Rzecznik Funduszu Seniora

r.pr. Grzegorz Karpeta


Szanowni Państwo,

W porozumieniu z Przewodniczącym Kapituły Funduszu Seniora panem Mieczysławem Humką uprzejmie informuję, że w związku z otwarciem sanatoriów z dniem 15 czerwca br. podtrzymuje się dokonane rezerwacje i organizacje turnusów w zaplanowanych terminach w Sanatorium  LWIGRÓD w Krynicy Zdroju oraz Sanatorium LECH w Kołobrzegu.

W związku z przywróceniem naboru zgłoszeń chętnych Radców Prawnych Seniorów do skorzystania z dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych wkrótce zostaną udostępnione następujące formularze do pobrania:

I.            w Ośrodku Sanatoryjno-Wypoczynkowym “Lwigród" w Krynicy-Zdroju:
1.       WS-1 LWIGRÓD Krynica 2020
2.       FS Lek-1 LWIGRÓD Krynica 2020
3.       FS Lek-2 LWIGRÓD Krynica 2020

II. w Spółdzielni Sanatoryjno-Wypoczynkowej “Lech" Sanatorium Uzdrowiskowym w Kołobrzegu:
1.       WS-1 Kołobrzeg 2020
2.       FS Lek-1 Kołobrzeg 2020
3.       FS Lek-2 Kołobrzeg 2020

Jednocześnie przypominam, że zasady odpłatności uczestników za turnusy sanatoryjne organizowane przez:

1. Sanatorium LWIGRÓD w Krynicy Zdroju (w terminie od 21 lipca 2020 r. do 4 sierpnia 2020 r.),

2. Sanatorium LECH w Kołobrzegu ( w terminie od 5 września 2020 r. do 19 września 2020 r.)

uzależnione są od wysokości dochodu Uczestnika turnusu i przedstawiają się następująco:

- w przypadku uzyskiwania dochodu do 2000,00 zł  - odpłatność  wynosi 400,00 zł, wysokość dofinansowania 2090,00 zł

- w przypadku uzyskiwania dochodu w wysokości przewyższającej  2000,00 zł  - odpłatność wynosi 500,00 zł, wysokość dofinansowania 1990,00 zł.

Termin składania wniosków: 15 czerwca 2020 r.

Ilość miejsc przypadających na poszczególne Izby nie uległa zmianie.

Dodatkowo załączamy Informacje otrzymane od SSW Sanatorium Uzdrowiskowe „LECH” w Kołobrzegu o podjętych działaniach w celu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowia Pacjentów.

Rzecznik Kapituły Funduszu Seniora
Okręgowej Izby Radców Prawnych
w Kielcach

Grażyna Brzezińska


Komunikat

 Przewodniczącego Kapituły Funduszu Seniora  Krajowej Rady Radców Prawnych w sprawie ogólnopolskich spotkań integracyjno-wczasowych radców prawnych seniorów i turnusach sanatoryjnych w 2020 r.

W związku z sytuacją związaną z rozprzestrzenianiem się koronowirusa i ogłoszeniu w Kraju przez Władze Państwowe stanu zagrożenia epidemicznego i podjętymi w tym zakresie decyzjami, min. odwołaniu spotkań, turnusów sanatoryjnych, przemieszczania się i zaleceniu szczególnych zachowań przez seniorów,
postanowiłem odwołać następujące spotkania, turnusy sanatoryjne i spotkania integracyjne radców prawnych seniorów:

I. Ogólnopolską Doroczną Naradę Kapituły Funduszu Seniora z udziałem Rady Klubów Seniora, Rzeczników Funduszu Seniora, Przewodniczących Klubów Seniora ze wszystkich Okręgowych Izb Radców Prawnych, która planowana była w dniach 3-5.04.2020 r. w Warszawie.
Podjęliśmy próbę zmiany tego terminu na drugie półrocze 2020 r.
O uzgodnieniach powiadomimy w terminie późniejszym.
Powyższa informacja została drogą e-mail wcześniej wysłana do Dziekanów wszystkich OIRP oraz opublikowana na stronie internetowej KIRP.

II. Ogólnopolski Turnus sanatoryjny dla radców prawnych seniorów w Busku Zdroju –
 w 21 Wojskowym Szpitalu Uzdrowiskowo – Rehabilitacyjnym,
Termin: 5 kwietnia – 18 kwietnia  2020 r.
Powyższa informacja została drogą e-mail wcześniej wysłana do  wszystkich OIRP  oraz opublikowana na stronie internetowej KIRP.

