Wpisy na listę aplikantów

Komunikat dla osób ubiegających się o wpis na listę aplikantów radcowskich w roku 2021 (rozpoczęcie szkolenia styczeń 2022r.)

1. Informujemy, że zgodnie z art.33 ust.3 ustawy z dnia 6 lipca 1982 roku o radcach prawnych (Dz.U.2020.75 ze zm.) osoby, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu wstępnego, mogą złożyć wniosek o wpisanie na listę aplikantów radcowskich w ciągu
2 lat od dnia doręczenia im uchwały o wyniku egzaminu wstępnego.

2. Wpis na listę aplikantów radcowskich następuje na podstawie uchwały Okręgowej Izby Radców Prawnych właściwej ze względu na miejsce złożenia zgłoszeniao przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację.

3. Do wniosku o którym mowa wyżej należy dołączyć:

1. Informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed jej złożeniem uzyskaną za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub w formie pisemnej. W przypadku uzyskania aktualnej informacji o niekaralności z KRK za pośrednictwem systemu teleinformatycznego do wniosku należy również dołączyć informatyczny nośnik danych (pamięć USB, płyta CD lub DVD) na którym powinien być zapisany dokument elektroniczny w formie danych XML, podpisany przez osobę upoważnioną do wydawania takich informacji przy pomocy bezpiecznego podpisu elektronicznego.(Uwaga!!! Wydruk wizualizacji dokumentu elektronicznego „Informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego” nie jest dokumentem o czym Ministerstwo Sprawiedliwości informuje na stronie internetowej pod adresem ekrk.ms.gov.pl/ep-web),

2. Dokument potwierdzający ukończenie wyższych studiów prawniczych i uzyskanie tytułu magistra prawa  (Uwaga!!! Złożona przy zgłoszeniu o dopuszczeniu do egzaminu wstępnego kserokopia dyplomu lub zaświadczenie o zdaniu egzaminu magisterskiego nie jest wystarczające),

3. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz posiadaniu pełnej zdolnoścido czynności prawnych,

4. Oświadczenie aplikanta,że przeciwko jego osobienie toczyło się i nie toczy żadne postępowania karne lub/i dyscyplinarne.

5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i informacja o przetwarzaniu danych osobowych

6. Dowód uiszczenia opłaty w postępowaniu o wpis na listę aplikantów radcowskich na kwotę 280 zł zgodnie  z  Uchwałą Nr 144/VII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnychz dnia 17.09.2010r.   w sprawie wysokości opłat związanych z wpisem na listę radców prawnych, listę aplikantów radcowskich i listę prawników zagranicznych - opłaty należy dokonać na konto OIRP w Kielcach  nr  49 1020 2629 0000 9102 0091 6940.

 

Kandydaci, którzy zamierzają rozpocząć aplikację zgodnie z harmonogramem -  od stycznia 2022, proszeni są o złożenie wniosku wraz z kompletem dokumentów najpóźniej do dnia 29 października 2021 rokuw siedzibie OIRP w Kielcach, (liczy się data wpływu do OIRP) 

 

Przewodniczący  Komisji ds. Aplikacji

 /-/  Michał Wójcik


Komunikat - Dla osób ubiegających się o wpis na listę aplikantów radcowskich w roku 2020 (rozpoczęcie szkolenia styczeń 2021r.)

(rozpoczęcie szkolenia styczeń 2021r.)

1) Informujemy, że zgodnie z art.33 ust.3 ustawy z dnia 6 lipca 1982 roku o radcach prawnych (Dz.U.2018.2115 ze zm.) osoby, które uzyskały pozytywną ocenę z egzaminu wstępnego mogą złożyć wniosek o wpisanie na listę aplikantów radcowskich w ciągu
2 lat od dnia doręczenia im uchwały o wyniku egzaminu wstępnego.
2) Wpis na listę aplikantów radcowskich następuje na podstawie uchwały Okręgowej Izby Radców Prawnych właściwej ze względu na miejsce złożenia zgłoszenia
 o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację.

3) Do wniosku o którym mowa wyżej należy  dołączyć :

1. Informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed jej złożeniem (Uwaga!!! Wydruk wizualizacji dokumentu elektronicznego „Informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego” nie jest wystarczające),

2. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (Uwaga!!! Złożona przy zgłoszeniu
o dopuszczeniu do egzaminu wstępnego kserokopia dyplomu lub zaświadczenie o zdaniu egzaminu magisterskiego nie jest wystarczające),

3. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz posiadaniu pełnej zdolności
do czynności prawnych,

4. Oświadczenie aplikanta, że przeciwko jego osobie nie toczyło się i nie toczy żadne postępowania karne lub/i dyscyplinarne.

5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i informacja
o przetwarzaniu danych osobowych

6. Dowód uiszczenia opłaty w postępowaniu o wpis na listę aplikantów radcowskich na kwotę 260 zł zgodnie  z  Uchwałą Nr 144/VII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 17.09.2010r.   w sprawie wysokości opłat związanych z wpisem na listę radców prawnych, listę aplikantów radcowskich i listę prawników zagranicznych - opłaty należy dokonać na konto OIRP w Kielcach  nr  49 1020 2629 0000 9102 0091 6940.

 

Kandydaci, którzy zamierzają rozpocząć aplikację zgodnie z harmonogramem -  od stycznia 2021, proszeni są o złożenie wniosku wraz z kompletem dokumentów najpóźniej do dnia 30 października 2020 roku w siedzibie OIRP w Kielcach, (liczy się data wpływu do OIRP)  

Przewodniczący  Komisji ds. Aplikacji
/-/  Michał Wójcik


Komunikat - Dla osób ubiegających się o wpis na listę aplikantów radcowskich w roku 2019 (rozpoczęcie szkolenia styczeń 2020r.)


Ogłoszenie

Aplikanci radcowscy, którzy uzyskali pozytywny wynik z egzaminu radcowskiego winni złożyć  w terminie do dnia 16 maja br.  wniosek o wpis na listę radców prawnych