Klub Seniora

Od  roku 2013 przy O. I. R. P. w Kielcach funkcjonuje Klub Seniora .

Podjęcie działalności nastąpiło w roku 2014- za IX kadencji władz Izby.

W dniu 29 marca 2019 roku Zgromadzenie Seniorów dokonało wyboru :

-        Kol. Tadeusza Pióro na Prezesa Klubu , a zarazem Koordynatora  rejonu kieleckiego tel. 604863915 ,

-        Kol. Małgorzaty Stan-Siewierskiej na Koordynatora rejonu radomskiego tel. 604061858                        

-        Kol.  Bogusławy Boyen na Koordynatora rejonu tarnobrzeskiego tel. 606101100 .

 

Zgromadzenie uchwaliło „ Zasady funkcjonowania Klubu Seniora „ , które publikujemy poniżej .

Obsługę Klubu w zakresie prowadzenia dokumentacji , korespondencji , ewidencji i czynności organizacyjnych wykonuje Pani Kornelia Kanclerz tel. 41 3415604 wewn. 25 .


Zasady funkcjonowania   Klubu  Seniora

przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Kielcach

uchwalone przez Zgromadzenie Seniorów w dniu 29 marca 2019 roku


   

1. Celem funkcjonowania Klubu Seniora jest ułatwienie bądź w niektórych obszarach umożliwienie integracji środowiska radców prawnych w tej grupie wiekowej – zwłaszcza dla osób nie wykonujących już zawodu .

 2. Klub Seniora tworzą  radcowie prawni zarejestrowani w O.I.R.P. w Kielcach, którzy zgłosili do Izby nabycie uprawnień emerytalnych  lub rentowych -  po ukończeniu wieku 60 lat dla kobiet lub 65 dla mężczyzn .  Radcowie ci  uiszczają    składki korporacyjne według kategorii C lub F.

Przy spełnianiu powyższych warunków dalsze wykonywanie zawodu radcy prawnego lub zaprzestanie nie  ma znaczenia dla przynależności do Klubu .

3.Zgromadzenie członków Klubu Seniora zwoływane jest przez Dziekana Izby w celu dokonania wyboru  Prezesa  Klubu  ,  Koordynatorów Rejonowych w Kielcach, Radomiu i Tarnobrzegu  oraz uchwalenia Zasad funkcjonowania  Klubu Seniora .

4.Rada Klubu Seniora w składzie Prezes  , Koordynatorzy Rejonowi i inne osoby funkcyjne  jest zwoływana przez Prezesa z inicjatywy własnej lub na wniosek Koordynatorów  dla  uchwalenia planu działalności na  kolejny rok kalendarzowy, oceny wykonania planu za rok mijający  oraz w innych sprawach tego wymagających

5. Zarząd Klubu sprawuje jednoosobowo jego Prezes .Czynności zarządcze i organizacyjne wykonują   Koordynatorzy  Rejonowi  i inne  osoby funkcyjne działające  na zlecenie i z upoważnienia Prezesa.

Prezes jest jednocześnie Koordynatorem Rejonowym w Kielcach.

6. Do kompetencji Prezesa  należy także ogólny nadzór nad działalnością Klubu na terenie całej Izby, podział i przeznaczanie środków uzyskanych na dofinansowanie działalności klubowej oraz reprezentowanie Seniorów wobec władz O.I.R.P.  w Kielcach, Kapituły Funduszu Seniora , Rady Klubów Seniora i innych Klubów z terenu kraju .

7. Koordynatorzy Rejonowi organizują działalność klubową na swym terenie  i dysponują środkami na dofinansowanie w kwocie i na cele ustalone z Prezesem .

 8.Obsługę Klubu w zakresie prowadzenia dokumentacji , korespondencji ,  ewidencji i  czynności organizacyjnych wykonuje wyznaczony pracownik Izby .Wydatkowanie  środków na dofinansowanie działalności ewidencjonuje i zestawia  księgowość O.I.R.P.

9.Seniorzy zainteresowani ,  zamierzający brać udział i  uczestniczyć w  działalności  Klubu  ( członkowie aktywni ) mogą złożyć deklarację pisemną . Zadeklarowani członkowie Klubu będą indywidualnie ( e-mailowo , SMS-owo , telefonicznie lub listownie ) powiadamiani o poszczególnych przedsięwzięciach klubowych oraz o imprezach ogólnopolskich  Kapituły Funduszu Seniora , Rady Klubów Seniora lub innych klubów krajowych .

 Nieaktywni członkowie Klubu Seniora mogą pozyskiwać  informacje o działalności Klubu  ze strony internetowej Izby (zakładka Seniorzy – aktualności ), od Koordynatorów lub pracownika wykonującego obsługę Klubu .       

10. Koszty działalności Klubu z tytułu udostępniania lokali , materiałów i  urządzeń ,  środków przyznanych na dofinansowanie działalności oraz obsługi organizacyjno-kancelaryjnej i księgowej pokrywane są przez Izbę  z funduszy przeznaczonych  na działalność Klubu Seniora.

 11. Członkowie Klubu mogą partycypować w kosztach działalności ze środków własnych w kwotach ustalonych przez Prezesa , Koordynatorów Rejonowych lub między sobą na spotkaniach  środowiskowych  lub w kołach zainteresowań .

 12. Formami działalności klubowej są cykliczne spotkania w lokalach Izby
 lub zewnętrzne  - także plenerowe  , wspólne uczestnictwo w imprezach kulturalnych, sportowych i oświatowych oraz   wycieczki krajowe i zagraniczne . 


