Komisje i zespoły

Komisje i zespoły działające przy Radzie OIRP w Kielcach


KOMISJA DS. WPISÓW:

Przewodnicząca Komisji - Justyna Musiałek

Zastępca Przewodniczącej - Ilona BanasiewiczCzłonkowie Komisji:

 • rejon kielecki: Ilona Banasiewicz, Aleksandra Sutowicz
 • rejon radomski: Monika Tam-Pastwa, Iwona Pająk-Okoń
 • rejon tarnobrzeski: Małgorzata Szarek-Partyka, Bernadetta Marek-Fołta

 

Zakres działania Komisji:
1. Wstępna kontrola formalna wniosku o wpis na listę radców prawnych pod kątem kompletności złożonych dokumentów i oświadczeń,
2. Przygotowanie rocznego planu pracy Komisji oraz okresowych sprawozdań i przedstawienie ich do zatwierdzenia przez Radę i Zgromadzenie Radców Prawnych.
3. Przygotowanie treści wezwań do usunięcia stwierdzonych braków formalnych złożonych wniosków,
4. Merytoryczna analiza złożonych dokumentów pod kątem spełnienia wymagań ustawowych przez wnioskodawców, w tym przegląd akt osobowych z miejsca zatrudnienia wnioskodawcy oraz innych dokumentów związanych z wnioskiem o wpis na listę radców prawnych ( np. akt dyscyplinarnych),
5. Przeprowadzanie rozmowy z wnioskodawcą i ocena wnioskodawcy pod kątem spełnienia przesłanek rękojmi należytego wykonywania zawodu radcy prawnego i nieskazitelnego charakteru, na podstawie zgromadzonego materiału i przeprowadzonej rozmowy,
6. Przygotowywanie projektów pism kierowanych do wnioskodawcy lub podmiotów trzecich w zakresie rozpoznawanego wniosku.
7. Sporządzenie projektu uchwał w zakresie wpisu lub odmowy i przedstawienie stanowiska Komisji na najbliższe posiedzenie Rady,
8. Sporządzenie projektu uzasadnienia uchwał podjętych przez Radę w zakresie spraw rozpoznawanych przez Komisję w ciągu 7 dni od daty podjęcia uchwały.
9. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Dziekana lub Prezydium Rady w zakresie działania Komisji,
10. Posiedzenia Komisji odbywają się wg potrzeb wynikających z realizacji zadań,
11. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący Komisji, a w razie jego nieobecności Jego Zastępca,
12. Przewodniczący Komisji odpowiada za terminowe załatwianie spraw objętych zakresem działania Komisji, a także za przygotowanie materiałów na posiedzenia Rady.


KOMISJA DS. APLIKACJI:

Przewodniczący Komisji - Michał Wójcik

Zastępca Przewodniczącego - Piotr Arczyński:Członkowie Komisji:

 • rejon kielecki: Piotr Arczyński, Anna Pacanowska, Michał Grabowski
 • rejon radomski: Karina Skoczek-Kwietniewska, Rafał Czyż
 • rejon tarnobrzeski: Katarzyna Markiewicz, Marzena Marzec

 

Zakres działania Komisji:
1. Przygotowanie rocznego planu pracy oraz okresowych sprawozdań i przedstawienie ich do zatwierdzenia Radzie oraz Zgromadzeniu Radców Prawnych.
2. Organizowanie, inicjowanie dodatkowych (nieobowiązkowych) szkoleń dla aplikantów radcowskich we współpracy z Komisją ds. Doskonalenia Zawodowego
i Współpracy Zagranicznej.
3. Załatwianie wszelkich spraw osobowych aplikantów we współpracy z Komisją ds. Integracji Zawodowej i Spraw Socjalnych, Skarbnikiem i Głównym Księgowym Okręgowej Izby Radców Prawnych w Kielcach w tym:

 • opiniowanie wniosków o udzielenie urlopu dziekańskiego,
 • opiniowanie wniosków o skrócenie aplikacji,
 • opiniowanie wniosków o rozłożenie na raty opłaty za aplikację,
 • opiniowanie wniosków o całkowite lub częściowe zwolnienie z kosztów
 • odbywania aplikacji,
 • opiniowanie wniosków o pomoc socjalną dla aplikantów radcowskich.

