Szkolenia OIRP Kielce

SZKOLENIA PAŹDZIERNIK 2019

Szkolenie w Kazimierzu Dolnym

Koleżanki i Koledzy

Uprzejmie informuję, że Okręgowa Izba Radców Prawnych w Lublinie organizuje szkolenie w Kazimierzu Dolnym, w hotelu  „Król Kazimierz Hotel
& SPA” w terminie 3.10 – 5.10.2019 r.

 Program szkolenia

1. System nadzwyczajnych środków zaskarżenia w postępowaniu cywilnym
z uwzględnieniem skargi nadzwyczajnej.

2. Najnowsze zmiany de lege lata, de lege ferenda w postępowaniu cywilnym
w ujęciu praktycznym.

Radca prawny dr hab. Joanna Studzińska – członek Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego.

3. Nowe podejście do zamówień publicznych – najważniejsze zmiany wynikające z nowego Prawa zamówień publicznych

4. Występowanie przed Krajową Izbą Odwoławczą – aspekty prawne
 i organizacyjne procedury odwoławczej

Radca prawny Małgorzata Stręciwilk – pracownik naukowy WPiA UMCS
w Lublinie, były Prezes Urzędu Zamówień Publicznych   


Odpłatność od osoby wynosi 1325,00 zł


          Chęć udziału w szkoleniu należy zgłosić do dnia 6 sierpnia 2019r.  przesyłając wypełnioną kartę zgłoszenia ( w załączeniu) do Pani Aleksandry Fudali na adres mailowy izba@oirpkielce.pl wraz  z dokonaniem wpłaty na konto Okręgowej Izby Radców Prawnych w Kielcach:

      numer konta bankowego: 49 1020 2629 0000 9102 0091 6940 z dopiskiem "Szkolenie z OIRP w Lublinie"

  Przewodnicząca Komisji Doskonalenia                    
Zawodowego i Współpracy Zagranicznej
            /-/ Elżbieta Molenda   


SZKOLENIA MAJ 2019

"Informacje biura podróży związane z wyjazdem do Gruzji"


Komunikat szkolenie 10-12 maja 2019r. Sandomierz

Koleżanki i Koledzy,

    Komisja Doskonalenia Zawodowego i Współpracy Zagranicznej zaprasza do udziału w dwudniowym szkoleniu w Sandomierzu.
    

Termin: 10 - 12 maj 2019 r.
Miejsce:  Hotel „Mały Rzym” w Sandomierzu  

I temat: Warsztaty z zakresu prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Wykładowca: Renata Detka sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach   

II temat:  Warsztaty z zakresu sądowego postępowania egzekucyjnego.
Wykładowca: Komornik Jarosław Kiełbasiński.

Punkty szkoleniowe: 20
Liczba uczestników: 70

Szczegółowe informacje dotyczące programu szkolenia będą przesłane osobom zakwalifikowanym - w terminie późniejszym.
Karta zgłoszenia w załączeniu.
Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi: 399 zł i obejmuje zakwaterowanie od 10 do
12 maja br., pełne wyżywienie od obiadu w dniu 10 maja do śniadania w dniu
12 maja br. i inne koszty.
Koszt uczestnictwa w szkoleniu dla osób spoza Izby wynosi 630 zł.

Zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać w  terminie do dnia 25 kwietnia br.(liczy się data wpływu do Izby).
Wypełnioną kartę zgłoszenia na szkolenie i potwierdzenie dokonania wpłaty na konto Izby (49 1020 2629 0000 9102 0091 6940 z dopiskiem „szkolenie”) lub w kasie Izby,  należy  dostarczyć do Biura Rady OIRP w Kielcach  pocztą, faxem 41 3612576 lub e-mailem:  obslugaradcow@remove-this.oirpkielce.pl we wskazanym wyżej terminie (liczy się data wpływu do Izby).
W przypadku nie zakwalifikowania się - wpłaty będą zwracane, natomiast  rezygnacja
z udziału w szkoleniu nie uprawnia do zwrotu wpłaconej kwoty.

  Przewodnicząca Komisji Doskonalenia                    
Zawodowego i Współpracy Zagranicznej
            /-/ Elżbieta Molenda   


SZKOLENIA KWIECIEŃ 2019


SZKOLENIA LUTY 2019

Koleżanki i Koledzy,

Komisja Doskonalenia Zawodowego i Współpracy Zagranicznej zaprasza do udziału w szkoleniu na temat przepisów kodeksu pracy.


Termin: 23 lutego 2019 r. godz. 1000 do 1400

Miejsce: Radom, ul. Pułaskiego 6/10 – Instytut Technologii Eksploatacji

Temat: Zmiany w przepisach kodeksu pracy

Wykładowca: Sędzia SR w Radomiu – Arkadiusz Guza

Punkty szkoleniowe: 10

Liczba uczestników: 120


Zgłoszenia do udziału w szkoleniu prosimy składać w Biurze Rady OIRP w Kielcach za pośrednictwem poczty, faxem 41 3612576 lub e-mailem: obslugaradcow@remove-this.oirpkielce.pl
w terminie do dnia 20 lutego 2019 r.

W szkoleniu będą mogli wziąć udział radcowie prawni, którzy zgłoszą swój udział w szkoleniu na podany wyżej adres i otrzymają potwierdzenie Biura Izby przyjęcia na listę uczestników po sprawdzeniu, czy nie zalegają z opłatą składek członkowskich.

 

Przypominam, iż rozpoczął się drugi rok w cyklu szkoleniowym obejmującym lata 2018-2020 w trakcie, którego radca prawny ma obowiązek uzyskania 40 punktów szkoleniowych.

 

 

              Przewodnicząca

Komisji Doskonalenia Zawodowego

      i Współpracy Zagranicznej

       /-/ Elżbieta Molenda


SZKOLENIA STYCZEŃ 2019

SZKOLENIE 19 STYCZEŃ