Formularze - sanatoria

Koleżanki i Koledzy Seniorzy

            Uprzejmie informuję, że Kapituła Funduszu Seniora Krajowej Rady Radców Prawnych w Warszawie postanowiła przyznać częściowe dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego dla osób spełniających kryteria ubiegania się o pomoc z Funduszu Seniora (dochód miesięczny netto osoby zainteresowanej nie może przekroczyć kwoty 4029,00  zł). który odbędzie się od 21 lipca 2020 r. do 4 sierpnia 2020 r. w Ośrodku Sanatoryjno-Wypoczynkowym “Lwigród" w Krynicy-Zdroju przy ul. Nitribitta nr 6, 33-380 Krynica-Zdrój.

Zasady naboru są następujące:

1.        Wniosek o dofinansowanie pobytu w sanatorium (na załączonych druku WS-1, dostępny także na stronie internetowej KIRP pod adresem www.kirp.pl oraz na stronie internetowej OIRP w Kielcach pod adresem www.oirpkielce.pl   zakładka Rzecznik Funduszu Seniora ) należy składać do Kapituły Funduszu Seniora za pośrednictwem Rzecznika Funduszu Seniora OIRP w Kielcach  łącznie  z aktualną decyzją o przyznaniu emerytury lub renty lub  wyciągiem z rachunku  bankowego  z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku potwierdzającego wysokość  otrzymywanego świadczenia  a także, wskazanie we wniosku  konkretnych przyczyn  zdrowotnych uzasadniających ubieganie się o dofinansowanie do leczenia sanatoryjnego.
2.        Skierowanie od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, uzasadniające wyjazd na leczenie do sanatorium w  Krynicy  Zdroju – druk Lek-1 i informacja o stanie zdrowia osoby zainteresowanej- druk Lek-2   seniorzy zakwalifikowani do pobytu w sanatorium przedstawiają  bezpośrednio lekarzowi  w sanatorium. Proszę o nie przysyłanie ich do Rzecznika OIRP.
3.      Radca prawny ponosi koszty  pobytu w sanatorium w zależności od wysokości miesięcznego dochodu :w przypadku dochodu w wysokości do 2000,00 zł – odpłatność uczestnika wynosi – 400,00zł,

w przypadku dochodu powyżej 2000,00 zł- odpłatność wynosi -500,00zł-

pozostałą należność pokryje Kapituła Funduszu Seniora przesyłając dofinansowanie bezpośrednio do sanatorium.

Proszę uprzejmie Koleżanki i Kolegów  o  zwracanie uwagi  na wypełnianie przez lekarza kierującego do sanatorium wszystkich rubryk znajdujących się na drukach Lek -1 i Lek-2 co pozwala lekarzowi  w  uzdrowisku na określenie właściwych dla Państwa zabiegów . Również proszę  Koleżanki i Kolegów o dokładne i kompletne wypełnianie  wszystkich rubryk druku wniosku WS-1.

3. Przypominam, że uprawnionymi do skorzystania z dofinansowania są:

a) Seniorzy-członkowie samorządu radcowskiego nie wykonujący zawodu, którzy

ukończyli:
-kobiety 60 lat życia,
-mężczyźni 65 lat życia,
-renciści
-osoby niepełnosprawne,

b) wdowy i wdowcy po osobach wymienionych w ppkt. a)
-jeżeli dochód miesięczny wskazanych powyżej osób nie przekracza kwoty 4029,00 złotych.

Z dofinansowania do pobytu w sanatorium uprawniony radca prawny może skorzystać raz na dwa lata.

Wypełniony wniosek wraz z dokumentem potwierdzającym źródło i wysokość   emerytury/renty   należy złożyć do Rzecznika Funduszu Seniora Okręgowej Izby Radców Prawnych w Kielcach ul. Przecznica 6 lok. 4
25-513 Kielce, w nieprzekraczalnym terminie do dnia  5 marca 2020 roku - liczy się data wpływu  wniosku.

Rzecznik Funduszu Seniora
Okręgowej Izby Radców Prawnych
w Kielcach
/-/ Grażyna Brzezińska