Egzamin radcowski

Komunikat

Komisja Egzaminacyjna do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w Kielcach przypomina, iż stosownie do ogłoszenia Ministra Sprawiedliwości egzamin radcowski w terminie dodatkowym zostanie przeprowadzony w następujących terminach:

- 23.06. 2020r.  godz. 10:00 - część pierwsza - zadanie z zakresu prawa karnego,
- 24.06. 2020r. godz. 10:00 - część druga - zadanie z zakresu prawa cywilnego lub rodzinnego,
- 25.06.2020r. godz. 10:00 - część trzecia - zadanie z zakresu prawa gospodarczego,
- 26.06.2020r. godz. 10:00 – część czwarta i piąta  – zadania z zakresu prawa administracyjnego i z zakresu zasad wykonywania zawodu lub z zasad etyki.

Egzamin zostanie przeprowadzony w Centrum Kongresowym Targów Kielce w Kielcach przy ul. Zakładowej 1, sala konferencyjna Delta

Każdy zdający obowiązany jest stawić się z dokumentem potwierdzającym tożsamość (ze zdjęciem) w pierwszym (23.06.2020r.)i każdym następnym dniu egzaminu o godz. 8.30 - z uwagi na konieczność podłączenia komputerów.

Przewodniczący   Komisji  Egzaminacyjnej
Robert Dróżdż


Komunikat

Komisja Egzaminacyjna do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w Kielcach przypomina, iż stosownie do ogłoszenia Ministra Sprawiedliwości egzamin radcowski zostanie przeprowadzony w następujących terminach:

- 24.03. 2020r.  godz. 10:00 - część pierwsza - zadanie z zakresu prawa karnego,
- 25.03. 2020r. godz. 10:00 - część druga - zadanie z zakresu prawa cywilnego lub rodzinnego,
- 26.03.2020r. godz. 10:00 - część trzecia - zadanie z zakresu prawa gospodarczego,
- 27.03.2020r. godz. 10:00 – część czwarta i piąta  – zadania z zakresu prawa administracyjnego i z zakresu zasad wykonywania zawodu lub z zasad etyki.

Egzamin zostanie przeprowadzony w hotelu „Tęczowy Młyn” w Kielcach przy ul. Zakładowej 4, sala „Światłocień”

Każdy zdający obowiązany jest stawić się z dokumentem potwierdzającym tożsamość (ze zdjęciem) w pierwszym (24.03.2020r.)

i każdym następnym dniu egzaminu o godz. 8.30 - z uwagi na konieczność podłączenia komputerów.

Przewodniczący   Komisji  Egzaminacyjnej
Robert Dróżdż


Egzamin adwokacki i radcowski w 2020 r.

Poniżej przedstawiamy instrukcję obsługi „Aplikacji do zdawania egzaminów prawniczych”, obowiązującej na egzaminie komorniczym, adwokackim i radcowskim w 2020 r.

Aplikacja skierowana jest do osób zdających egzamin komorniczy, adwokacki i radcowski w rozumieniu przepisów odpowiednio: ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. poz. 771, z późn. zm.), ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2019 r. poz. 1513, z późn. zm.) i ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2115, z późn. zm.).

Stosownie do treści § 11 ust. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania egzaminu komorniczego (Dz. U. poz. 898), § 10 ust. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania egzaminu adwokackiego (Dz. U. z 2016 r. poz. 112) oraz § 10 ust. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania egzaminu radcowskiego (Dz. U. z 2016 r. poz. 116), zdający są uprawnieni do dokonania wyboru sposobu rozwiązywania zadań w formie odręcznej albo przy użyciu własnego sprzętu komputerowego.

Pisemna informacja o wyborze sposobu rozwiązywania zadań winna zostać złożona przewodniczącemu właściwej komisji nie później niż 21 przed wyznaczonym terminem egzaminu.

Założenia dotyczące zamieszczenia wersji demonstracyjnej Aplikacji:

    zapoznanie się zdających z funkcjonalnością aplikacji;
    zebranie uwag celem poprawy funkcjonalności.

