Szkolenia OIRP Kielce

SZKOLENIA MAJ 2020

Koleżanki i Koledzy,

Komisja Doskonalenia Zawodowego i Współpracy Zagranicznej zaprasza do udziału w szkoleniu.

Termin: 9 maja 2020 r. godz. 1000 do 1400

Miejsce: szkolenie w formie webinarium

Temat: .Postępowanie sądowe w sprawach działowych (zniesienie współwłasności, dział spadku, podział majątku wspólnego ze szczególnym uwzględnieniem dochodzenia roszczeń ubocznych).

Wykładowca: Sędzia Sądu Okręgowego w Kielcach Bartosz Pniewski

Punkty szkoleniowe: 8

Zgłoszenia do udziału w szkoleniu prosimy składać w Biurze Rady OIRP w Kielcach e-mailem: obslugaradcow@oirpkielce.pl w terminie do dnia 8 maja 2020r. do godz. 11:00.

W szkoleniu będą mogli wziąć udział radcowie prawni, którzy zgłoszą swój udział w sposób podany powyżej i otrzymają potwierdzenie Biura Izby przyjęcia na listę uczestników po sprawdzeniu, czy nie zalegają z opłatą składek członkowskich.

Do zakwalifikowanych radców prawnych zostanie przesłany - na adres e-mail radcy prawnego będący w zasobach Izby - link aktywujący do szkolenia.

Zgłoszenie udziału w szkoleniu w formie online jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przekazanie przez Administratora Państwa danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska, numeru wpisu i adresu email firmie CHATWEE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Sompolnie (62610), przy ul. Piotrkowskiej 4, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy pod numerem 0000438812, w celu umożliwienia Państwu udziału w szkoleniu.

 

Przewodnicząca Komisji Doskonalenia

Zawodowego i Współpracy Zagranicznej

/-/ Elżbieta Molenda


SZKOLENIA MARZEC 2020

Szkolenie online

Kielce, dnia 18 marca 2020r.

Koleżanki i Koledzy,

Komisja Doskonalenia Zawodowego i Współpracy Zagranicznej zaprasza do udziału w szkoleniu:

Termin: 28 marca 2020 r. godz. 1000 do 1400

Tematyka: Prawo zamówień publicznych. Wybrane aspekty udzielania zamówień.

Wykładowca: radca prawny Ireneusz Żarłok.

Punkty szkoleniowe: 8

 

Jednocześnie informujemy, że szkolenie odbędzie się wyłącznie w formie webinarium.
Osoby chcące wziąć udział w szkoleniu on-line zobowiązane są zgłosić ten fakt do Izby do dnia
26 marca2020r. na adres e-mail: obslugaradcow@remove-this.oirpkielce.pl

Do zgłaszających się radców prawnych zostanie przesłany - na adres e-mail radcy prawnego będący
w zasobach Izby - link aktywujący do szkolenia.

Zgłoszenie udziału w szkoleniu w formie online jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przekazanie przez Administratora Państwa danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska, numeru wpisu i adresu email firmie CHATWEE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
z siedzibą w Sompolnie (62610), przy ul. Piotrkowskiej 4, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
IX Wydział Gospodarczy pod numerem 0000438812
, w celu umożliwienia Państwu udziału
w szkoleniu.

W szkoleniu będą mogli wziąć udział radcowie prawni, którzy zgłoszą swój udział
w sposób podany powyżej i otrzymają potwierdzenie Biura Izby przyjęcia na listę uczestników po sprawdzeniu, czy nie zalegają z opłatą składek członkowskich.

Przypominamy, że 2020r. jest ostatnim w cyklu szkoleniowym obejmującym lata 2018-2020, w trakcie którego radca prawny ma obowiązek uzyskania wymaganej ilości punktów szkoleniowych.

 

Przewodnicząca Komisji Doskonalenia

Zawodowego i Współpracy Zagranicznej
/-/ Elżbieta Molenda       


Koleżanki i Koledzy,

Komisja Doskonalenia Zawodowego i Współpracy Zagranicznej zaprasza do udziału w dwudniowym szkoleniu w Sandomierzu.

Termin: 27 - 29 marca 2020 r.

Miejsce: Hotel „Mały Rzym” w Sandomierzu

I temat: Zmiany ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Wykładowca: radca prawny Ireneusz Żarłok

II temat: Zmiana przepisów kodeksu postępowania cywilnego.

Wykładowca: Sędzia SO w KielcachBarbara Taborowicz - Detka.

Punkty szkoleniowe: 20

Liczba uczestników: 60

 

Szczegółowe informacje dotyczące programu szkolenia będą zamieszczane na stronie internetowej Izby.

