Klub Seniora

Od  roku 2013 przy O. I. R. P. w Kielcach funkcjonuje Klub Seniora .

Podjęcie działalności nastąpiło w roku 2014- za IX kadencji władz Izby.

W dniu 29 marca 2019 roku Zgromadzenie Seniorów dokonało wyboru :

-        Kol. Tadeusza Pióro na Prezesa Klubu , a zarazem Koordynatora  rejonu kieleckiego tel. 604863915 ,

-        Kol. Małgorzaty Stan-Siewierskiej na Koordynatora rejonu radomskiego tel. 604061858                        

-        Kol.  Bogusławy Boyen na Koordynatora rejonu tarnobrzeskiego tel. 606101100 .

 

Zgromadzenie uchwaliło „ Zasady funkcjonowania Klubu Seniora „ , które publikujemy poniżej .

Obsługę Klubu w zakresie prowadzenia dokumentacji , korespondencji , ewidencji i czynności organizacyjnych wykonuje Pani Aleksandra Fudala te. 41 3415604 w. 25 .


Zasady funkcjonowania   Klubu  Seniora

przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Kielcach

uchwalone przez Zgromadzenie Seniorów w dniu 29 marca 2019 roku


   

1. Celem funkcjonowania Klubu Seniora jest ułatwienie bądź w niektórych obszarach umożliwienie integracji środowiska radców prawnych w tej grupie wiekowej – zwłaszcza dla osób nie wykonujących już zawodu .

 2. Klub Seniora tworzą  radcowie prawni zarejestrowani w O.I.R.P. w Kielcach, którzy zgłosili do Izby nabycie uprawnień emerytalnych  lub rentowych -  po ukończeniu wieku 60 lat dla kobiet lub 65 dla mężczyzn .  Radcowie ci  uiszczają    składki korporacyjne według kategorii C lub F.

Przy spełnianiu powyższych warunków dalsze wykonywanie zawodu radcy prawnego lub zaprzestanie nie  ma znaczenia dla przynależności do Klubu .

3.Zgromadzenie członków Klubu Seniora zwoływane jest przez Dziekana Izby w celu dokonania wyboru  Prezesa  Klubu  ,  Koordynatorów Rejonowych w Kielcach, Radomiu i Tarnobrzegu  oraz uchwalenia Zasad funkcjonowania  Klubu Seniora .

4.Rada Klubu Seniora w składzie Prezes  , Koordynatorzy Rejonowi i inne osoby funkcyjne  jest zwoływana przez Prezesa z inicjatywy własnej lub na wniosek Koordynatorów  dla  uchwalenia planu działalności na  kolejny rok kalendarzowy, oceny wykonania planu za rok mijający  oraz w innych sprawach tego wymagających

5. Zarząd Klubu sprawuje jednoosobowo jego Prezes .Czynności zarządcze i organizacyjne wykonują   Koordynatorzy  Rejonowi  i inne  osoby funkcyjne działające  na zlecenie i z upoważnienia Prezesa.

Prezes jest jednocześnie Koordynatorem Rejonowym w Kielcach.

6. Do kompetencji Prezesa  należy także ogólny nadzór nad działalnością Klubu na terenie całej Izby, podział i przeznaczanie środków uzyskanych na dofinansowanie działalności klubowej oraz reprezentowanie Seniorów wobec władz O.I.R.P.  w Kielcach, Kapituły Funduszu Seniora , Rady Klubów Seniora i innych Klubów z terenu kraju .

7. Koordynatorzy Rejonowi organizują działalność klubową na swym terenie  i dysponują środkami na dofinansowanie w kwocie i na cele ustalone z Prezesem .

 8.Obsługę Klubu w zakresie prowadzenia dokumentacji , korespondencji ,  ewidencji i  czynności organizacyjnych wykonuje wyznaczony pracownik Izby .Wydatkowanie  środków na dofinansowanie działalności ewidencjonuje i zestawia  księgowość O.I.R.P.

9.Seniorzy zainteresowani ,  zamierzający brać udział i  uczestniczyć w  działalności  Klubu  ( członkowie aktywni ) mogą złożyć deklarację pisemną . Zadeklarowani członkowie Klubu będą indywidualnie ( e-mailowo , SMS-owo , telefonicznie lub listownie ) powiadamiani o poszczególnych przedsięwzięciach klubowych oraz o imprezach ogólnopolskich  Kapituły Funduszu Seniora , Rady Klubów Seniora lub innych klubów krajowych .

 Nieaktywni członkowie Klubu Seniora mogą pozyskiwać  informacje o działalności Klubu  ze strony internetowej Izby (zakładka Seniorzy – aktualności ), od Koordynatorów lub pracownika wykonującego obsługę Klubu .       

10. Koszty działalności Klubu z tytułu udostępniania lokali , materiałów i  urządzeń ,  środków przyznanych na dofinansowanie działalności oraz obsługi organizacyjno-kancelaryjnej i księgowej pokrywane są przez Izbę  z funduszy przeznaczonych  na działalność Klubu Seniora.

 11. Członkowie Klubu mogą partycypować w kosztach działalności ze środków własnych w kwotach ustalonych przez Prezesa , Koordynatorów Rejonowych lub między sobą na spotkaniach  środowiskowych  lub w kołach zainteresowań .

 12. Formami działalności klubowej są cykliczne spotkania w lokalach Izby
 lub zewnętrzne  - także plenerowe  , wspólne uczestnictwo w imprezach kulturalnych, sportowych i oświatowych oraz   wycieczki krajowe i zagraniczne . 


Komunikat KFS

Komunikat KFS w sprawie ogólnopolskich spotkań integracyjno-wczasowych radców prawnych seniorów i turnusach sanatoryjnych w 2019 r.

Przewodniczący Klubu Seniora

r.pr. Tadeusz Pióro