W uzgodnieniu z Przewodniczącą Rady Klubów Seniora

III. 1. Ogólnopolskie spotkanie integracyjne radców prawnych seniorów pod nazwą” Wielkanoc w Karpaczu” ( zabieramy rodzinę,  przyjaciół,  znajomych, sąsiadów i spędzamy wspólnie dni świąteczne ).
Miejsce spotkania: Ośrodek Konferencyjno-Wypoczynkowy Krucze Skały ul. Wilcza 1,  58-540 Karpacz
Termin: 9-15 kwietnia 2020 r.

(Dla zainteresowanych, istnieje możliwość prywatnego wyjazdu
na okres Świąt Wielkanocnych, po osobistym uzgodnieniu
z Ośrodkiem).

 2. Ogólnopolskie spotkanie radców prawnych seniorów pod nazwą „Zwiedzamy tym razem Norwegię”. Termin 4-8 maja 2020 r.

3. Ogólnopolskie spotkanie integracyjne radców prawnych seniorów pod nazwą: .„ Kielce i Ziemia Świętokrzyska”  Miejsce spotkania Hotel  „Best  Western” ul. Sienkiewicza 78,  25-501 Kielce. Termin : 12.05.-17.05.2020 r.

IV. Informuję, że zbieramy wnioski na turnusy sanatoryjne planowane
na przełomie lipiec/ sierpień 2020 r. w Krynicy Górskiej
i  w we wrześniu w Kołobrzegu. Jeśli turnusy te nie będą mogły
się odbyć z przyczyn trwania zagrożenia epidemicznego, zawiadomimy wszystkie OIRP w późniejszym czasie.

V. Podobnie,   opublikowane w K O M U N I K A C I E Kapituły Funduszu Seniora  Krajowej Rady Radców Prawnych w sprawie ogólnopolskich spotkań integracyjno-wczasowych radców prawnych seniorów i turnusach sanatoryjnych w 2020 r. -   planowane imprezy
w terminach czerwiec do końca roku 2020,  jeśli  nie będą mogły się odbyć z przyczyn trwania zagrożenia epidemicznego, zawiadomimy wszystkich uczestników i OIRP w późniejszym czasie.

Przewodniczący
Kapituły Funduszu Seniora
r.pr. Mieczysław HumkaKomunikat Rzecznika Funduszu Seniora OIRP w Kielcach

Na podstawie uchwały nr 223/V/2000 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 15 grudnia 2000r. zmienionej uchwałami  Krajowej Rady Radców Prawnych : nr .27/X/2017 z dnia 13 stycznia 2017r  i nr 32 /X/2017 z dnia 7  kwietnia 2017r  powołano Fundusz Seniora, którym zarządza Kapituła składająca się  od 7 do 9 osób wybranych przez KRRP na okres kadencji organów samorządu radcowskiego.
Kapituła działa poprzez rzeczników Funduszu powoływanych przez Rady Okręgowych Izb Radców Prawnych również na okres kadencji okręgowych organów samorządu radcowskiego.
Ze środków finansowych Funduszu świadczona jest pomoc społeczna w następujących formach:
-pieniężnej, stałej lub okresowej
-pieniężnej doraźnej,
-pomoc w umieszczaniu zainteresowanych w domach stałej opieki – finansowana w pełni względnie w części,
-pomoc w umieszczaniu zainteresowanych w domach dziennej opieki – finansowana w pełni lub w części,
-pomoc w organizowaniu opieki domowej poprzez opiekunki społeczne i inne – finansowanie tej opieki w pełni lub w części,
-refundacja względnie dopłata do leków drogich, niezbędnych do egzystencji ubiegającego się o pomoc,
-finansowanie lub dofinansowanie kosztownych zabiegów operacyjnych nie finansowanych ze środków publicznych a niezbędnych do ratowania zdrowia lub życia ubiegającego się o pomoc,
-finansowanie względnie dopłaty do niezbędnych leczeń sanatoryjnych,
-wspieranie działalności Klubów Seniora działających przy okręgowych izbach radców prawnych.
Uprawnionymi do uzyskania w/w pomocy ze środków Funduszu są:
1. seniorzy
2. renciści o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia  27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
3. wdowy i wdowcy po osobach wymienionych w pkt 1-2
Seniorem w rozumieniu Funduszu jest każdy członek samorządu ( radca prawny), który ukończył: kobiety 60 lat, mężczyźni 65 lat i nabył prawo do emerytury.
Kryterium umożliwiające udzielenie pomocy społecznej z Funduszu Seniora:
status materialny osoby ubiegającej się o pomoc określany jest za pomocą wysokości jej dochodu miesięcznego netto nie przekraczającego kwoty przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w trzecim kwartale roku poprzedzającego przyznanie pomocy, publikowanego w Komunikacie Prezesa GUS dla celów emerytalno-rentowych.
Udokumentowany i uzasadniony wniosek / wyłącznie sporządzony na formularzu udostępnionym na stronie Internetowej Izby w zakładce rzecznik Funduszu Seniora oraz w biurze Rady / o udzielenie jednej z form pomocy z Funduszu Seniora zainteresowani składają do Rzecznika Funduszu OIRP w Kielcach, który opiniuje wniosek i przekazuje do Kapituły Funduszu Seniora celem rozpatrzenia. Kapituła  rozpatruje sprawy w zespołach trzyosobowych. Rozstrzygnięcia zespołu  zapadają większością głosów i są ostateczne.
Dla wydania prawidłowej opinii rzecznik Funduszu może prosić wnioskodawcę o dodatkowe wyjaśnienia, dokumenty itp., dlatego proszę o podawanie numeru telefonu, co przyspiesza i ułatwia załatwienie sprawy.

