Egzamin radcowski

Egzamin radcowski 2021 r. - informacja o zdawalności

Informuję, że w dniach 18-21 maja 2021r. odbył się egzamin radcowski.

Do egzaminu przystąpiły:
-       53 osoby po ukończonej aplikacji radcowskiej, pozytywny wynik uzyskało 50 osób – zdawalność 94%,
-       13 osób na podstawie art. 25 Ustawy o radcach prawnych, wynik pozytywny uzyskało 11 osób – zdawalność 85%

Osobom, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu serdecznie gratuluję.

Dziekan Rady
Okręgowej Izby Radców Prawnych
w Kielcach  
Andrzej Głogowski

 


Zestawienie ocen uzyskanych przez zdających z poszczególnych części egzaminu radcowskiego.Apel Prezesa KRRP do aplikantów radcowskich zdających egzamin radcowski w 2021 r.

w załączeniu przesyłam apel Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych r.pr. Włodzimierza Chróścika z dnia 29 kwietnia br. skierowany do aplikantów radcowskich przystępujących do egzaminu radcowskiego w 2021 roku. Poniżej podaję link do informacji.

https://kirp.pl/apel-prezesa-krrp-do-aplikantow-radcowskich-przystepujacych-do-egzaminu-radcowskiego/

Dziekan Rady
Okręgowej Izby Radców Prawnych
w Kielcach
Andrzej Głogowski


Wytyczne Ministra Sprawiedliwości i Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów komorniczego, adwokackiego i radcowskiego w 2021 r.


Termin egzaminu

Komisja Egzaminacyjna do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w Kielcach przypomina, iż stosownie do ogłoszenia Ministra Sprawiedliwości egzamin radcowski zostanie przeprowadzony w następujących terminach:

  • 18.05.2021r. godz. 10:00 - część pierwsza - zadanie z zakresu prawa karnego,

  • 19.05.2021r. godz. 10:00 - część druga - zadanie z zakresu prawa cywilnego lub rodzinnego,

  • 20.05.2021r.godz. 10:00 - część trzecia - zadanie z zakresu prawa gospodarczego,

  • 21.05.2021r. godz. 10:00 – część czwarta i piąta – zadania z zakresu prawa administracyjnego i z zakresu zasad wykonywania zawodu lub z zasad etyki.

Egzamin zostanie przeprowadzony w hotelu „Best Western Grand Hotel”
w Kielcach przy ul. Sienkiewicza 78 (dawny hotel „Łysogóry”) "- w sali „Hyperion"- poziom -1.

Każdy zdający obowiązany jest stawić się z dokumentem potwierdzającym tożsamość (ze zdjęciem) w pierwszym (18.05.2021r.) i każdym następnym dniu egzaminu o godz. 8.30 - z uwagi na konieczność podłączenia komputerów.

 

Przewodniczący   Komisji  Egzaminacyjnej
Robert Dróżdż

Sędzia Sądu Okręgowego w Kielcach

 


Bezpłatne szkolenie z obsługi LEX-a.

Dzień dobry,

W dniach 18-21 maja br. aplikanci przystąpią do egzaminu zawodowego. Zgodnie z ustaleniami w czasie egzaminu udostępnimy komisjom egzaminacyjnym program LEX w wersji przygotowanej pod egzamin.

Ponieważ wersja ta różni się zawartością od wersji, którą aplikanci znają na co dzień, aby ułatwić aplikantom poruszanie się po programie w czasie egzaminów, przygotowaliśmy bezpłatne szkolenie z obsługi LEX-a.

Szkolenie odbędzie 22.04 o godz. 14:00 i można się na nie zapisać na stornie:

https://lrpoland.wolterskluwer.com/egzamin-zawodowy?utm_source=direct&utm_medium=email&utm_campaign=WKPL_LEG_WEB_LKP-WEB-egzamin-zawodowy-04-21-TOFU_LFM/PRW0220001_NWB012&utm_term=web&utm_content=1200x1200

W załączniku przesyłam informację o szkoleniu.

W przypadku pytań bardzo proszę o kontakt.

 

Pozdrawiam

Anna Sławatyniec
kierownik projektów marketingowych
Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 

Mobile +48 600 025 717
anna.slawatyniec@wolterskluwer.com 


Egzamin radcowski w 2021 r.

Poniżej przedstawiamy instrukcję obsługi „Aplikacji do zdawania egzaminów prawniczych”, obowiązującej na egzaminie komorniczym, adwokackim i radcowskim w 2021 r.

Aplikacja skierowana jest do osób zdających egzamin komorniczy, adwokacki i radcowski w rozumieniu przepisów odpowiednio: ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. z 2020 poz. 121, z późn. zm.), ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo
o adwokaturze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1651 i 2320) i ustawy z dnia 6 lipca 1982 r.
o radcach prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 75 i 2320).

