Szkolenia OIRP Kielce

SZKOLENIA LISTOPAD 2019

Koleżanki i Koledzy,

Komisja Doskonalenia Zawodowego i Współpracy Zagranicznej zaprasza do udziału w dwudniowym szkoleniu w Cedzynie.

 

Termin: 29 – 30 listopada 2019 r.

Miejsce: Hotel „Uroczysko” w Cedzynie koło Kielc

 

I temat: Zmiany przepisów kodeksu postępowania cywilnego.

Wykładowca: Piotr Jakubiec - sędzia Sądu Okręgowego w Lublinie

 

II temat: Zasady formułowania skargi kasacyjnej w orzecznictwie administracyjnym

Wykładowca: Renata Detka – sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

 

Punkty szkoleniowe: 32

Liczba uczestników: 60

 

Szczegółowe informacje dotyczące szkolenia będą zamieszczane na stronie internetowej Izby.

Karta zgłoszenia w załączeniu.

Koszt uczestnictwa w konferencji dla radców OIRP w Kielcach wynosi: 299 i obejmuje zakwaterowanie od 29 do 30 listopada br., pełne wyżywienie od obiadu w dniu 29 listopada do obiadu w dniu 30 listopada br. i inne koszty.

Dla radców spoza OIRP w Kielcach koszt wynosi 530 zł.

 

Zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać w terminie do dnia 6 listopada br. (liczy się data wpływu do Izby).

Wypełnioną kartę zgłoszenia na szkolenie i potwierdzenie dokonania wpłaty na konto Izby (49 1020 2629 0000 9102 0091 6940 z dopiskiem „szkolenie”) lub w kasie Izby, należy dostarczyć do Biura Rady OIRP w Kielcach pocztą, faksem 41 3612576 lub e-mailem: obslugaradcow@remove-this.oirpkielce.pl we wskazanym wyżej terminie (liczy się data wpływu do Izby).
W przypadku nie zakwalifikowania się - wpłaty będą zwracane, natomiast rezygnacja
z udziału w szkoleniu nie uprawnia do zwrotu wpłaconej kwoty.

 

Przewodnicząca Komisji Doskonalenia

Zawodowego i Współpracy Zagranicznej

/-/ Elżbieta Molenda


SZKOLENIA PAŹDZIERNIK 2019

Koleżanki i Koledzy,

Komisja Doskonalenia Zawodowego i Współpracy Zagranicznej zaprasza do udziału w szkoleniu na temat zmian przepisów kodeksu postępowania cywilnego.

 

Termin: 26 października 2019 r. godz. 1000 do 1400

Miejsce: Radom, ul. Pułaskiego 6/10 – Instytut Technologii Eksploatacji

Temat: Zmiany w przepisach kodeksu postępowania cywilnego.

Wykładowca: Sędzia SO w Lublinie – Piotr Jakubiec

Punkty szkoleniowe: 10

Liczba uczestników: 120

 

Zgłoszenia do udziału w szkoleniu prosimy składać w Biurze Rady OIRP w Kielcach za pośrednictwem poczty, faxem 41 3612576 lub e-mailem: obslugaradcow@remove-this.oirpkielce.pl
w terminie do dnia 21 października 2019 r.

W szkoleniu będą mogli wziąć udział radcowie prawni, którzy zgłoszą swój udział
w szkoleniu na podany wyżej adres i otrzymają potwierdzenie Biura Izby przyjęcia na listę uczestników po sprawdzeniu, czy nie zalegają z opłatą składek członkowskich.

 

Osoby, które zrezygnują z uczestnictwa w szkoleniu w Kielcach dnia 28 września br. prosimy o poinformowanie o tym fakcie Biuro Rady OIRP.

 

Przewodnicząca

Komisji Doskonalenia Zawodowego

i Współpracy Zagranicznej

/-/ Elżbieta Molenda

 

 


Koleżanki i Koledzy,

Komisja Doskonalenia Zawodowego i Współpracy Zagranicznej zaprasza do udziału w szkoleniu organizowanym w miesiącu październiku 2019 r.

 

Termin: 19 października 2019 r. godz. 1000 do 1600

Miejsce: Sala Miejskiej Biblioteki Publicznej w Stalowej Woli, ul. Popiełuszki 10

Temat: 1) Zmiany przepisów kodeksu postępowania cywilnego (10:00-14:00).

