Egzamin radcowski

Poniższe zestawienie jest tylko czynnością materialno-techniczną, a wynik egzaminu ustala Komisja w drodze Uchwały i tylko ta Uchwała jest podstawą ustalenia wyniku w rozumieniu przepisów KPA.

Zawiadomienie o egzaminie radcowskim w 2023r.

Stosownie do ogłoszenia Ministra Sprawiedliwości egzamin radcowski zostanie przeprowadzony w następujących terminach:

 • 25.04.2023r.  godz. 10:00 - część pierwsza - zadanie z zakresu prawa karnego,
 • 26.04.2023r. godz. 10:00 - część druga - zadanie z zakresu prawa cywilnego lub rodzinnego,
 • 27.04.2023r. godz. 10:00 - część trzecia - zadanie z zakresu prawa gospodarczego,
 • 28.04.2023r. godz. 10:00 – część czwarta i piąta  – zadania z zakresu prawa administracyjnego i z zakresu zasad wykonywania zawodu lub z zasad etyki.

 

            Ogólne zasady przeprowadzenia egzaminu zostały określone w art. 364 ustawy z dnia 6 lipca 1982r. o radcach prawnych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1166) oraz w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie przeprowadzania egzaminu radcowskiego (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 116) i na tle tych uregulowań należy  zwrócić  uwagę, że w trakcie egzaminu zdający mogą korzystać z przyniesionych na salę we własnym zakresie tekstów aktów prawnych, komentarzy oraz orzecznictwa (w formie „papierowej"). Nie mogą to więc być monografie, podręczniki akademickie, wzory pism procesowych (w tym apelacji) oraz wzory umów, bądź własne notatki. Zasadniczym sposobem korzystania z tekstów aktów prawnych i komentarzy oraz orzecznictwa są materiały przyniesione przez zdających, zaś korzystanie z systemów informacji prawnej stanowi źródło uzupełniające. Korzystanie przez zdających w czasie egzaminu z kserokopii dozwolonych materiałów jest dopuszczalne tylko gdy nie przekracza to ram określonych przepisami prawa autorskiego. Rozstrzygnięcie wątpliwości co do możliwości korzystania z materiałów przyniesionych przez zdającego należy do kompetencji Przewodniczącego Komisji.

Dla zabezpieczenia dostępu do aktów prawnych w sytuacji, gdyby była potrzeba skorzystania z aktu prawnego, którego zdający nie posiadają przy sobie, na sali egzaminacyjnej będą znajdować się komputery z systemem informacji prawnej z możliwością wydruku tekstów (1 zestaw na 5 zdających).

W trakcie egzaminu zdający nie może posiadać przy sobie żadnych urządzeń służących do przekazu lub odbioru informacji, np. telefonu komórkowego, tabletu, i-poda, smartwatcha itp. (art. 364 ust.  11  ustawy  o  radcach  prawnych).  W  przypadku  wniesienia  na  salę egzaminacyjną tego typu urządzeń, obowiązek ich zdeponowania na czas trwania egzaminu poza miejscem jego zdawania obciąża zdającego, który ponosi ryzyko utraty lub uszkodzenia.

Zgodnie z § 10.1 cyt. rozporządzenia z dnia 17 grudnia 2013r. istnieje możliwość rozwiązywania zadań z egzaminu radcowskiego odręcznie lub przy użyciu własnego sprzętu komputerowego. Od wyboru zdającego zależy więc zdawanie egzaminu przy pomocy  sprzętu komputerowego, bądź w formie odręcznej.  Zdający przy użyciu sprzętu komputerowego winni sprzęt ten przynieść na egzamin we własnym zakresie i ponoszą ryzyko związane z użyciem tego sprzętu i zainstalowanego na nim oprogramowania, powodującego brak możliwości rozwiązania zadania z części od pierwszej do piątej egzaminu radcowskiego. Tylko właściwie przygotowany sprzęt, spełniający minimalne wymagania techniczne ustalone przez Ministerstwo Sprawiedliwości zapewni prawidłowe działanie aplikacji do zdawania egzaminu.

Stosownie do treści 22a ust. 6 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania egzaminu radcowskiego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 116), zdający są uprawnieni do dokonania wyboru sposobu rozwiązywania zadań w formie odręcznej albo przy użyciu własnego sprzętu komputerowego.

