Szkolenia OIRP Kielce

SZKOLENIA LISTOPAD 2020

Szkolenie w formie webinarium

Koleżanki i Koledzy,

Komisja Doskonalenia Zawodowego i Współpracy Zagranicznej zaprasza do udziału
w szkoleniu:

Termin: 20 listopada 2020 r., godzina 1600 do 2000

Miejsce: szkolenie w formie webinarium

Temat: Przedawnienie roszczeń:

 1. Pojęcie oraz istota instytucji przedawnienia.

 2. Ratio legis instytucji przedawnienia.

 3. Przedawnienie, a prekluzja (istota i skutki).

 4. Przedawnienie roszczeń po nowelizacji kodeksu cywilnego (obowiązującej od dnia 9.07.2018r.), ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji konsumenta.

 5. Przesłanki przedawnienia roszczeń (charakter roszczeń, ich wymagalność, początek biegu terminu, koniec biegu terminu)

 6. Zarzut przedawnienia roszczeń, a stan „przedawnialności” roszczeń w stosunku do konsumenta.

 7. Podnoszenie zarzutu przedawnienia oraz uwzględnianie stanu „przedawnialności” roszczeń (sposób i granice czasowe)

 8. Zrzeczenie się zarzutu przedawnienia (sposób, termin i skutek)

 9. Uwzględnienie zarzutu przedawnienia, a uwzględnienie stanu „przedawnialności” roszczeń.

 10. Nieuwzględnienie zarzutu przedawnienia oraz stanu „przedawnialności” przez sąd pierwszej instancji i możliwe „rozwiązania” w postępowaniu apelacyjnym.

11. Przerwa biegu terminu (w tym przez zgłoszenie zarzutu potrącenia) i zawieszenie biegu terminu przedawnienia roszczeń.  

12.  Zarzut przedawnienia, a nadużycie prawa podmiotowego (art. 5 kc); stan „przedawnialności” , a szczególne okoliczności. 

13. Przedawnienie roszczeń:

a) z umów (nazwanych i nienazwanych), w tym roszczeń odszkodowawczych,

b) z rękojmi,

b) odszkodowawczych z deliktów.

12. Przedawnienie roszczeń o odsetki.

13. Przedawnienie roszczeń o prawo do renty, a przedawnienie roszczeń o zapłatę rat renty.

14. Przedawnienie roszczeń uzupełniających.

 

Wykładowca: Sędzia Sądu Okręgowego Mariusz Broda

Punkty szkoleniowe: 8

Zgłoszenie do udziału w szkoleniu prosimy składać w Biurze OIRP w Kielcach e-mailem: obslugaradcow@remove-this.oirpkielce.pl w terminie do 18 listopada br. do godziny 16:00.

 


Komisja Doskonalenia Zawodowego i Współpracy Zagranicznej zaprasza do udziału
w szkoleniu:

Termin: 14 listopada 2020 r. godz. 1000 do 1400

Miejsce: szkolenie w formie webinarium

Temat: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Wykładowca: radca prawny – Ireneusz Żarłok

Punkty szkoleniowe: 8

Zgłoszenia do udziału w szkoleniu prosimy wysyłać na adres e-mail: obslugaradcow@oirpkielce.pl w terminie do dnia 9 listopada 2020r.

W szkoleniu będą mogli wziąć udział radcowie prawni, którzy zgłoszą swój udział w sposób podany powyżej i otrzymają potwierdzenie przyjęcia na listę uczestników po sprawdzeniu, czy nie zalegają z opłatą składek członkowskich.

Do zakwalifikowanych radców prawnych zostanie przesłany przed szkoleniem - na adres
e-mail radcy prawnego będący w zasobach Izby - link aktywujący do szkolenia.

Zgłoszenie udziału w szkoleniu w formie online jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przekazanie przez Administratora Państwa danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska, numeru wpisu i adresu email firmie CHATWEE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Sompolnie (62610), przy ul. Piotrkowskiej 4, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy pod numerem 0000438812,
w celu umożliwienia Państwu udziału w szkoleniu.