Aplikacja jest udostępniona w wersji demonstracyjnej i ze względów bezpieczeństwa posiada wyłączone zabezpieczenia oraz funkcję zapisu pracy.

Zabronione jest debugowanie, dekompilowanie i jakakolwiek ingerencja w kod programu.

Wersję finalną aplikacji zdający otrzymają przed rozpoczęciem egzaminów na nośnikach pamięci – pendrive (nośniki te zapewni Ministerstwo Sprawiedliwości).

Minimalne wymagania*, które powinien spełniać komputer zdającego dla prawidłowego działania aplikacji:

    procesor Pentium 1 GHz lub jego odpowiednik;
    512 MB pamięci RAM (zalecane 1024MB);
    system operacyjny (32/64-bit): Windows XP SP3, Windows Vista, Windows 7, Windows 8; Windows 8.1, Windows 10;
    zainstalowany program Microsoft .NET Framework 3.5 SP1[1];
    100 MB wolnego miejsca na dysku systemowym komputera;
    wolny port USB;
    konto użytkownika o prawach administratora lokalnego do komputera[2];
    odinstalowany program antywirusowy;
    wyłączony wygaszacz ekranu;
    opcja (schemat) zasilania ustawiona na funkcję „prezentacja” /„wysoka wydajność”[3];
    zegar komputera ustawiony zgodnie z obowiązującą datą i czasem;
    wyłączone aktualizacje automatyczne.

Uwagi:

    Aplikacja nie może być uruchamiana na maszynach wirtualnych.
    Na egzaminie dopuszczalne jest korzystanie z myszek i klawiatur przewodowych.
    Ekrany dotykowe na czas egzaminu zostaną zablokowane przez aplikację.

* Minimalne, przetestowane wymagania komputera, przy których aplikacja pracuje prawidłowo. Należy mieć na uwadze, że zainstalowane na komputerze zdającego i pracujące w tle inne aplikacje mogą spowolnić działanie aplikacji egzaminacyjnej, dlatego sugeruje się odinstalowanie zbędnych aplikacji na czas trwania egzaminu.

 W celu rozpoczęcia testowania „Aplikacji do zdawania egzaminów prawniczych” należy:

    Pobrać plik DEMO.zip
    Rozpakować plik DEMO.zip na dysku lokalnym komputera
    Uruchomić plik START.exe z katalogu AZEP

 

[1] Microsoft.NET 3.5 SP1 jest domyślnie zintegrowany jako składnik systemu Windows 7. W przypadku nowszych systemów takich jak: Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 środowisko .NET instaluje się automatycznie podczas pierwszego uruchomienia aplikacji opartej o ww. środowisko.

Uruchomienie wersji DEMO świadczy o zainstalowaniu właściwej wersji środowiska.NET.

[2] Aby sprawdzić czy zalogowany użytkownik posiada uprawnienia administratora lokalnego do komputera należy w linii poleceń wykonać komendę net user %username%  i sprawdzić czy na wyświetlonej liście znajduje się następujący wpis „Członkostwa grup lokalnych *Administratorzy”.
[3] Komputer powinien być skonfigurowany w taki sposób aby w przypadku bezczynności nie używał funkcji wstrzymywania systemu (tryb uśpienia) i wygaszacza ekranu.


Źródło: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/egzamin-komorniczy-adwokacki-i-radcowski-w-2020-rOgłoszenie o egzaminie radcowskim w 2020 r.


Informacja Przewodniczącego Komisji o uprawnieniach dla karmiących


Wypożycznie laptopa na egzamin radcowski

W związku z przełożeniem terminu egzaminu informujemy, że zmianie ulega termin wypożyczenia laptopa.

 

Istnieje możliwość wypożyczenia laptopa na egzamin radcowski. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod numerem telefonu 413447733. Zgłoszenia przyjmujemy do 29.02.2020 roku.