Wykaz minimalnych wymagań, jakie powinien spełniać komputer zdającego dla prawidłowego działania aplikacji znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości oraz na stronie internetowej OIRP w Kielcach w zakładce „Egzaminy - Egzamin radcowski”.

Egzamin zostanie przeprowadzony w hotelu „Best Western Grand Hotel” w Kielcach przy ul. Sienkiewicza 78 (dawny hotel „Łysogóry”) "- w sali „Hyperion"- poziom -1 (wejście od strony parkingu).

 

Każdy zdający obowiązany jest stawić się z dokumentem potwierdzającym tożsamość (ze zdjęciem) w pierwszym (25.04.2023r.) i każdym następnym dniu egzaminu o godz. 8.30 - z uwagi na konieczność podłączenia komputerów.

 

Przed rozpoczęciem pierwszej części egzaminu zdający zostaną szczegółowo poinformowani o zasadach jego przeprowadzenia.

 

Dodatkowo przypominam o treści art. 41 § 1 kpa zgodnie z którym w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego. Natomiast stosownie do
§ 2, w razie zaniedbania  obowiązku określonego w § 1, doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

 

Jednocześnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Komisja Egzaminacyjna do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w Kielcach ul. Przecznica 6 lok. 4, 25-513 Kielce, tel.: 41 341 56 04, e-mail: izba@remove-this.oirpkielce.pl.;
 2. Celem przetwarzania przekazanych Komisji danych osobowych jest podejmowanie działań w zakresie przeprowadzenia egzaminu radcowskiego;
 3. Przekazane Komisji dane osobowe będą przechowywane do czasu upływu terminu do wniesienia odwołania od uchwały Komisji Egzaminacyjnej w sprawie ustalenia wyniku egzaminu radcowskiego;
 4. Współadministratorem danych osobowych jest Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Kielcach, jako podmiot zapewniający obsługę administracyjną i techniczną działalności Komisji Egzaminacyjnej;
 5. Po zakończeniu egzaminu zgodnie z art. 367 ust. 2 ustawy o radcach prawnych administratorem danych staję się Okręgowa Izba Radców Prawnych w Kielcach
  ul. Przecznica 6 lok. 4, 25-513 Kielce, tel.: 41 341 56 04, e-mail: izba@remove-this.oirpkielce.pl.;
 6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wyczerpania wszelkich uprawnień osoby, której dane dotyczą, w szczególności w zakresie ustalenia wyników egzaminu radcowskiego
 7. Posiada Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i prawo do ich sprostowania.

Egzamin radcowski - Instrukcja - AZEP

Poniżej przedstawiamy instrukcję obsługi „Aplikacji do zdawania egzaminów prawniczych”, obowiązującej na egzaminie komorniczym, adwokackim i radcowskim w 2023 r.

Aplikacja skierowana jest do osób zdających egzamin komorniczy, adwokacki i radcowski w rozumieniu przepisów odpowiednio: ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2224), ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2022 r. poz. 1184 i 1268) i ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1166).

Stosownie do treści § 11 ust. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania egzaminu komorniczego (Dz. U. poz. 898), § 10 ust. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania egzaminu adwokackiego (Dz. U. z 2016 r. poz. 112) oraz § 10 ust. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania egzaminu radcowskiego (Dz. U. z 2016 r. poz. 116), zdający są uprawnieni do dokonania wyboru sposobu rozwiązywania zadań w formie odręcznej albo przy użyciu własnego sprzętu komputerowego.

Pisemna informacja o wyborze sposobu rozwiązywania zadań winna zostać złożona przewodniczącemu właściwej komisji nie później niż 21 przed wyznaczonym terminem egzaminu.

Założenia dotyczące zamieszczenia wersji demonstracyjnej Aplikacji:

 • zapoznanie się zdających z funkcjonalnością aplikacji;
 • zebranie uwag celem poprawy funkcjonalności.

Aplikacja jest udostępniona w wersji demonstracyjnej i ze względów bezpieczeństwa posiada wyłączone zabezpieczenia oraz funkcję zapisu pracy.

Zabronione jest debugowanie, dekompilowanie i jakakolwiek ingerencja w kod programu.

Wersję finalną aplikacji zdający otrzymają przed rozpoczęciem egzaminów na nośnikach pamięci – pendrive (nośniki te zapewni Ministerstwo Sprawiedliwości).