                                                                                                                                                         Kielce, 27.08.2021r.

TARNOBRZEG

Z cyklu „ Z wizytą u Was” Członkowie Klubu Seniora przy OIRP w Kielcach spotkają się tym razem w sobotę 11 września 2021 roku w Tarnobrzegu.

Organizatorem Spotkania z ramienia naszego Klubu jest Kol. Bogusława Boyen.

Chętni do wzięcia w nim udziału i skorzystania ze zorganizowanego transportu proszeni są o zgłaszanie w terminie do 6 września (poniedziałek) do:

 – rejon kielecki Pań Wiesławy Cheromińskiej lub Barbary Samoń tel. 413415604 w.21 (wyjeżdżamy 20-osobowym mikrobusem z pod siedziby Izby w Kielcach ul. Przecznica 6 o godz. 9.00  w dniu 11 września br.),

- rejon radomski Kol. Małgorzaty Stan-Siewierskiej, tel. 604 061 858,

- rejon tarnobrzeski Kol. Bogusławy Boyen, tel. 602 612 375.

Koszty organizacji tego ogólnoizbowego spotkania (transportu, biletów wstępu i obiadu) pokryte będą ze środków na dofinansowanie przyznanych nam przez OIRP w Kielcach.

 

Program spotkania przewiduje:

  1. Zbiórka w dniu 11 września  2021 na ternie Zamku Tarnowskich w Dzikowie-Tarnobrzeg .
  2. Zwiedzanie Zamku od godz. 11 tej do 12  z przewodnikiem.
  3. Przejazd na Plac  Bartosz Głowackiego-  krótkie spojrzenie na Pomnik Bartosza i kościół   Dominikanów  -15 minut .
  4. Przejazd i pobyt nad Jeziorem Tarnobrzeskim  w tym obiad w restauracji Tawerna Marina   ul. Żeglarska 2 w Tarnobrzegu od godz. 13   do 16 tej.
  5. O godzinie 16 tej zakończenie spotkania  i powrót.

 

Zapraszam Koleżanki i Kolegów

Prezes Klubu Seniora

/-/ Tadeusz Pióro


Koleżanki i Koledzy,

                                                                                                                                                                                                         Kielce, 14 lipca 2021r.

 

Komunikat o wycieczce do Łodzi

 

Przesyłam program wycieczki do Łodzi oraz warunki uczestnictwa Agencji Turystycznej Gold-Tur SP. z o.o. która odbędzie się dniach 11-12 sierpnia 2021r.

Zapraszam do wzięcia w niej udziału Seniorów z Okręgowej Izby Radców Prawnych w Kielcach oraz osób im towarzyszących. Uprawnieni Seniorzy otrzymają z OIRP Kielce dofinansowanie kosztów wycieczki  w kwocie 200,00zł na osobę.

Osoby chcące wziąć udział w imprezie proszone są o zgłaszanie się do organizatora wycieczki ze strony Klubu Seniora – Koleżanki Haliny Cyranowskiej, telefon kontaktowy: 508 339 971, adres e-mail: cyranowska@remove-this.tlen.pl w terminie do dnia 23 lipca 2021 roku.

Uczestnicy wycieczki są zobowiązani do wpłaty kwoty 250,00zł (uprawnieni seniorzy) lub 450,00zł  (osoby towarzyszące lub inne) przelewem na konto Agencji Turystyczno-Usługowej GOLD-TUR Sp. z o.o. wskazane w ramowym programie lub w kasie Agencji GOLD-TUR, Plac Wolności 3, Kielce, w terminie do 26 lipca 2021 roku,
co kwalifikuje do udziału w wycieczce.

Pytania dotyczące wycieczki proszę zgłaszać do Koleżanki Haliny Cyranowskiej
a także do Agencji Turystyczno-Usługowej GOLD-TUR Sp. z o.o.

 

Zapraszam

Prezes Klubu Seniora


    Tadeusz Pióro


Koleżanki i Koledzy !

Witam Was ponownie po 15-miesięcznej przerwie spowodowanej pandemią COVID-19
 i zapraszam na kolejne spotkanie Klubu Seniora w dniu 8 czerwca b.r. (wtorek)
o godz. 13:00
w Karczmie Telegraf Kielce, ul. Karskiego do końca – dolna stacja wyciągu narciarskiego.

Dojazd i powrót indywidualnie komunikacją miejską linie 11, 25, 33, 34 - Bukówka,
i 198. Przystanek Wrzosowa / ogródki działkowe.

Przebywać będziemy zależnie od pogody na zewnątrz lub wewnątrz obiektu. Stosowane przez Was środki ochrony osobistej proszę wziąć ze sobą.

W czasie spotkania zaserwowane zostaną 2 gorące posiłki, piwo i napoje zimne, kawa
i herbata oraz słodycze. Koszty poczęstunku pokryte zostaną ze środków Izby na dofinansowanie działalności naszego Klubu. Można przynieść wino i inne trunki według indywidualnych gustów i zapotrzebowań.

Proszę o telefoniczne zgłoszenie swego udziału w spotkaniu Pani Katarzynie Bułaś
OIRP Kielce, tel. 41 34 15 604 w. 22 w terminie do 7 czerwca 2021r.

 

Prezes Klubu Seniora
Tadeusz PióroKomunikat KFS

Komunikat KFS w sprawie ogólnopolskich spotkań integracyjno-wczasowych radców prawnych seniorów i turnusach sanatoryjnych w 2019 r.

Przewodniczący Klubu Seniora

r.pr. Tadeusz Pióro