Aktualność

Konkurs o Nagrodę „Złotej Temidy”

| Kategoria: Dla Radców

Szanowna Pani 
Radca Prawny Helena Górniak
Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Kielcach
Wielce Szanowna Pani Radco! 


Instytut Nauk Prawnych Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu serdecznie zaprasza do zgłaszania kandydatur w I edycji Ogólnopolskiego Konkursu o Nagrodę „Złotej Temidy”, którego finał odbędzie się w pierwszej połowie 2021 roku.  
Konkurs o Nagrodę „Złotej Temidy” to inicjatywa środowisk naukowych i praktyków prawa, a jego celem jest wyróżnianie i promowanie działań oraz postaw prawników (w szczególności czynnych zawodowo sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy, uczonych reprezentujących nauki prawne), ukierunkowanych na umacnianie w Polsce i Europie zasad praworządności, gwarancji praw i wolności obywatelskich, społeczeństwa obywatelskiego, jak również propagowanie i urzeczywistnianie najwyższych standardów etycznych i profesjonalnych w funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości. 
Nagrodę w Konkursie przyzna Wysoka Kapituła, w skład której wchodzą m.in. prof. dr hab. Fryderyk Zoll z Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. dr hab. Jolanta Jakubowska-Hara z Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, prof. dr hab. Anna Konert i prof. dr hab. Paweł Chmielnicki z Uczelni Łazarskiego, ks. prof. Józef Krukowski z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz prof. ucz. dr hab. Michał Kaczmarczyk, rektor Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu. 
Patronat nad Konkursem o Nagrodę „Złotej Temidy” objęły m.in. następujące instytucje i organizacje: Towarzystwo Naukowe Prawa Karnego, Komisja Nauk Prawnych i Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk oddział w Katowicach, Stowarzyszenie Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa FONTES, Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego, Roczniki Nauk Prawnych, Roczniki Administracji i Prawa. 
Pozwalam sobie skierować na ręce Pani Radcy uprzejmą propozycję i prośbę o zgłoszenie kandydatur do Konkursu o Nagrodę „Złotej Temidy”. Uprzejmie proszę również o przekazanie informacji o Konkursie członkom Okręgowej Izby Radców Prawnych. Zgodnie z Regulaminem naszego Konkursu, Kandydatów do Nagrody zgłaszają członkowie Kapituły, organizacje pozarządowe, rektorzy szkół wyższych działających na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a także sędziowie, prokuratorzy, adwokaci, radcowie prawni i notariusze. Kandydatury można zgłaszać w następujących kategoriach: 1) sędzia, 2) prokurator, 3) adwokat / radca prawny, 4) notariusz,  5) naukowiec (nauki prawne).  
Podmioty i osoby uprawnione do zgłaszania kandydatur do Konkursu w mogą zgłosić nie więcej niż jedną kandydaturę w każdej kategorii. Może więc Pani Radca zgłosić kandydatury znanych Pani i zasłużonych dla wymiaru sprawiedliwości osób, albo we wszystkich kategoriach konkursowych (po jednej kandydaturze w każdej kategorii), albo tylko w wybranych kategoriach. 
Kandydatury należy zgłaszać drogą e-mailowa (na adres: temida@remove-this.humanitas.edu.pl) lub pocztą tradycyjną (na adres: Wyższa Szkoła Humanitas, ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec, pok. 108), za pomocą formularza zgłoszeniowego opublikowanego na stronie internetowej Wyższej Szkoły Humanitas. Formularz zgłoszeniowy dołączam również do niniejszego listu. 
Wypełniony formularz lub formularze (w przypadku chęci zgłoszenia kandydatur w kilku kategoriach) należy dostarczyć do Wyższej Szkoły Humanitas w terminie do 30 listopada 2020 roku. Ogłoszenie wyników I edycji naszego Konkursu planowane jest na styczeń 2021 roku.  
Wyrażamy nadzieję, że zechce Pani Radca przedstawić Wysokiej Kapitule kandydaturę lub kandydatury do Konkursu o Nagrodę „Złotej Temidy”. Liczymy na to, że Kandydatury przedłoży środowisko naukowców i praktyków wymiaru sprawiedliwości, a konkurs stanowił będzie forum prezentacji osobistości zasłużonych dla rozwoju i funkcjonowania sądownictwa wedle najwyższych standardów etycznych i profesjonalnych. 
W razie jakichkolwiek pytań, pozostaję do dyspozycji Pani Radcy, służąc wszelkimi informacjami i wyjaśnieniami.  

Z poważaniem 
Prof. ucz dr hab. Michał Kaczmarczyk 
Rektor Wyższej Szkoły Humanitas
tel. kom. 605-301-168
 

Wróć