Proszę również Koleżanki i Kolegów o w miarę czytelne i dokładne wypełnianie formularza wniosku.
Kwota dochodu osoby ubiegającej się o pomoc z Funduszu w 2020 r. nie może przekroczyć kwoty 4.029,00zł

Kontakt z rzecznikiem Funduszu:
Telefonicznie: 660 080 753
Osobiście: w czasie dyżuru pełnionego w siedzibie Izby w każdą pierwszą środę miesiąca w  godz. 11.00 – 12.00


Rzecznik Kapituły Funduszu Seniora
Okręgowej Izby Radców Prawnych
w Kielcach
Grażyna Brzezińska

 


Narada Kapituły Funduszu Seniora w Kielcach w dniach 9-11 maja 2019r z udziałem członków Rady Klubów Seniora, Rzeczników Funduszu Seniora i Przewodniczących Klubów Seniora ze wszystkich Okręgowych Izb Radców Prawnych

Na zaproszenie Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Kielcach i Dziekan Heleny Górniak w dniach 9–11 maja 2019 r. w Kielcach odbyła się  doroczna narada Kapituły Funduszu Seniora z udziałem Rady Klubów Seniora, Rzeczników Funduszu Seniora oraz Przewodniczących Klubów Seniora ze wszystkich okręgowych izb.

Każdy dzień pobytu został zaplanowany tak, aby zrealizować merytoryczny cel narady oraz zapoznać się z okręgową izbą i zwiedzić Kielce.

Pierwszego dnia odbyły się dwa posiedzenia – najpierw w pełnym składzie zebrała się Kapituła Funduszu Seniora, by omówić wnioski o przyznanie pomocy socjalnej dla 25 radców prawnych seniorów, potem zaś odbyło się  posiedzenie Rady Klubów Seniora i Przewodniczących Klubów Seniora wszystkich okręgowych izb, które prowadziła Przewodnicząca Rady, Helena Oprzyńska-Pacewicz. Było ono poświęcone uczestnictwu w organizowanych przez poszczególne izby imprezach dla radców prawnych seniorów oraz organizowanych przez Radę ogólnopolskich spotkaniach integracyjnych typu „open”. W spotkaniu uczestniczył Mieczysław Humka, Przewodniczący Kapituły.

Wieczór natomiast był pełen relaksu. Przewodniczący Klubu Seniora Tadeusz Pióro i Rzeczniczka Funduszu Seniora izby kieleckiej Grażyna Brzezińska zaprosili nas na wspólny spacer „deptakiem” Kielc, czyli ulicą Sienkiewicza. Tadeusz Pióro doskonale pełnił rolę przewodnika, prezentując historycznie zabudowę ulicy oraz opowiadając ciekawostki związane z poszczególnymi miejscami.

W drugim dniu odbyło się oficjalne otwarcie narady, której dokonał Przewodniczący Kapituły Funduszu Seniora Mieczysław Humka. Przewodniczący na wstępie powitał gości z kierownictwa samorządu radców prawnych – Helenę Górniak, Dziekan OIRP w Kielcach, Elwirę Szurmińską-Kamińską, Sekretarz KRRP, Bazylego Zacharczuka, członka Prezydium KRRP.

Pani Dziekan powitała wszystkich uczestników spotkania i życzyła pomyślnego zrealizowania programu narady i miłego pobytu w Kielcach.