 


SZKOLENIA PAŹDZIERNIK 2020

Koleżanki i Koledzy,

Komisja Doskonalenia Zawodowego i Współpracy Zagranicznej zaprasza do udziału w szkoleniu:

Termin: 17 października 2020 r. godz. 1000 do 1400

Miejsce: szkolenie w formie webinarium

Temat: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - I ETAP SZKOLENIA:

 • Problemy dotychczasowej regulacji zamówień publicznych.

 • Nowe kwoty progowe w ustawie, zakres podmiotowy i wyłączenia spod stosowania ustawy.

 • Zamówienia o niskiej wartości („bagatelne”).

 • Zasady planowania zamówień, analiza potrzeb, konsultacje.

 • Elektronizacja zamówień – podstawowe aspekty.

 • Wadium – zasady wnoszenia i zwrotu.

 • Kwalifikacja podmiotowa wykonawców.

 

II ETAP SZKOLENIA W USTALONY ZOSTANIE W LISTOPADZIE

Propozycja tematyki :

- postępowania klasyczne, unijne,

- umowy,

- środki odwoławcze

Ewentualnie proszę o zgłaszanie tematów szkolenia w zakresie zamówień publicznych na adres obslugaradcow@oirpkielce.pl 

Wykładowca: radca prawny – Ireneusz Żarłok

Punkty szkoleniowe: 8

Zgłoszenia do udziału w szkoleniu prosimy składać w Biurze Rady OIRP w Kielcach e-mailem: obslugaradcow@oirpkielce.pl w terminie do dnia 2 października 2020r. do godz. 11:00.

W szkoleniu będą mogli wziąć udział radcowie prawni, którzy zgłoszą swój udział w sposób podany powyżej i otrzymają potwierdzenie Biura Izby przyjęcia na listę uczestników po sprawdzeniu, czy nie zalegają z opłatą składek członkowskich.

Do zakwalifikowanych radców prawnych zostanie przesłany - na adres e-mail radcy prawnego będący w zasobach Izby - link aktywujący do szkolenia.

Zgłoszenie udziału w szkoleniu w formie online jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przekazanie przez Administratora Państwa danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska, numeru wpisu i adresu email firmie CHATWEE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Sompolnie (62610), przy ul. Piotrkowskiej 4, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy pod numerem 0000438812, w celu umożliwienia Państwu udziału w szkoleniu.

Sekretarz Rady
Okręgowej Izby Radców Prawnych
/-/ Beata Cedro-Łosak


SZKOLENIA MAJ 2020

Koleżanki i Koledzy,

Komisja Doskonalenia Zawodowego i Współpracy Zagranicznej zaprasza do udziału w szkoleniu.

Termin: 9 maja 2020 r. godz. 1000 do 1400

Miejsce: szkolenie w formie webinarium

Temat: .Postępowanie sądowe w sprawach działowych (zniesienie współwłasności, dział spadku, podział majątku wspólnego ze szczególnym uwzględnieniem dochodzenia roszczeń ubocznych).

Wykładowca: Sędzia Sądu Okręgowego w Kielcach Bartosz Pniewski

Punkty szkoleniowe: 8

Zgłoszenia do udziału w szkoleniu prosimy składać w Biurze Rady OIRP w Kielcach e-mailem: obslugaradcow@oirpkielce.pl w terminie do dnia 8 maja 2020r. do godz. 11:00.

W szkoleniu będą mogli wziąć udział radcowie prawni, którzy zgłoszą swój udział w sposób podany powyżej i otrzymają potwierdzenie Biura Izby przyjęcia na listę uczestników po sprawdzeniu, czy nie zalegają z opłatą składek członkowskich.

Do zakwalifikowanych radców prawnych zostanie przesłany - na adres e-mail radcy prawnego będący w zasobach Izby - link aktywujący do szkolenia.

