Egzamin wstępny

Poniższe zestawienie jest tylko czynnością materialno-techniczną, a wynik egzaminu ustala Komisja w drodze Uchwały i tylko ta Uchwała jest podstawą ustalenia wyniku w rozumieniu przepisów KPA.

WYNIKI EGZAMINU WSTĘPNEGO NA APLIKACJĘ RADCOWSKĄ PRZEPROWADZONEGO W DNIU 24 WRZEŚNIA 2022r.


EGZAMIN WSTĘPNY 2022

Egzamin wstępny na aplikację radcowską  na obszarze właściwości Okręgowej Izby Radców Prawnych w Kielcach przeprowadzony zostanie w budynku II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Śniadeckiego w Kielcach przy ul. Śniadeckich 9, 25-366 Kielce – sala gimnastyczna.

Ze względów organizacyjnych prosimy o przybycie na godz. 900.

 


Ogłoszenie o egzaminie wstępnym na aplikację radcowską , który odbędzie się w dniu 24 września 2022 roku

Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 331 ust. 4 i art. 333 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 75, z późn. zm.), wyznacza termin egzaminu wstępnego na aplikację radcowską na dzień 24 września 2022 r. (sobota) godz. 11.00.

Rekrutacja na egzamin wstępny na aplikację radcowską w OIRP w Kielcach odbywa się poprzez elektroniczny system komputerowy zamieszczony na niniejszej stronie:

Wypełnij formularz zgłoszeniowy

Rejestracja elektroniczna ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi złożenia zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację radcowską w rozumieniu przepisów ustawy o radcach prawnych. Oznacza to konieczność złożenia takiego zgłoszenia wraz z załącznikami w formie pisemnej.

Na niniejszej stronie, poniżej, znajduje się szczegółowa instrukcja – krok po kroku, jak przejść procedurę rekrutacyjną.

W skrócie wygląda następująco:

 • W pierwszej kolejności należy wypełnić formularz zgłoszeniowy,
 • następnie formularz ten zostanie wysłany na podanego emaila w postaci PDF,
 • należy wydrukować go i podpisać.
 • Później formularz wraz z pozostałym kompletem dokumentów należy wysłać drogą pocztową lub złożyć bezpośrednio w OIRP w Kielcach przy ul. Przecznica 6 lok. 4 25-513 Kielce, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 09:00 do 15:00.

Zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację radcowską należy złożyć w siedzibie komisji kwalifikacyjnej, na obszarze właściwości właściwej rady okręgowej izby radców prawnych w Kielcach, ul. Przecznica 6 lok. 4 25-513 Kielce, obejmującej swym zasięgiem działania powiaty:

 • białobrzeski
 • buski
 • grójecki
 • jędrzejowski
 • kazimierski
 • kielecki
 • konecki
 • kozienicki
 • lipski
 • miechowski
 • niżański
 • opatowski
 • ostrowiecki
 • pińczowski
 • przysuski
 • radomski
 • sandomierski
 • skarżyski
 • starachowicki
 • stalowowolski
 • staszowski
 • szydłowiecki
 • tarnobrzeski
 • włoszczowski
 • zwoleński

oraz miasta na prawach powiatu:

 • Kielce
 • Radom
 • Tarnobrzeg

Pełny komunikat na stronie ministerialnej 

Zasady rekrutacji

Termin do złożenia zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację radcowską upływa w dniu 10 sierpnia 2022 r. Termin ten nie podlega przywróceniu.

Prosimy o rejestrację elektroniczną, aby otrzymać mailem kwestionariusz osobowy gotowy do wydruku:

Wypełnij formularz zgłoszeniowy

Opłata za egzamin wstępny wynosi 1.125,00 zł (słownie: tysiąc sto dwadzieścia pięć złotych).

Opłatę należy wpłacić na konto Ministerstwa Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa) w Narodowym Banku Polskim o numerze konta 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000 tytułem przelewu: „Imię i nazwisko kandydata - opłata za egzamin wstępny na aplikację radcowską w roku 2022”

Zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu wstępnego powinno zawierać:

 

 1. wniosek o dopuszczenie do egzaminu wstępnego (do pobrania na dole strony),
 2. kwestionariusz osobowy - Wypełnij formularz zgłoszeniowy, po wypełnieniu formularz w formacie PDF, gotowy do wydruku, zostanie przesłany mailem,
 3. życiorys (podpisany),
 4. kopię dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej, albo zaświadczenie o zdaniu egzaminu magisterskiego (– dyplom przed zrobieniem kopii należy podpisać, jeśli jest na dyplomie odpowiednie miejsce na podpis)
 5. zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 4), można złożyć zaświadczenie, z którego wynika, iż kandydat zdał wszystkie egzaminy i odbył praktyki przewidziane w planie wyższych studiów prawniczych oraz ma wyznaczony termin egzaminu magisterskiego. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu wstępnego takiego kandydata jest złożenie przez niego w siedzibie komisji kwalifikacyjnej nie później niż 7 dni (17 września 2022 r.) przed terminem egzaminu wstępnego kopii dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej, albo zaświadczenia o zdaniu egzaminu magisterskiego,
 6. oryginał dowodu uiszczenia opłaty za egzamin wstępny,
 7. 3 zdjęcia zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

 

Formularz wraz z pozostałym kompletem dokumentów (wymagane dokumenty są określane przez uchwałę Ministerstwa Sprawiedliwości), można wysłać za pośrednictwem poczty polskiej lub złożyć bezpośrednio w OIRP Kielce przy ul. Przecznica 6 lok. 4 25-513 Kielce, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00 do 15:00.

Informacja dla kandydatów będących osobami niepełnosprawnymi

Na wniosek kandydata będącego osobą niepełnosprawną, złożony wraz ze zgłoszeniem o przystąpieniu do egzaminu wstępnego, czas na rozwiązanie zestawu pytań testowych zostaje wydłużony o połowę.

Do wniosku załącza się:

 1. kopię orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172, z późn. zm.) w okresie przeprowadzania egzaminu,
 2. zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza specjalistę właściwego ze względu na charakter niepełnosprawności stwierdzające wynikające z niepełnosprawności trudności w dokonywaniu w toku egzaminu wstępnego czynności technicznych, takich jak:
  1. odczytywanie tekstu,
  2. udzielenie odpowiedzi na pytanie testowe na karcie odpowiedzi;
 3. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w pkt 1 i 2, dla potrzeb niezbędnych do realizacji celów związanych z procedurą naboru na aplikację radcowską.

 

Materiały do pobrania

 1. Wniosek o dopuszczenie do egzaminu wstępnego