              Wykładowca:: Prezes Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu – Szymon Rożek

            2) Podstawy prawa restrukturyzacyjnego oraz upadłościowego (14:00-16:00)

              Wykładowca: doradca restrukturyzacyjny Łukasz Wydro

Punkty szkoleniowe: 14

Liczba uczestników: 150

 

Zgłoszenia do udziału w szkoleniu prosimy składać w Biurze Rady OIRP w Kielcach za pośrednictwem poczty, faxem (41 3612576) lub e-mailem: obslugaradcow@remove-this.oirpkielce.pl
w terminie do dnia 14 października 2019 r.

 

W szkoleniach będą mogli wziąć udział radcowie prawni, którzy zgłoszą swój udział
w szkoleniu w sposób podany powyżej i otrzymają potwierdzenie Biura Izby przyjęcia na listę uczestników po sprawdzeniu, czy nie zalegają z opłatą składek członkowskich.

 

Przewodnicząca Komisji Doskonalenia

Zawodowego i Współpracy Zagranicznej

/-/ Elżbieta Molenda

 


Szkolenie w Kazimierzu Dolnym

Koleżanki i Koledzy

Uprzejmie informuję, że Okręgowa Izba Radców Prawnych w Lublinie organizuje szkolenie w Kazimierzu Dolnym, w hotelu  „Król Kazimierz Hotel
& SPA” w terminie 3.10 – 5.10.2019 r.

 Program szkolenia

1. System nadzwyczajnych środków zaskarżenia w postępowaniu cywilnym
z uwzględnieniem skargi nadzwyczajnej.

2. Najnowsze zmiany de lege lata, de lege ferenda w postępowaniu cywilnym
w ujęciu praktycznym.

Radca prawny dr hab. Joanna Studzińska – członek Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego.

3. Nowe podejście do zamówień publicznych – najważniejsze zmiany wynikające z nowego Prawa zamówień publicznych

4. Występowanie przed Krajową Izbą Odwoławczą – aspekty prawne
 i organizacyjne procedury odwoławczej

Radca prawny Małgorzata Stręciwilk – pracownik naukowy WPiA UMCS
w Lublinie, były Prezes Urzędu Zamówień Publicznych   


Odpłatność od osoby wynosi 1325,00 zł


          Chęć udziału w szkoleniu należy zgłosić do dnia 6 sierpnia 2019r.  przesyłając wypełnioną kartę zgłoszenia ( w załączeniu) do Pani Aleksandry Fudali na adres mailowy izba@oirpkielce.pl wraz  z dokonaniem wpłaty na konto Okręgowej Izby Radców Prawnych w Kielcach:

      numer konta bankowego: 49 1020 2629 0000 9102 0091 6940 z dopiskiem "Szkolenie z OIRP w Lublinie"

  Przewodnicząca Komisji Doskonalenia                    
Zawodowego i Współpracy Zagranicznej
            /-/ Elżbieta Molenda   


SZKOLENIA WRZESIEŃ 2019

Komunikat

Komisja Doskonalenia Zawodowego i Współpracy Zagranicznej informuje, iż Biuro Izby nie przyjmuje już zapisów na szkolenie radców prawnych w dniu 28 września 2019r.  gdyż wyczerpany został limit miejsc w ilości zwiększonej do 295.
Jednocześnie Komisja informuje, iż szkolenia  tematem których będą zmiany przepisów kodeksu postępowania cywilnego  odbędą się w miesiącu październiku w Radomiu i Stalowej Woli, a także w listopadzie w Cedzynie.

Przewodnicząca
Komisji Doskonalenia Zawodowego
i Współpracy Zagranicznej
/-/ Elżbieta Molenda

Koleżanki i Koledzy,

Komisja Doskonalenia Zawodowego i Współpracy Zagranicznej zaprasza do udziału w szkoleniu:

Termin: 28 września 2019 r. godz. 1000 do 1400

Miejsce: Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. E. Lipińskiego w Kielcach ul. Jagiellońska 109 a - aula II

Temat: Zmiany przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

Wykładowca: SSO w Lublinie Piotr Jakubiec.

Punkty szkoleniowe: 10

Liczba uczestników: 150

 

Zgłoszenia do udziału w szkoleniu prosimy składać w Biurze Rady OIRP w Kielcach,
za pośrednictwem poczty, faxem (41 3612576) lub e-mailem: obslugaradcow@remove-this.oirpkielce.pl
w terminie do dnia 23 września 2019 r.

W szkoleniach będą mogli wziąć udział radcowie prawni, którzy zgłoszą swój udział
w szkoleniu w podany wyżej sposób i otrzymają potwierdzenie Biura Izby przyjęcia na listę uczestników po sprawdzeniu, czy nie zalegają z opłatą składek członkowskich.

