Szkolenia OIRP Kielce

SZKOLENIA MARZEC 2021

Szkolenie w formie webinarium: Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne

Koleżanki i Koledzy,

Komisja Doskonalenia Zawodowego i Współpracy Zagranicznej zaprasza do udziału w szkoleniu:

Termin: 13 marca 2021 r., godzina 1000 do 1400

Miejsce: szkolenie w formie webinarium

Temat: Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne

Wykładowca: Marcin Rosegnal

WYBRANE ZAGADNIENIA Z PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO – PRZEGLĄD ORZECZNICTWA I ROZSTRZYGNIĘĆ NADZORCZYCH – STWIERDZENIE NIEWAŻNOŚCI AKTÓW PLANISTYCZNYCH GMINY

1. Podstawy stwierdzenie nieważności aktów planistycznych – właściwość organu, tryb, zasady sporządzania – ostatnie zmiany.
2. Skutki stwierdzenia nieważności dla gminy, właścicieli i innych zainteresowanych.
3. Przegląd najczęściej pojawiających się problemów w praktyce sporządzania aktów planistycznych gminy:
a) Technika prawodawcza w praktyce planistycznej.
b) Cmentarze w planowaniu przestrzennym.
c) Drogi publiczne i drogi wewnętrzne w planie miejscowym.
d) Linie zabudowy.
e) Lokalizacja infrastruktury technicznej w terenach rolnych i leśnych.
f) Scalanie i podział w planowaniu przestrzennym. Podział nieruchomości w planie miejscowym. 
g) Określenie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu. 
h) Ustalenia środowiskowe planu miejscowego. 
4.    Dyskusja.

Punkty szkoleniowe: 8
Zgłoszenie do udziału w szkoleniu prosimy składać w Biurze OIRP w Kielcach e-mailem: obslugaradcow@remove-this.oirpkielce.pl w terminie do 11 marca do godziny 15:00

W szkoleniu będą mogli wziąć udział radcowie prawni, którzy zgłoszą swój udział w sposób podany powyżej i otrzymają potwierdzenie Biura Izby przyjęcia na listę uczestników po sprawdzeniu, czy nie zalegają z opłatą składek członkowskich.

Do zakwalifikowanych radców prawnych zostanie przesłany – na adres e-mail radcy prawnego będący w zasobach Izby – link aktywujący do szkolenia.

Zgłoszenie udziału w szkoleniu w formie online jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przekazanie przez Administratora Państwa danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska, numeru wpisu i adresu e-mail firmie CHATWEE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Somolinie (62610), przy ul. Piotrkowskiej 4, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto, IX Wydział Gospodarczy pod numerem 0000438812, w celu umożliwienia Państwu udziału w szkoleniu.

 

Przewodnicząca Komisji Doskonalenia Zawodowego

i Współpracy Zagranicznej

/-/ Marta Śnioch


SZKOLENIA LUTY 2021

Szkolenie w formie webinarium: Rozwód - okiem apelacji krakowskiej

Koleżanki i Koledzy,

Komisja Doskonalenia Zawodowego i Współpracy Zagranicznej zaprasza do udziału
w szkoleniu:

Termin: 20 lutego 2021 r., godzina 1000 do 1400

Miejsce: szkolenie w formie webinarium

Temat: Rozwód – okiem apelacji krakowskiej

Wykładowca: Adwokat Marta Dziwisz

PLAN WYKŁADU:

  1. Przesłanki rozwodu: pozytywne, negatywne - najczęstsze przyczyny rozwodu - w statystyce
    i orzecznictwie.

  2. Elementy obligatoryjne i fakultatywne wyroku rozwodowego: bez orzekania o winie/wina za rozkład pożycia małżeńskiego, miejsce zamieszkania dziecka, piecza naprzemienna, władza rodzicielska, alimenty (na dziecko, na małżonka, przyczynianie się do zaspokajania potrzeb rodziny), kontakty
    z dzieckiem z uwzględnieniem sytuacji związanej z COVID-19, podział majątku, korzystanie ze wspólnego mieszkania.

  3. Porozumienie rodzicielskie.

  4. Postępowanie dowodowe: dowód z dokumentu (paragony, faktury, potwierdzenia płatności, sprawozdanie detektywistyczne), nagrania, GPS, zeznania świadków: dziecko jako świadek, wysłuchanie małoletniego, psycholog jako świadek, opinia z OZSS, przesłuchanie stron.

  5. Zabezpieczenie roszczeń w postępowaniu rozwodowym.

  6. Skutki rozwodu wybrane zagadnienia: zmiana nazwiska, dziedziczenie, odpowiedzialność za zobowiązania.

Punkty szkoleniowe: 8

Zgłoszenie do udziału w szkoleniu prosimy składać w Biurze OIRP w Kielcach e-mailem: obslugaradcow@oirpkielce.pl w terminie do 18 lutego do godziny 15:00

W szkoleniu będą mogli wziąć udział radcowie prawni, którzy zgłoszą swój udział w sposób podany powyżej i otrzymają potwierdzenie Biura Izby przyjęcia na listę uczestników po sprawdzeniu, czy nie zalegają z opłatą składek członkowskich.

Do zakwalifikowanych radców prawnych zostanie przesłany – na adres e-mail radcy prawnego będący w zasobach Izby – link aktywujący do szkolenia.

Zgłoszenie udziału w szkoleniu w formie online jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przekazanie przez Administratora Państwa danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska, numeru wpisu i adresu e-mail firmie CHATWEE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Somolinie (62610), przy ul. Piotrkowskiej 4, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto, IX Wydział Gospodarczy pod numerem 0000438812, w celu umożliwienia Państwu udziału w szkoleniu.

 

Przewodnicząca Komisji Doskonalenia Zawodowego

i Współpracy Zagranicznej

 

/-/ Marta Śnioch

 


Szkolenie w formie webinarium - Związki zawodowe i spory zbiorowe

Koleżanki i Koledzy,

Komisja Doskonalenia Zawodowego i Współpracy Zagranicznej zaprasza do udziału
w szkoleniu:

Termin: 13 lutego 2021 r., godzina 1000 do 1400

Miejsce: szkolenie w formie webinarium

Temat: Związki zawodowe i spory zbiorowe

Wykładowca: Radca prawny Paweł Korus

Punkty szkoleniowe: 8

Zgłoszenie do udziału w szkoleniu prosimy składać w Biurze OIRP w Kielcach e-mailem: obslugaradcow@oirpkielce.pl w terminie do 10 lutego do godziny 15:00

W szkoleniu będą mogli wziąć udział radcowie prawni, którzy zgłoszą swój udział w sposób podany powyżej i otrzymają potwierdzenie Biura Izby przyjęcia na listę uczestników po sprawdzeniu, czy nie zalegają z opłatą składek członkowskich.

Do zakwalifikowanych radców prawnych zostanie przesłany – na adres e-mail radcy prawnego będący w zasobach Izby – link aktywujący do szkolenia.

Zgłoszenie udziału w szkoleniu w formie online jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przekazanie przez Administratora Państwa danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska, numeru wpisu i adresu e-mail firmie CHATWEE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Somolinie (62610), przy ul. Piotrkowskiej 4, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto, IX Wydział Gospodarczy pod numerem 0000438812, w celu umożliwienia Państwu udziału w szkoleniu.

Przewodnicząca Komisji Doskonalenia Zawodowego

i Współpracy Zagranicznej

/-/ Marta Śnioch