Przewodniczący Kapituły Funduszu Seniora Mieczysław Humka omówił znowelizowane zasady dofinansowania z Funduszu Seniora, wprowadzone w 2018 roku. Uległy zmianie uregulowania prawne wyznaczające ramy udzielania pomocy społecznej z Funduszu Seniora. Krajowa Rada Radców Prawnych Uchwałą Nr 103/X/2018 z 22 sierpnia 2018 r. dokonała zmiany treści § 7 ust. 1 i ust. 2 Uchwały Nr 223/V/2000 KRRP z 15 grudnia 2000 r. w sprawie utworzenia i organizacji Funduszu Seniora oraz pomocy socjalnej. Ponadto w związku z dyrektywą unijną, tzw. RODO,  zostały przedstawione i omówione nowe wnioski, o przyznanie pomocy socjalnej radcom prawnych seniorom i wnioski o zakwalifikowanie uczestników na turnusy sanatoryjne, prowadzone przez Kapitułę Funduszu Seniora. Następnie omówiono przedsięwzięcia kulturalne, rekreacyjne i wypoczynkowe organizowane przez poszczególne Kluby Seniora OIRP, a także ogólnopolskie spotkania integracyjne organizowane przez Radę Klubów Seniora Kapituły Funduszu Seniora. Przewodniczący Kapituły wręczył Przewodniczącym Klubów OIRP i zaproszonym gościom kalendarium wszystkich organizowanych imprez.

Elwira Szurmińska-Kamńska, Sekretarz KRRP, zaapelowała do uczestników narady o kontynuowanie uczestnictwa radców prawnych seniorów w działalności Uniwersytetów Trzeciego Wieku w charakterze wykładowców i słuchaczy, a także o zaangażowanie się radców prawnych seniorów w organizację obchodów Międzynarodowego Dnia Prawnika – branie czynnego udziału w lekcjach w szkołach, poświęconych popularyzacji prawa i samorządu radców prawnych. Życzyła wszystkim uczestnikom pomyślności w spełnianiu ich przedsięwzięć zarówno w pracy samorządowej, jak i życiu osobistym.

Na zakończenie narady Przewodniczący Kapituły zapytał o wykorzystywanie przekazanych w ubiegłym roku wszystkim Klubom Seniora laptopów, które miały poprawić kontakt ze środowiskiem radców prawnych i ułatwić korzystanie z internetu. Kluby Seniora z pomocą macierzystych okręgowych izb przeprowadziły szkolenia radców prawnych seniorów, jak posługiwać się laptopami i korzystać z internetu.

Po obiedzie drugiego dnia uczestnicy narady ponownie udali się na spacer, tym razem po historycznych miejscach Kielc, jak katedra czy wzgórze zamkowe. Po spacerze złożyliśmy wizytę w siedzibie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Kielcach, na której Dziekan Helena Górniak i były pierwszy Dziekan Ignacy Grum, założyciel izby kieleckiej, zapoznali uczestników narady z historią izby i działalnością tamtejszego Klubu Seniora.

Pobyt w Kielcach zakończyliśmy wycieczką do Jaskini Raj i na Kadzielnię. Uczestnicy narady z wdzięcznością będą wspominać pobyt w Kielcach i okręgowej izbie.

 

r.pr. Mieczysław Humka
Przewodniczący Kapituły Funduszu Seniora

Obrady w dn. 9-10 maja 2019r.

Spacer po m. Kielce: przy pomniku Biruty

Spacer po m. Kielce: plac zamkowo- katedralny

Spacer po m. Kielce: ogród włoski

Spacer po m. Kielce: rynek

Spotkanie w naszej izbie z uczestnikami narady i przedstawicielami Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych w osobach Sekretarza Rady Kol.Elwiry Szurmińskiej-Kamińskiej i Członka Prezydium KRRP Kol.Bazylego Zacharczuka.

Izbę kielecką reprezentowali:Dziekan Kol.Helena Górniak ,członek Prezydium Rady Rady Kol.Elżbieta Molenda i członek Rady Kol.Ignacy Grum.który przedstawił gościom historię powstania i działalności naszej izby.

Sekretarz Kapituły Funduszu Seniora wpisuje się do księgi pamiątkowej

Pożegnalny wieczór

 

 

Przygotowała Rzecznik Funduszu Seniora

Grażyna BrzezińskaKomunikat Rzecznika Funduszu Seniora OIRP w Kielcach z dnia 8 kwietnia 2019r

Informuję,że w dniu 5 kwietnia 2019r Kapituła Funduszu Seniora KRRP w Warszawie ustaliła zasady  odpłatności  Uczestników za turnusy sanatoryjne organizowane w Krynicy -Zdroju /Lwigród/ oraz w Kołobrzegu /Lech/- które uzależnione są od wysokości dochodu uczestnika turnusu w sposób następujący:

1.dochód od 1000,00 zł do 1500,00zł-odpłatność uczestnika - 300,00 zł,

2.dochód od 1501,00zł do 2000,00zł- odpłatność uczestnika -400,00 zł.

3.dochód powyżej 2001,00 zł – odpłatność uczestnika – 500,00 zł.

 
 

Kielce,8 kwietnia 2019r         Rzecznik Funduszu Seniora
                                                    OIRP w Kielcach
                                                 Grażyna Brzezińska