Zgłoszenie udziału w szkoleniu w formie online jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przekazanie przez Administratora Państwa danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska, numeru wpisu i adresu email firmie CHATWEE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Sompolnie (62610), przy ul. Piotrkowskiej 4, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy pod numerem 0000438812, w celu umożliwienia Państwu udziału w szkoleniu.

 

Przewodnicząca Komisji Doskonalenia

Zawodowego i Współpracy Zagranicznej

/-/ Elżbieta Molenda


SZKOLENIA MARZEC 2020

Szkolenie online

Kielce, dnia 18 marca 2020r.

Koleżanki i Koledzy,

Komisja Doskonalenia Zawodowego i Współpracy Zagranicznej zaprasza do udziału w szkoleniu:

Termin: 28 marca 2020 r. godz. 1000 do 1400

Tematyka: Prawo zamówień publicznych. Wybrane aspekty udzielania zamówień.

Wykładowca: radca prawny Ireneusz Żarłok.

Punkty szkoleniowe: 8

 

Jednocześnie informujemy, że szkolenie odbędzie się wyłącznie w formie webinarium.
Osoby chcące wziąć udział w szkoleniu on-line zobowiązane są zgłosić ten fakt do Izby do dnia
26 marca2020r. na adres e-mail: obslugaradcow@remove-this.oirpkielce.pl

Do zgłaszających się radców prawnych zostanie przesłany - na adres e-mail radcy prawnego będący
w zasobach Izby - link aktywujący do szkolenia.

Zgłoszenie udziału w szkoleniu w formie online jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przekazanie przez Administratora Państwa danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska, numeru wpisu i adresu email firmie CHATWEE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
z siedzibą w Sompolnie (62610), przy ul. Piotrkowskiej 4, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
IX Wydział Gospodarczy pod numerem 0000438812
, w celu umożliwienia Państwu udziału
w szkoleniu.

W szkoleniu będą mogli wziąć udział radcowie prawni, którzy zgłoszą swój udział
w sposób podany powyżej i otrzymają potwierdzenie Biura Izby przyjęcia na listę uczestników po sprawdzeniu, czy nie zalegają z opłatą składek członkowskich.

Przypominamy, że 2020r. jest ostatnim w cyklu szkoleniowym obejmującym lata 2018-2020, w trakcie którego radca prawny ma obowiązek uzyskania wymaganej ilości punktów szkoleniowych.

 

Przewodnicząca Komisji Doskonalenia

Zawodowego i Współpracy Zagranicznej
/-/ Elżbieta Molenda       


Koleżanki i Koledzy,

Komisja Doskonalenia Zawodowego i Współpracy Zagranicznej zaprasza do udziału w dwudniowym szkoleniu w Sandomierzu.

Termin: 27 - 29 marca 2020 r.

Miejsce: Hotel „Mały Rzym” w Sandomierzu

I temat: Zmiany ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Wykładowca: radca prawny Ireneusz Żarłok

II temat: Zmiana przepisów kodeksu postępowania cywilnego.

Wykładowca: Sędzia SO w KielcachBarbara Taborowicz - Detka.

Punkty szkoleniowe: 20

Liczba uczestników: 60

 

Szczegółowe informacje dotyczące programu szkolenia będą zamieszczane na stronie internetowej Izby.

Karta zgłoszenia w załączeniu.

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi: 445 i obejmuje zakwaterowanie od 27 do 29 marca br., pełne wyżywienie od obiadu w dniu 27 marca do śniadania w dniu 29 marca br. i inne koszty.

Koszt uczestnictwa w szkoleniu dla osób spoza izby wynosi 697 zł.


Zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać w terminie do dnia 14 marca br. (liczy się data wpływu do Izby).

