Wpisy na listę aplikantów

Komunikat - Dla osób ubiegających się o wpis na listę aplikantów radcowskich w roku 2020 (rozpoczęcie szkolenia styczeń 2021r.)

(rozpoczęcie szkolenia styczeń 2021r.)

1) Informujemy, że zgodnie z art.33 ust.3 ustawy z dnia 6 lipca 1982 roku o radcach prawnych (Dz.U.2018.2115 ze zm.) osoby, które uzyskały pozytywną ocenę z egzaminu wstępnego mogą złożyć wniosek o wpisanie na listę aplikantów radcowskich w ciągu
2 lat od dnia doręczenia im uchwały o wyniku egzaminu wstępnego.
2) Wpis na listę aplikantów radcowskich następuje na podstawie uchwały Okręgowej Izby Radców Prawnych właściwej ze względu na miejsce złożenia zgłoszenia
 o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację.

3) Do wniosku o którym mowa wyżej należy  dołączyć :

1. Informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed jej złożeniem (Uwaga!!! Wydruk wizualizacji dokumentu elektronicznego „Informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego” nie jest wystarczające),

2. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (Uwaga!!! Złożona przy zgłoszeniu
o dopuszczeniu do egzaminu wstępnego kserokopia dyplomu lub zaświadczenie o zdaniu egzaminu magisterskiego nie jest wystarczające),

3. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz posiadaniu pełnej zdolności
do czynności prawnych,

4. Oświadczenie aplikanta, że przeciwko jego osobie nie toczyło się i nie toczy żadne postępowania karne lub/i dyscyplinarne.

5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i informacja
o przetwarzaniu danych osobowych

6. Dowód uiszczenia opłaty w postępowaniu o wpis na listę aplikantów radcowskich na kwotę 260 zł zgodnie  z  Uchwałą Nr 144/VII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 17.09.2010r.   w sprawie wysokości opłat związanych z wpisem na listę radców prawnych, listę aplikantów radcowskich i listę prawników zagranicznych - opłaty należy dokonać na konto OIRP w Kielcach  nr  49 1020 2629 0000 9102 0091 6940.

 

Kandydaci, którzy zamierzają rozpocząć aplikację zgodnie z harmonogramem -  od stycznia 2021, proszeni są o złożenie wniosku wraz z kompletem dokumentów najpóźniej do dnia 30 października 2020 roku w siedzibie OIRP w Kielcach, (liczy się data wpływu do OIRP)  

Przewodniczący  Komisji ds. Aplikacji
/-/  Michał Wójcik


Komunikat - Dla osób ubiegających się o wpis na listę aplikantów radcowskich w roku 2019 (rozpoczęcie szkolenia styczeń 2020r.)


Ogłoszenie

Aplikanci radcowscy, którzy uzyskali pozytywny wynik z egzaminu radcowskiego winni złożyć  w terminie do dnia 16 maja br.  wniosek o wpis na listę radców prawnych