Stosownie do treści § 11 ust. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania egzaminu komorniczego (Dz. U. poz. 898), § 10 ust. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania egzaminu adwokackiego (Dz. U. z 2016 r. poz. 112) oraz § 10 ust. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania egzaminu radcowskiego (Dz. U. z 2016 r. poz. 116), zdający są uprawnieni do dokonania wyboru sposobu rozwiązywania zadań w formie odręcznej albo przy użyciu własnego sprzętu komputerowego.

Pisemna informacja o wyborze sposobu rozwiązywania zadań winna zostać złożona przewodniczącemu właściwej komisji nie później niż 21 przed wyznaczonym terminem egzaminu.

Założenia dotyczące zamieszczenia wersji demonstracyjnej Aplikacji:

    zapoznanie się zdających z funkcjonalnością aplikacji;
    zebranie uwag celem poprawy funkcjonalności.

Aplikacja jest udostępniona w wersji demonstracyjnej i ze względów bezpieczeństwa posiada wyłączone zabezpieczenia oraz funkcję zapisu pracy.

Zabronione jest debugowanie, dekompilowanie i jakakolwiek ingerencja w kod programu.

Wersję finalną aplikacji zdający otrzymają przed rozpoczęciem egzaminów na nośnikach pamięci – pendrive (nośniki te zapewni Ministerstwo Sprawiedliwości).

Minimalne wymagania*, które powinien spełniać komputer zdającego dla prawidłowego działania aplikacji:

    procesor Pentium 1 GHz lub jego odpowiednik;
    512 MB pamięci RAM (zalecane 1024MB);
    system operacyjny (32/64-bit): Windows XP SP3, Windows Vista, Windows 7, Windows 8; Windows 8.1, Windows 10;
    zainstalowany program Microsoft .NET Framework 3.5 SP1[1];
    100 MB wolnego miejsca na dysku systemowym komputera;
    wolny port USB;
    konto użytkownika o prawach administratora lokalnego do komputera[2];
    odinstalowany program antywirusowy;
    wyłączony wygaszacz ekranu;
    opcja (schemat) zasilania ustawiona na funkcję „prezentacja” /„wysoka wydajność”[3];
    zegar komputera ustawiony zgodnie z obowiązującą datą i czasem;
    wyłączone aktualizacje automatyczne.

Uwagi:

    Aplikacja nie może być uruchamiana na maszynach wirtualnych.
    Na egzaminie dopuszczalne jest korzystanie z myszek i klawiatur przewodowych.
    Ekrany dotykowe na czas egzaminu zostaną zablokowane przez aplikację.

* Minimalne, przetestowane wymagania komputera, przy których aplikacja pracuje prawidłowo. Należy mieć na uwadze, że zainstalowane na komputerze zdającego i pracujące w tle inne aplikacje mogą spowolnić działanie aplikacji egzaminacyjnej, dlatego sugeruje się odinstalowanie zbędnych aplikacji na czas trwania egzaminu.

 W celu rozpoczęcia testowania „Aplikacji do zdawania egzaminów prawniczych” należy:

    Pobrać plik DEMO.zip
    Rozpakować plik DEMO.zip na dysku lokalnym komputera
    Uruchomić plik START.exe z katalogu AZEP

 
[1] Microsoft.NET 3.5 SP1 jest domyślnie zintegrowany jako składnik systemu Windows 7. W przypadku nowszych systemów takich jak: Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 środowisko .NET instaluje się automatycznie podczas pierwszego uruchomienia aplikacji opartej o ww. środowisko.

Uruchomienie wersji DEMO świadczy o zainstalowaniu właściwej wersji środowiska.NET.

[2] Aby sprawdzić czy zalogowany użytkownik posiada uprawnienia administratora lokalnego do komputera należy w linii poleceń wykonać komendę net user %username%  i sprawdzić czy na wyświetlonej liście znajduje się następujący wpis „Członkostwa grup lokalnych *Administratorzy”.

[3] Komputer powinien być skonfigurowany w taki sposób aby w przypadku bezczynności nie używał funkcji wstrzymywania systemu (tryb uśpienia) i wygaszacza ekranu.
Żródło:  https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/aplikacja-do-zdawania-egzaminow-prawniczych
Wypożycznie laptopa na egzamin radcowski

Informujemy, że istnieje możliwość wypożyczenia laptopa na egzamin radcowski. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod numerem telefonu 413447733. Zgłoszenia przyjmujemy do 18.04.2021 roku.

Cena brutto za cały okres egzaminu - 320 zł