4. Opiniowanie wniosków o przeniesienia aplikantów na ich wniosek pomiędzy Izbami.
5. Opiniowanie wniosków o wpis na listę aplikantów radcowskich.
6. Opiniowanie wniosków o wyznaczenie patrona lub o zmianę patrona.
7. Organizowanie przy udziale Kierowników Szkolenia Aplikantów egzaminu radcowskiego oraz kolokwiów rocznych i egzaminów wstępnych.
8. Wstępna kontrola formalna wniosku o wpis na listę radców prawnych pod katem kompletności wymaganych dokumentów osób, które zdały egzamin radcowski.
9. Przygotowywanie projektów uchwał w zakresie rozpatrywanych spraw na najbliższe posiedzenie Rady oraz projektów pism kierowanych do aplikantów z zakresu działania Komisji.
10. Przygotowywanie projektów uzasadnień podjętych przez Radę uchwał w ciągu 7 dni od daty podjęcia uchwały.
11. Proponowanie radców prawnych do Komisji egzaminacyjnych.
12. Opracowywanie przy udziale Kierowników Szkolenia Aplikantów, Skarbnika i Głównego Księgowego, Okręgowej Izby Radców Prawnych w Kielcach planu kosztów aplikacji oraz analiza tych kosztów w trakcie roku kalendarzowego.
13. Ścisła współpraca z Kierownikami Szkolenia Aplikantów.
14. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Dziekana lub Prezydium Rady w zakresie działania Komisji.
15. Posiedzenia Komisji odbywają się wg potrzeb wynikających z realizacji zadań
16. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący Komisji, a w razie jego nieobecności Jego Zastępca.
17. Przewodniczący odpowiada za pracę Komisji i za przygotowanie materiałów na posiedzenia Rady.
18. Przewodniczący przedstawia Radzie projekty uchwał w sprawach aplikantów radcowskich.
 


KOMISJA DOSKONALENIA ZAWODOWEGO I WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ:

Przewodnicząca Komisji: Marta Śnioch

Zastępca Przewodniczącej: Magdalena Gondek


Członkowie Komisji:

 • rejon kielecki: Magdalena Gondek, Elżbieta Tobera, Katarzyna Siwonia
 • rejon radomski: Marlena Sulis-Kudła, Kamila Czekalska-Weryk
 • rejon tarnobrzeski: Teresa Darska, Aneta Sibiga


Zakres działania Komisji:
1. Przygotowywanie rocznych planów szkoleń oraz okresowych sprawozdań i przedstawienie ich do zatwierdzenia Radzie oraz Zgromadzeniu Radców Prawnych,
2. Organizowanie szkoleń zgodnie z planem z uwzględnieniem zasad dokształcania i doskonalenia zawodowego określonych przez Krajową Radę Radców Prawnych,
3. Przygotowywanie informacji dla radców prawnych i aplikantów radcowskich o terminach i tematyce szkoleń,
4. Przygotowywanie projektów uchwał w zakresie rozpoznawanych spraw na najbliższe posiedzenie Rady oraz projektów uzasadnień podjętych przez Radę uchwał w tym zakresie w ciągu 7 dni od daty podjęcia uchwały.
5. Przygotowywanie umów z placówką w której odbywać się będzie szkolenie oraz umów z wykładowcami, przy ścisłej współpracy ze Skarbnikiem Rady i Głównym Księgowym, Okręgowej Izby Radców Prawnych w Kielcach,
6. Określanie wysokości kosztów szkolenia i rozliczanie kosztów odbytego szkolenia, przy współpracy ze Skarbnikiem Rady i Głównym Księgowym, Okręgowej Izby Radców Prawnych w Kielcach,
7. Monitorowanie i kierowanie pism do radców prawnych zagrożonych nieosiągnięciem wymaganej ilości punktów zgodnie z uchwałą Krajowej Rady Radców Prawnych w tym zakresie oraz innych pism w zakresie rozpatrywanych spraw,
8. Przygotowywanie materiałów do wystawiania zaświadczeń o odbytych szkoleniach,
9. Analiza przedstawionych przez radców prawnych dokumentów o odbytych szkoleniach poza Izbą i przyznanie punktów zgodnie z uchwałą Krajowej Rady Radców Prawnych w tym zakresie,
10. Współpraca z Krajową Radą Radców Prawnych i Centrum Kształcenia Ustawicznego w zakresie pozyskiwania środków na szkolenia, a także w zakresie tematyki szkoleń, przygotowywanie w tym zakresie wniosków,
11. Współpraca ze Skarbnikiem Rady i Głównym Księgowym Okręgowej Izby Radców Prawnych w Kielcach w zakresie ustalania planu finansowego szkoleń i jego realizacji,
12. Inicjowanie i organizacja współpracy z zagranicznymi odpowiednikami organów samorządu radców prawnych,
13. Współpraca z Przedstawicielem Krajowej Rady Radców Prawnych przy Unii Europejskiej z siedzibą w Brukseli,
14. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Dziekana lub Prezydium Rady w zakresie działania Komisji,
15. Posiedzenia Komisji odbywają się wg potrzeb wynikających z realizacji zadań,
16. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący Komisji a w razie jego nieobecności Jego Zastępca.
17. Przewodniczący Komisji wyznacza członków Komisji, którzy uczestniczą w organizacji danego szkolenia,
18. Przewodniczący Komisji odpowiada za terminowe załatwianie spraw objętych zakresem działania Komisji, a także za przygotowanie materiałów na posiedzenia Rady w tym za przygotowanie projektów uchwał z zakresie działania Komisji.