Minimalne wymagania*, które powinien spełniać komputer zdającego dla prawidłowego działania aplikacji:

 • procesor Pentium 1 GHz lub jego odpowiednik;
 • 512 MB pamięci RAM (zalecane 1024MB);
 • system operacyjny: Windows 10;
 • zainstalowany program Microsoft .NET Framework 3.5 SP1[1];
 • 100 MB wolnego miejsca na dysku systemowym komputera;
 • wolny port USB;
 • konto użytkownika o prawach administratora lokalnego do komputera[2];
 • odinstalowany program antywirusowy (za wyjątkiem Windows Defender’a);
 • wyłączony wygaszacz ekranu;
 • opcja (schemat) zasilania ustawiona na funkcję „prezentacja” /„wysoka wydajność”[3];
 • zegar komputera ustawiony zgodnie z obowiązującą datą i czasem;
 • wyłączone aktualizacje automatyczne;
 • wyłączone karty sieciowe LAN i wi-fi.

 

Informacja dla zdających odnośnie do czynności, jakie są wymagane przed przystąpieniem do egzaminu:

 • wymagane jest odinstalowanie przez zdających - przed przystąpieniem do egzaminu - oprogramowania antywirusowego (za wyjątkiem Windows Defender’a) na sprzęcie komputerowym, z którego będą korzystali podczas egzaminu;
 • wymagane jest, by zdający 2 dni przed egzaminem wyłączyli karty sieciowe oraz wi-fi na sprzęcie komputerowym, z którego będą korzystali podczas egzaminu             i nie włączali ich do czasu zakończenia egzaminu w dniu 28 kwietnia 2023 r.;
 • wymagane jest, by zdający ok. 2 - 3 dni przed egzaminem (tak, by w razie problemów z działaniem Aplikacji możliwe było skorzystanie z pomocy informatyka) przetestowali wersję DEMO AZEP na sprzęcie komputerowym,                      z którego będą korzystali podczas egzaminu.

 

Informacja dla zdających odnośnie do czynności, jakie są wymagane po rozpoczęciu egzaminu:

 • zdający ma obowiązek przeprowadzić test działania aplikacji AZEP w pełnej wersji na swoim komputerze;
 • test ma polegać na sprawdzeniu, czy rezultat prac prawidłowo zapisuje się na pendrive. W tym celu należy:
  1. uruchomić aplikację, następnie w polu „WPISZ KOD Z KOPERTY należy wprowadzić dla celów testowych: „TEST;
  2. przez około 2 minuty należy wprowadzać niezależny tekst;

  3. wybieramy „KONIEC” i potwierdzamy zakończenie egzaminu testowego;

  4. weryfikujemy zapisaną pracę, która powinna znajdować się katalogu AZEP na pendrive. W katalogu wyszukujemy plik z rozszerzeniem .pdf.

 • kryteria powodzenia/niepowodzenia testu:
 1. negatywny wynik – plik w formacie pdf nie istnieje albo istnieje, ale nie zawiera treści wprowadzonej podczas testu;
 2. pozytywny wynik –plik w formacie pdf istnieje i zawiera treść wprowadzoną podczas testu;
 • w przypadku negatywnego wyniku testu zdający ma obowiązek zgłosić to Przewodniczącemu Komisji. W razie braku dostępu do innego prawidłowo skonfigurowanego komputera zdający winien przystąpić do rozwiązywania zadania odręcznie;
 • w przypadku pozytywnego wyniku testu zdający oczekuje na dalsze instrukcje od Przewodniczącego Komisji.

 

Informacja dla zdających po przeprowadzeniu egzaminu w danym dniu:

 • wymagane jest, aby po przeprowadzeniu egzaminu komputer pozostał w takim samym stanie, w jakim był w pierwszym dniu egzaminu (wyłączone karty sieciowe oraz
  wi-fi);
 • niezastosowanie się do wymagań może spowodować, że w kolejnych dniach aplikacja AZEP może działać nieprawidłowo;
 • w kolejnych dniach nie przewiduje się testów działania aplikacji AZEP przed rozpoczęciem egzaminu.

Uwagi:

 • Aplikacja nie może być uruchamiana na maszynach wirtualnych.
 • Na egzaminie dopuszczalne jest korzystanie z myszek i klawiatur przewodowych.
 • Ekrany dotykowe na czas egzaminu zostaną zablokowane przez aplikację.

