencistami nie wykonującymi zawodu w wysokości 8 zł miesięcznie co stanowi składkę samorządową.

Aplikanci radcowscy opłacają składkę członkowską w wysokości 20 zł miesięcznie co stanowi składkę samorządową

Radcowie prawni którzy ukończyli 75 rok życia - i nie wykonują zawodu zwolnieni są z uiszczania składki członkowskiej poczynając od następnego miesiąca po miesiącu w którym ukończyli 75 rok życia.


                       Skarbnik Rady
         Okręgowej Izby Radców Prawnych
                         w Kielcach
                /-/ Elżbieta Molenda