KOMISJA INTEGRACJI ZAWODOWEJ I SPRAW SOCJALNYCH:

Przewodniczący Komisji: Jacek Zieleziński

Zastępca Przewodniczącego: Maciej NiezgodaCzłonkowie Komisji:

 • rejon kielecki: Maciej Niezgoda, Aleksandra Hojnowska
 • rejon radomski: Grzegorz Pokorski, Agnieszka Trela
 • rejon tarnobrzeski: Marzena Grechuta, Ewelina Ślusarz


Zakres działania Komisji:
1. Przygotowanie rocznego planu pracy Komisji oraz okresowych sprawozdań i przedstawienie ich do zatwierdzenia Radzie oraz Zgromadzeniu Radców Prawnych.
2. Organizowanie imprez sportowych, spotkań okolicznościowych dla radców prawnych i aplikantów radcowskich, a także dla emerytów i rencistów Izby,
3. Opiniowanie wniosków radców prawnych i aplikantów radcowskich w sprawach udzielenia pomocy finansowej, umorzeń składek członkowskich lub innych należności, z wyłączeniem opłat za aplikację.
4. Rozpatrywanie wniosków o przyznanie sanatorium, i ścisłą współpraca w tym zakresie z Kapitułą Seniora Krajowej Rady Radców Prawnych
5. Przygotowywanie projektów uchwał w zakresie rozpatrywanych spraw na najbliższe posiedzenie Rady oraz projektów pism kierowanych do radców prawnych i aplikantów radcowskich w zakresie rozpatrywanych spraw,
6. Sporządzanie projektów uzasadnień uchwał, podejmowanych przez Radę w zakresie spraw rozpatrywanych przez Komisję w ciągu 7 dni od daty podjęcia uchwały.
7. Współpraca ze Skarbnikiem Rady i Głównym Księgowym w zakresie załatwiania spraw o pomoc finansową i umorzeń należności,
8. Udział w organizacji akcji „pro bono” w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Kielcach
9. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Dziekana lub Prezydium Rady w zakresie działania Komisji.
10. Posiedzenia Komisji odbywają się wg potrzeb wynikających z realizacji zadań
11. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący Komisji a w razie jego nieobecności Jego Zastępca
12. Przewodniczący Komisji wyznacza Członków Komisji do organizacji imprez sportowych i organizacji spotkań okolicznościowych,
13. Przewodniczący odpowiada za terminowe załatwianie spraw, przygotowywanie materiałów na posiedzenia Rady, a także za realizację planu pracy Komisji.


KOMISJA DS. MEDIÓW I PROMOCJI ZAWODU:

Przewodniczący Komisji: Aleksandra Sutowicz

Zastępca Przewodniczącego: Jolanta Wróblewska-Więcek

Członkowie Komisji:  Anna Radek-Pustuła, Monika Chutnik


OKRĘGOWY ZESPÓŁ WIZYTATORÓW

Przewodniczący OZW: Marcin Cecot

Zastępca Przewodniczącego OZW: Magdalena WitkowskaWizytatorzy:

 • rejon kielecki: Magdalena Witkowska, Sylwia Salata, Marcin Żmuda, Regina Staniak, Ignacy Grum, Grażyna Ciechanowska, Agnieszka Karyś-Bąk
 • rejon radomski: Katarzyna Karpeta-Cholewa, Małgorzata Pracka, Ewa Zielezińska, Agnieszka Sobczak, Joanna Świniarska, Regina Zaborska
 • rejon tarnobrzeski: Jacek Szarek, Halina Łukasiewicz, Barbara Buczek

 

Do zadań Okręgowego Zespołu Wizytatorów należy:

Przeprowadzanie wizytacji w celu oceny wykonywania zawodu i przestrzegania zasad etyki przez radców prawnych w sytuacjach określonych w art. 16, 19 i 222 ustawy o radcach prawnych, na żądanie Krajowej Rady Radców Prawnych i jego Prezydium, Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych, Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych i jej Prezydium oraz Dziekana Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych

 


ZESPÓŁ DS. EDUKACJI PRAWEJ

Przewodnicząca Zespołu: Anna Pacanowska

Zastępca Przewodniczącej: Marcin Żmuda.

 

Członkowie Zespołu:

 • rejon kielecki: Marcin Żmuda
 • rejon radomski: Agnieszka Sobczak
 • rejon tarnobrzeski: Kinga Strus-Kozłowska, Małgorzata Czwarno-Sieroń


http://centrumedukacjiprawnej.pl/


RZECZNIK PRASOWY

Rzecznik Prasowy - Przemysław Witkowski


OKRĘGOWA KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący OKR: Piotr Modzelewski

Członkowie Zespołu:

 • rejon kielecki: Paweł Koziarz
 • rejon radomski: Hanna Karpińska-Karolak
 • rejon tarnobrzeski: Renata Kędziora


Komisja Rewizyjna wykonuje swoje zadania poprzez Kontrolę polegającą na:

 • opiniowaniu sprawozdań finansowych rady,
 • badaniu dokumentów dotyczących działalności gospodarczej i finansowej rady.