Wpisy na listę aplikantów

Komunikat dla osób ubiegających się o wpis na listę aplikantów radcowskich w roku 2022 (rozpoczęcie szkolenia styczeń 2023r.)

1. Informujemy, że zgodnie z art.33 ust.3 ustawy z dnia 6 lipca 1982 roku o radcach prawnych (Dz.U.2022.1166) osoby, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu wstępnego, mogą złożyć wniosek o wpisanie na listę aplikantów radcowskich w ciągu 2 lat od dnia doręczenia im uchwały o wyniku egzaminu wstępnego.

2. Wpis na listę aplikantów radcowskich następuje na podstawie uchwały Okręgowej Izby Radców Prawnych właściwej ze względu na miejsce złożenia zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację.

3. Do wniosku o którym mowa wyżej należy dołączyć:

1. Informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed jej złożeniem uzyskaną za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub w formie pisemnej. W przypadku uzyskania aktualnej informacji o niekaralności z KRK za pośrednictwem systemu teleinformatycznego do wniosku należy również dołączyć informatyczny nośnik danych (pamięć USB, płyta CD lub DVD) na którym powinien być zapisany dokument elektroniczny w formie danych XML, podpisany przez osobę upoważnioną do wydawania takich informacji przy pomocy bezpiecznego podpisu elektronicznego.(Uwaga!!! Wydruk wizualizacji dokumentu elektronicznego „Informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego” nie jest dokumentem o czym Ministerstwo Sprawiedliwości informuje na stronie internetowej pod adresem ekrk.ms.gov.pl/ep-web),

2. Dokument potwierdzający ukończenie wyższych studiów prawniczych i uzyskanie tytułu magistra prawa  (Uwaga!!! Złożona przy zgłoszeniu o dopuszczeniu do egzaminu wstępnego kserokopia dyplomu lub zaświadczenie o zdaniu egzaminu magisterskiego nie jest wystarczające),

3. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

4. Oświadczenie aplikanta, że przeciwko jego osobie nie toczyło się i nie toczy żadne postępowania karne lub/i dyscyplinarne.

5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i informacja o przetwarzaniu danych osobowych

6. Dowód uiszczenia opłaty w postępowaniu o wpis na listę aplikantów radcowskich na kwotę 301 zł zgodnie  z  Uchwałą Nr 144/VII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 17.09.2010r.   w sprawie wysokości opłat związanych z wpisem na listę radców prawnych, listę aplikantów radcowskich i listę prawników zagranicznych - opłaty należy dokonać na konto OIRP w Kielcach  nr  49 1020 2629 0000 9102 0091 6940.

 

Kandydaci, którzy zamierzają rozpocząć aplikację zgodnie z harmonogramem -  od stycznia 2023, proszeni są o złożenie wniosku wraz z kompletem dokumentów najpóźniej do dnia 28 października 2022 roku w siedzibie OIRP w Kielcach, (liczy się data wpływu do OIRP) 

Przewodniczący  Komisji ds. Aplikacji
 /-/  Michał Wójcik