W przypadku rezygnacji ze szkolenia prosimy o poinformowanie o tym fakcie,
co umożliwi innym udział w szkoleniu.

Przypominam, iż trwa drugi rok w cyklu szkoleniowym obejmującym lata 2018-2020
w trakcie, którego radca prawny ma obowiązek uzyskania 40 punktów szkoleniowych.

 

Przewodnicząca Komisji Doskonalenia

Zawodowego i Współpracy Zagranicznej

/-/ Elżbieta Molenda


SZKOLENIA MAJ 2019

"Informacje biura podróży związane z wyjazdem do Gruzji"


Komunikat szkolenie 10-12 maja 2019r. Sandomierz

Koleżanki i Koledzy,

    Komisja Doskonalenia Zawodowego i Współpracy Zagranicznej zaprasza do udziału w dwudniowym szkoleniu w Sandomierzu.
    

Termin: 10 - 12 maj 2019 r.
Miejsce:  Hotel „Mały Rzym” w Sandomierzu  

I temat: Warsztaty z zakresu prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Wykładowca: Renata Detka sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach   

II temat:  Warsztaty z zakresu sądowego postępowania egzekucyjnego.
Wykładowca: Komornik Jarosław Kiełbasiński.

Punkty szkoleniowe: 20
Liczba uczestników: 70

Szczegółowe informacje dotyczące programu szkolenia będą przesłane osobom zakwalifikowanym - w terminie późniejszym.
Karta zgłoszenia w załączeniu.
Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi: 399 zł i obejmuje zakwaterowanie od 10 do
12 maja br., pełne wyżywienie od obiadu w dniu 10 maja do śniadania w dniu
12 maja br. i inne koszty.
Koszt uczestnictwa w szkoleniu dla osób spoza Izby wynosi 630 zł.

Zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać w  terminie do dnia 25 kwietnia br.(liczy się data wpływu do Izby).
Wypełnioną kartę zgłoszenia na szkolenie i potwierdzenie dokonania wpłaty na konto Izby (49 1020 2629 0000 9102 0091 6940 z dopiskiem „szkolenie”) lub w kasie Izby,  należy  dostarczyć do Biura Rady OIRP w Kielcach  pocztą, faxem 41 3612576 lub e-mailem:  obslugaradcow@remove-this.oirpkielce.pl we wskazanym wyżej terminie (liczy się data wpływu do Izby).
W przypadku nie zakwalifikowania się - wpłaty będą zwracane, natomiast  rezygnacja
z udziału w szkoleniu nie uprawnia do zwrotu wpłaconej kwoty.

  Przewodnicząca Komisji Doskonalenia                    
Zawodowego i Współpracy Zagranicznej
            /-/ Elżbieta Molenda   


SZKOLENIA KWIECIEŃ 2019


SZKOLENIA LUTY 2019

Koleżanki i Koledzy,

Komisja Doskonalenia Zawodowego i Współpracy Zagranicznej zaprasza do udziału w szkoleniu na temat przepisów kodeksu pracy.


Termin: 23 lutego 2019 r. godz. 1000 do 1400

Miejsce: Radom, ul. Pułaskiego 6/10 – Instytut Technologii Eksploatacji

Temat: Zmiany w przepisach kodeksu pracy

Wykładowca: Sędzia SR w Radomiu – Arkadiusz Guza

Punkty szkoleniowe: 10

Liczba uczestników: 120


Zgłoszenia do udziału w szkoleniu prosimy składać w Biurze Rady OIRP w Kielcach za pośrednictwem poczty, faxem 41 3612576 lub e-mailem: obslugaradcow@remove-this.oirpkielce.pl
w terminie do dnia 20 lutego 2019 r.

W szkoleniu będą mogli wziąć udział radcowie prawni, którzy zgłoszą swój udział w szkoleniu na podany wyżej adres i otrzymają potwierdzenie Biura Izby przyjęcia na listę uczestników po sprawdzeniu, czy nie zalegają z opłatą składek członkowskich.

 

Przypominam, iż rozpoczął się drugi rok w cyklu szkoleniowym obejmującym lata 2018-2020 w trakcie, którego radca prawny ma obowiązek uzyskania 40 punktów szkoleniowych.

 

 

              Przewodnicząca

Komisji Doskonalenia Zawodowego

      i Współpracy Zagranicznej

       /-/ Elżbieta Molenda


SZKOLENIA STYCZEŃ 2019

SZKOLENIE 19 STYCZEŃ