Wypełnioną kartę zgłoszenia na szkolenie i potwierdzenie dokonania wpłaty na konto Izby (49 1020 2629 0000 9102 0091 6940 z dopiskiem „szkolenie”) lub w kasie Izby, należy dostarczyć do Biura Rady OIRP w Kielcach pocztą, faxem 41 3612576 lub e-mailem: obslugaradcow@remove-this.oirpkielce.pl we wskazanym wyżej terminie (liczy się data wpływu do Izby).
W przypadku nie zakwalifikowania się - wpłaty będą zwracane, natomiast rezygnacja z udziału w szkoleniu nie uprawnia do zwrotu wpłaconej kwoty.

 

Przewodnicząca Komisji Doskonalenia
Zawodowego i Współpracy Zagranicznej
/-/ Elżbieta Molenda


SZKOLENIA LUTY 2020

Szkolenie 29.02.2020 w Radomiu


SZKOLENIA STYCZEŃ 2020

Komunikat dot. szkolenia 18 stycznia 2020r. z zakresu KPK

Osoby chcące wziąć udział w szkoleniu on-line zobowiązane są zgłosić ten fakt do Izby do dnia 16 stycznia 2020r.  na adres e-mail: obslugaradcow@remove-this.oirpkielce.pl


Do zgłaszających się radców prawnych zostanie przesłany na adres e-mail radcy prawnego będący w zasobach Izby, link aktywujący do szkolenia.  W przypadku gdy do chwili obecnej nie zgłosili Państwo adresu e-mail do Izby, prosimy o zaktualizowanie formularza „Karta ewidencyjna”.


Zgłoszenie udziału w szkoleniu w formie online jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przekazanie przez Administratora Państwa danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska, numeru wpisu i adresu email firmie CHATWEE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Sompolnie (62610), przy ul. Piotrkowskiej 4, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy pod numerem 0000438812, w celu umożliwienia Państwu udziału w szkoleniu.

 

Przewodnicząca Komisji Doskonalenia
Zawodowego i Współpracy Zagranicznej
/-/ Elżbieta Molenda

Koleżanki i Koledzy,

Komisja Doskonalenia Zawodowego i Współpracy Zagranicznej zaprasza do udziału w szkoleniu:

Termin: 18 stycznia 2020 r. godz. 1000 do 1400

Miejsce: Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. E. Lipińskiego w Kielcach
ul. Jagiellońska 109 a - Sala 727

Tematyka:

1. Postępowanie w sprawach karnych międzynarodowych ze szczególnym uwzględnieniem problematyki ekstradycji czynnej i biernej, wydania i wykonania Europejskiego Nakazu Aresztowania, przejęcia i przekazywani orzeczeń dotyczących kary pozbawienia wolności i kar o charakterze pieniężnym;

2. Postępowanie przed Sądem I instancji w aspekcie udziału stron, rozstrzygania wniosków dowodowych i uchybień sądu w zakresie wyrokowania.

Wykładowca: SSO Marek Stempniak

Punkty szkoleniowe: 10

Liczba uczestników: 100

Zgłoszenia do udziału w szkoleniu prosimy składać w Biurze Rady OIRP w Kielcach
za pośrednictwem poczty, faxem 41 3612576 lub e-mailem: obslugaradcow@remove-this.oirpkielce.pl
w terminie do dnia 16 stycznia 2020 r.

Jednocześnie informujemy, że szkolenie odbędzie się w formie webinarium. Szczegółowe informacje o możliwości skorzystania z tej formy szkolenia zamieścimy na stronie w odrębnym komunikacie.

W szkoleniach będą mogli wziąć udział radcowie prawni, którzy zgłoszą swój udział
w sposób podany powyżej i otrzymają potwierdzenie Biura Izby przyjęcia na listę uczestników po sprawdzeniu, czy nie zalegają z opłatą składek członkowskich.

Przypominamy, że 2020r. jest ostatnim w cyklu szkoleniowym obejmującym lata 2018-2020, w trakcie którego radca prawny ma obowiązek uzyskania wymaganej ilości punktów szkoleniowych.

Przewodnicząca Komisji Doskonalenia Zawodowego

i Współpracy Zagranicznej

/-/ Elżbieta Molenda