Karta zgłoszenia w załączeniu.

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi: 445 i obejmuje zakwaterowanie od 27 do 29 marca br., pełne wyżywienie od obiadu w dniu 27 marca do śniadania w dniu 29 marca br. i inne koszty.

Koszt uczestnictwa w szkoleniu dla osób spoza izby wynosi 697 zł.


Zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać w terminie do dnia 14 marca br. (liczy się data wpływu do Izby).

Wypełnioną kartę zgłoszenia na szkolenie i potwierdzenie dokonania wpłaty na konto Izby (49 1020 2629 0000 9102 0091 6940 z dopiskiem „szkolenie”) lub w kasie Izby, należy dostarczyć do Biura Rady OIRP w Kielcach pocztą, faxem 41 3612576 lub e-mailem: obslugaradcow@remove-this.oirpkielce.pl we wskazanym wyżej terminie (liczy się data wpływu do Izby).
W przypadku nie zakwalifikowania się - wpłaty będą zwracane, natomiast rezygnacja z udziału w szkoleniu nie uprawnia do zwrotu wpłaconej kwoty.

 

Przewodnicząca Komisji Doskonalenia
Zawodowego i Współpracy Zagranicznej
/-/ Elżbieta Molenda


SZKOLENIA LUTY 2020

Szkolenie 29.02.2020 w Radomiu


SZKOLENIA STYCZEŃ 2020

Komunikat dot. szkolenia 18 stycznia 2020r. z zakresu KPK

Osoby chcące wziąć udział w szkoleniu on-line zobowiązane są zgłosić ten fakt do Izby do dnia 16 stycznia 2020r.  na adres e-mail: obslugaradcow@remove-this.oirpkielce.pl


Do zgłaszających się radców prawnych zostanie przesłany na adres e-mail radcy prawnego będący w zasobach Izby, link aktywujący do szkolenia.  W przypadku gdy do chwili obecnej nie zgłosili Państwo adresu e-mail do Izby, prosimy o zaktualizowanie formularza „Karta ewidencyjna”.


Zgłoszenie udziału w szkoleniu w formie online jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przekazanie przez Administratora Państwa danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska, numeru wpisu i adresu email firmie CHATWEE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Sompolnie (62610), przy ul. Piotrkowskiej 4, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy pod numerem 0000438812, w celu umożliwienia Państwu udziału w szkoleniu.

 

Przewodnicząca Komisji Doskonalenia
Zawodowego i Współpracy Zagranicznej
/-/ Elżbieta Molenda

Koleżanki i Koledzy,

Komisja Doskonalenia Zawodowego i Współpracy Zagranicznej zaprasza do udziału w szkoleniu:

Termin: 18 stycznia 2020 r. godz. 1000 do 1400

Miejsce: Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. E. Lipińskiego w Kielcach
ul. Jagiellońska 109 a - Sala 727

Tematyka:

1. Postępowanie w sprawach karnych międzynarodowych ze szczególnym uwzględnieniem problematyki ekstradycji czynnej i biernej, wydania i wykonania Europejskiego Nakazu Aresztowania, przejęcia i przekazywani orzeczeń dotyczących kary pozbawienia wolności i kar o charakterze pieniężnym;

2. Postępowanie przed Sądem I instancji w aspekcie udziału stron, rozstrzygania wniosków dowodowych i uchybień sądu w zakresie wyrokowania.

Wykładowca: SSO Marek Stempniak

Punkty szkoleniowe: 10

Liczba uczestników: 100

Zgłoszenia do udziału w szkoleniu prosimy składać w Biurze Rady OIRP w Kielcach
za pośrednictwem poczty, faxem 41 3612576 lub e-mailem: obslugaradcow@remove-this.oirpkielce.pl
w terminie do dnia 16 stycznia 2020 r.

Jednocześnie informujemy, że szkolenie odbędzie się w formie webinarium. Szczegółowe informacje o możliwości skorzystania z tej formy szkolenia zamieścimy na stronie w odrębnym komunikacie.

W szkoleniach będą mogli wziąć udział radcowie prawni, którzy zgłoszą swój udział
w sposób podany powyżej i otrzymają potwierdzenie Biura Izby przyjęcia na listę uczestników po sprawdzeniu, czy nie zalegają z opłatą składek członkowskich.

Przypominamy, że 2020r. jest ostatnim w cyklu szkoleniowym obejmującym lata 2018-2020, w trakcie którego radca prawny ma obowiązek uzyskania wymaganej ilości punktów szkoleniowych.

Przewodnicząca Komisji Doskonalenia Zawodowego

i Współpracy Zagranicznej

/-/ Elżbieta Molenda