Egzamin radcowski

WYNIKI Z EGZAMINU RADCOWSKIEGO 2020

Poniższe zestawienie jest tylko czynnością materialno-techniczną, a wynik egzaminu ustala Komisja w drodze Uchwały i tylko ta Uchwała jest podstawą ustalenia wyniku w rozumieniu przepisów KPA.

Szkolenie LEX

Drodzy Państwo,

 

Przesyłam tak na szybko link do szkolenia z obsługi Lex DVD w wersji na egzamin zawodowy 2020.

W tym nagraniu nie ma wytycznych co do stanu prawnego jaki ma być ustawiony na egzaminie.

Okazało się ze w wersji LEX DVD na egzamin jest problem z datą – trzeba ją ręcznie ustawić na ta zgodną ze stanem prawnym na dzień 23.03 (taki jest wymóg komisji i ministerstwa i taki stan prawny ma obowiązywać). Dlatego w załączniku instrukcja jak taką datę ustawić.

https://vimeo.com/395104224/b3680672d9?fbclid=IwAR3vStuAUrb2tTOTG9TiLLiPkpULDduVpQ1ljKaTq60rUFo3lny7_Gq57jQ"

Z poważaniem

Mariusz Kostusiak
Doradca Klienta Segment Prawo i Instytucje Publiczne
Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.

Mobile +48696427739
mariusz.kostusiak@remove-this.wolterskluwer.com


KOMUNIKAT - WAŻNE

KOMUNIKAT - WAŻNE

 

W nawiązaniu do dotychczasowych komunikatów, dotyczących organizacji egzaminu radcowskiego, informujemy,
że zmianie uległ
pkt 3.5 wytycznych Ministra Sprawiedliwości
i Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 26 maja 2020r. dotyczących organizowania i przeprowadzania egzaminów adwokackiego i radcowskiego w terminie dodatkowym.

 

 

Nowe brzmienie pkt 3.5 wytycznych

 

 

3.5. [*] [!] (**) W przypadku przeznaczonych do wspólnego korzystania stanowisk z systemem informacji prawnej oraz drukarek, obok tych urządzeń należy postawić dozownik z płynem dezynfekcyjnym, jednorazowe rękawiczki oraz pojemnik na zużyte rękawiczki. Każdy ze zdających przed skorzystaniem z tych urządzeń ma obowiązek zdezynfekować dłonie i założyć rękawiczki. Zdający ma obowiązek zdezynfekować dłonie po zdjęciu rękawiczek, po skorzystaniu
z tych urządzeń. Rękawiczki należy usunąć do kosza. O powyższym zaleceniu należy poinformować zdających oraz przy każdym stanowisku zamieścić stosowne oznaczenie przypominające (np. „obowiązkowe: dezynfekcja dłoni
i noszenie rękawiczek”). Osoby zapewniające obsługę informatyczną przed rozpoczęciem każdego dnia egzaminu oraz po jego zakończeniu, dokonują dezynfekcji tego sprzętu.

Stosownie do zmienionych wytycznych, dezynfekcji sprzętu komputerowego przeznaczonego do wspólnego korzystania zdających, dokonują wyłącznie osoby zapewniające obsługę informatyczną.

Każdemu ze zdających na czas korzystania z tego sprzętu zapewnione zostaną jednorazowe rękawiczki oraz środki do dezynfekcji rąk.

 


Komunikat

Komisja Egzaminacyjna do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w Kielcach przypomina, iż stosownie do ogłoszenia Ministra Sprawiedliwości egzamin radcowski w terminie dodatkowym zostanie przeprowadzony w następujących terminach:

- 23.06. 2020r.  godz. 10:00 - część pierwsza - zadanie z zakresu prawa karnego,
- 24.06. 2020r. godz. 10:00 - część druga - zadanie z zakresu prawa cywilnego lub rodzinnego,
- 25.06.2020r. godz. 10:00 - część trzecia - zadanie z zakresu prawa gospodarczego,
- 26.06.2020r. godz. 10:00 – część czwarta i piąta  – zadania z zakresu prawa administracyjnego i z zakresu zasad wykonywania zawodu lub z zasad etyki.

Egzamin zostanie przeprowadzony w Centrum Kongresowym Targów Kielce w Kielcach przy ul. Zakładowej 1, sala konferencyjna Delta

Każdy zdający obowiązany jest stawić się z dokumentem potwierdzającym tożsamość (ze zdjęciem) w pierwszym (23.06.2020r.)i każdym następnym dniu egzaminu o godz. 8.30 - z uwagi na konieczność podłączenia komputerów.

Przewodniczący   Komisji  Egzaminacyjnej
Robert Dróżdż


Komunikat

Komisja Egzaminacyjna do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w Kielcach przypomina, iż stosownie do ogłoszenia Ministra Sprawiedliwości egzamin radcowski zostanie przeprowadzony w następujących terminach:

- 24.03. 2020r.  godz. 10:00 - część pierwsza - zadanie z zakresu prawa karnego,
- 25.03. 2020r. godz. 10:00 - część druga - zadanie z zakresu prawa cywilnego lub rodzinnego,
- 26.03.2020r. godz. 10:00 - część trzecia - zadanie z zakresu prawa gospodarczego,
- 27.03.2020r. godz. 10:00 – część czwarta i piąta  – zadania z zakresu prawa administracyjnego i z zakresu zasad wykonywania zawodu lub z zasad etyki.