* Minimalne, przetestowane wymagania komputera, przy których aplikacja pracuje prawidłowo. Należy mieć na uwadze, że zainstalowane na komputerze zdającego i pracujące
w tle inne aplikacje mogą spowolnić działanie aplikacji egzaminacyjnej, dlatego sugeruje się odinstalowanie zbędnych aplikacji na czas trwania egzaminu.

W celu rozpoczęcia testowania „Aplikacji do zdawania egzaminów prawniczych” należy:

 • Pobrać plik DEMO.zip
 • Rozpakować plik DEMO.zip na dysku lokalnym komputera
 • Uruchomić plik START.exe z katalogu AZEP

 


[1] Microsoft.NET 3.5 SP1 jest domyślnie zintegrowany jako składnik systemu Windows 7.
W przypadku nowszych systemów takich jak: Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 środowisko .NET instaluje się automatycznie podczas pierwszego uruchomienia aplikacji opartej o ww. środowisko.

Uruchomienie wersji DEMO świadczy o zainstalowaniu właściwej wersji środowiska.NET.

[2] Aby sprawdzić czy zalogowany użytkownik posiada uprawnienia administratora lokalnego do komputera należy w linii poleceń wykonać komendę net user %username% i sprawdzić czy na wyświetlonej liście znajduje się następujący wpis „Członkostwa grup lokalnych *Administratorzy”.

[3] Komputer powinien być skonfigurowany w taki sposób aby w przypadku bezczynności
nie używał funkcji wstrzymywania systemu (tryb uśpienia) i wygaszacza ekranu.


Szkolenie dla aplikantów zdających egzamin zawodowy 2023

Szanowni Państwo

Podczas zbliżających się egzaminów zawodowych, zdający będą mogli skorzystać z programu LEX w wersji dedykowanej na egzamin.

Wersja ta różni się nieco od znanej wersji LEX-a, dlatego przygotowaliśmy bezpłatne szkolenie dla osób zdających szkolenie

 

Szkolenie online  odbędzie się w dwóch terminach do wyboru:

4.04.2023 r. (wtorek) godz. 8.00

5.04.2023 r. (środa) godz. 17.00

 

Podczas szkolenia pokażemy jak korzystać z programu LEX w wersji egzaminacyjnej. Będę również szansa zadać pytania prowadzącemu i wyjaśnić wątpliwości.

W załączniku przesyłam gotowego maila z prośbą o wysłanie go do osób zdających egzamin. Przesyłam również kilka grafik do wyboru.

Link do zapisu na szkolenie: https://bit.ly/3ZZLz1o

 

Pozdrawiam

Anna Sławatyniec
kierownik projektów marketingowych
Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 

Mobile +48 600 025 717
anna.slawatyniec@wolterskluwer.com Bezpłatny dostęp do LEX przed egzaminem zawodowym 2023

Szanowni Państwo,

Już w kwietniu odbędą się radcowskie egzaminy zawodowe. Z myślą o osobach zdających egzamin Wolters Kluwer Polska przygotował bezpłatny „LEX do egzaminu”, czyli dostęp do pakietu LEX Kancelaria Prawna Premium wraz z LEX Kompas Orzeczniczy.

Jest to komplet materiałów przydatnych podczas nauki do egzaminu.

W załączniku przesyłam szczegółowe informacje na temat zawartości pakietu, który będzie aktywny 90 dni.

Pakiet można zamówić na stornie:                                                                                                              

https://bit.ly/3XHrvA9

Bardzo proszę o przekazanie informacji, aplikantom i osobom zdającym egzamin zawodowy 2023, o możliwości skorzystania z LEX do egzaminu.

 

Z poważaniem

Anna Sławatyniec
kierownik projektów marketingowych
Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 


Wypożycznie laptopa na egzamin radcowski

Informujemy, że istnieje możliwość wypożyczenia laptopa na egzamin radcowski. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod numerem telefonu 413447733 lup mailowo office@remove-this.logicom.com.pl . Zgłoszenia przyjmujemy do 03.04.2023 roku.

Cena brutto za cały okres egzaminu - 450 zł
 


Ogłoszenie o egzaminie radcowskim w 2023 r.

Informujemy, że na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości pojawiło sie ogłoszenie o egzaminie radcowskim w 2023 roku.

Treść ogłoszenia znajduje się pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/ogloszenie-o-egzaminie-radcowskim-w-2023-r