Egzamin zostanie przeprowadzony w hotelu „Tęczowy Młyn” w Kielcach przy ul. Zakładowej 4, sala „Światłocień”

Każdy zdający obowiązany jest stawić się z dokumentem potwierdzającym tożsamość (ze zdjęciem) w pierwszym (24.03.2020r.)

i każdym następnym dniu egzaminu o godz. 8.30 - z uwagi na konieczność podłączenia komputerów.

Przewodniczący   Komisji  Egzaminacyjnej
Robert Dróżdż


Egzamin adwokacki i radcowski w 2020 r.

Poniżej przedstawiamy instrukcję obsługi „Aplikacji do zdawania egzaminów prawniczych”, obowiązującej na egzaminie komorniczym, adwokackim i radcowskim w 2020 r.

Aplikacja skierowana jest do osób zdających egzamin komorniczy, adwokacki i radcowski w rozumieniu przepisów odpowiednio: ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. poz. 771, z późn. zm.), ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2019 r. poz. 1513, z późn. zm.) i ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2115, z późn. zm.).

Stosownie do treści § 11 ust. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania egzaminu komorniczego (Dz. U. poz. 898), § 10 ust. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania egzaminu adwokackiego (Dz. U. z 2016 r. poz. 112) oraz § 10 ust. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania egzaminu radcowskiego (Dz. U. z 2016 r. poz. 116), zdający są uprawnieni do dokonania wyboru sposobu rozwiązywania zadań w formie odręcznej albo przy użyciu własnego sprzętu komputerowego.

Pisemna informacja o wyborze sposobu rozwiązywania zadań winna zostać złożona przewodniczącemu właściwej komisji nie później niż 21 przed wyznaczonym terminem egzaminu.

Założenia dotyczące zamieszczenia wersji demonstracyjnej Aplikacji:

    zapoznanie się zdających z funkcjonalnością aplikacji;
    zebranie uwag celem poprawy funkcjonalności.

Aplikacja jest udostępniona w wersji demonstracyjnej i ze względów bezpieczeństwa posiada wyłączone zabezpieczenia oraz funkcję zapisu pracy.

Zabronione jest debugowanie, dekompilowanie i jakakolwiek ingerencja w kod programu.

Wersję finalną aplikacji zdający otrzymają przed rozpoczęciem egzaminów na nośnikach pamięci – pendrive (nośniki te zapewni Ministerstwo Sprawiedliwości).

Minimalne wymagania*, które powinien spełniać komputer zdającego dla prawidłowego działania aplikacji:

    procesor Pentium 1 GHz lub jego odpowiednik;
    512 MB pamięci RAM (zalecane 1024MB);
    system operacyjny (32/64-bit): Windows XP SP3, Windows Vista, Windows 7, Windows 8; Windows 8.1, Windows 10;
    zainstalowany program Microsoft .NET Framework 3.5 SP1[1];
    100 MB wolnego miejsca na dysku systemowym komputera;
    wolny port USB;
    konto użytkownika o prawach administratora lokalnego do komputera[2];
    odinstalowany program antywirusowy;
    wyłączony wygaszacz ekranu;
    opcja (schemat) zasilania ustawiona na funkcję „prezentacja” /„wysoka wydajność”[3];
    zegar komputera ustawiony zgodnie z obowiązującą datą i czasem;
    wyłączone aktualizacje automatyczne.

Uwagi:

    Aplikacja nie może być uruchamiana na maszynach wirtualnych.
    Na egzaminie dopuszczalne jest korzystanie z myszek i klawiatur przewodowych.
    Ekrany dotykowe na czas egzaminu zostaną zablokowane przez aplikację.

* Minimalne, przetestowane wymagania komputera, przy których aplikacja pracuje prawidłowo. Należy mieć na uwadze, że zainstalowane na komputerze zdającego i pracujące w tle inne aplikacje mogą spowolnić działanie aplikacji egzaminacyjnej, dlatego sugeruje się odinstalowanie zbędnych aplikacji na czas trwania egzaminu.

 W celu rozpoczęcia testowania „Aplikacji do zdawania egzaminów prawniczych” należy:

    Pobrać plik DEMO.zip
    Rozpakować plik DEMO.zip na dysku lokalnym komputera
    Uruchomić plik START.exe z katalogu AZEP

 

[1] Microsoft.NET 3.5 SP1 jest domyślnie zintegrowany jako składnik systemu Windows 7. W przypadku nowszych systemów takich jak: Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 środowisko .NET instaluje się automatycznie podczas pierwszego uruchomienia aplikacji opartej o ww. środowisko.

Uruchomienie wersji DEMO świadczy o zainstalowaniu właściwej wersji środowiska.NET.

[2] Aby sprawdzić czy zalogowany użytkownik posiada uprawnienia administratora lokalnego do komputera należy w linii poleceń wykonać komendę net user %username%  i sprawdzić czy na wyświetlonej liście znajduje się następujący wpis „Członkostwa grup lokalnych *Administratorzy”.
[3] Komputer powinien być skonfigurowany w taki sposób aby w przypadku bezczynności nie używał funkcji wstrzymywania systemu (tryb uśpienia) i wygaszacza ekranu.


Źródło: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/egzamin-komorniczy-adwokacki-i-radcowski-w-2020-rOgłoszenie o egzaminie radcowskim w 2020 r.


Informacja Przewodniczącego Komisji o uprawnieniach dla karmiących


Wypożycznie laptopa na egzamin radcowski

W związku z przełożeniem terminu egzaminu informujemy, że zmianie ulega termin wypożyczenia laptopa.

 

Istnieje możliwość wypożyczenia laptopa na egzamin radcowski. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod numerem telefonu 413447733. Zgłoszenia przyjmujemy do 29.02.2020 roku.