Rzecznik Funduszu Seniora

r.pr. Grażyna Brzezińska


Narada Kapituły Funduszu Seniora w Kielcach w dniach 9-11 maja 2019r z udziałem członków Rady Klubów Seniora, Rzeczników Funduszu Seniora i Przewodniczących Klubów Seniora ze wszystkich Okręgowych Izb Radców Prawnych

Na zaproszenie Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Kielcach i Dziekan Heleny Górniak w dniach 9–11 maja 2019 r. w Kielcach odbyła się  doroczna narada Kapituły Funduszu Seniora z udziałem Rady Klubów Seniora, Rzeczników Funduszu Seniora oraz Przewodniczących Klubów Seniora ze wszystkich okręgowych izb.

Każdy dzień pobytu został zaplanowany tak, aby zrealizować merytoryczny cel narady oraz zapoznać się z okręgową izbą i zwiedzić Kielce.

Pierwszego dnia odbyły się dwa posiedzenia – najpierw w pełnym składzie zebrała się Kapituła Funduszu Seniora, by omówić wnioski o przyznanie pomocy socjalnej dla 25 radców prawnych seniorów, potem zaś odbyło się  posiedzenie Rady Klubów Seniora i Przewodniczących Klubów Seniora wszystkich okręgowych izb, które prowadziła Przewodnicząca Rady, Helena Oprzyńska-Pacewicz. Było ono poświęcone uczestnictwu w organizowanych przez poszczególne izby imprezach dla radców prawnych seniorów oraz organizowanych przez Radę ogólnopolskich spotkaniach integracyjnych typu „open”. W spotkaniu uczestniczył Mieczysław Humka, Przewodniczący Kapituły.

Wieczór natomiast był pełen relaksu. Przewodniczący Klubu Seniora Tadeusz Pióro i Rzeczniczka Funduszu Seniora izby kieleckiej Grażyna Brzezińska zaprosili nas na wspólny spacer „deptakiem” Kielc, czyli ulicą Sienkiewicza. Tadeusz Pióro doskonale pełnił rolę przewodnika, prezentując historycznie zabudowę ulicy oraz opowiadając ciekawostki związane z poszczególnymi miejscami.

W drugim dniu odbyło się oficjalne otwarcie narady, której dokonał Przewodniczący Kapituły Funduszu Seniora Mieczysław Humka. Przewodniczący na wstępie powitał gości z kierownictwa samorządu radców prawnych – Helenę Górniak, Dziekan OIRP w Kielcach, Elwirę Szurmińską-Kamińską, Sekretarz KRRP, Bazylego Zacharczuka, członka Prezydium KRRP.

Pani Dziekan powitała wszystkich uczestników spotkania i życzyła pomyślnego zrealizowania programu narady i miłego pobytu w Kielcach.

Przewodniczący Kapituły Funduszu Seniora Mieczysław Humka omówił znowelizowane zasady dofinansowania z Funduszu Seniora, wprowadzone w 2018 roku. Uległy zmianie uregulowania prawne wyznaczające ramy udzielania pomocy społecznej z Funduszu Seniora. Krajowa Rada Radców Prawnych Uchwałą Nr 103/X/2018 z 22 sierpnia 2018 r. dokonała zmiany treści § 7 ust. 1 i ust. 2 Uchwały Nr 223/V/2000 KRRP z 15 grudnia 2000 r. w sprawie utworzenia i organizacji Funduszu Seniora oraz pomocy socjalnej. Ponadto w związku z dyrektywą unijną, tzw. RODO,  zostały przedstawione i omówione nowe wnioski, o przyznanie pomocy socjalnej radcom prawnych seniorom i wnioski o zakwalifikowanie uczestników na turnusy sanatoryjne, prowadzone przez Kapitułę Funduszu Seniora. Następnie omówiono przedsięwzięcia kulturalne, rekreacyjne i wypoczynkowe organizowane przez poszczególne Kluby Seniora OIRP, a także ogólnopolskie spotkania integracyjne organizowane przez Radę Klubów Seniora Kapituły Funduszu Seniora. Przewodniczący Kapituły wręczył Przewodniczącym Klubów OIRP i zaproszonym gościom kalendarium wszystkich organizowanych imprez.

Elwira Szurmińska-Kamńska, Sekretarz KRRP, zaapelowała do uczestników narady o kontynuowanie uczestnictwa radców prawnych seniorów w działalności Uniwersytetów Trzeciego Wieku w charakterze wykładowców i słuchaczy, a także o zaangażowanie się radców prawnych seniorów w organizację obchodów Międzynarodowego Dnia Prawnika – branie czynnego udziału w lekcjach w szkołach, poświęconych popularyzacji prawa i samorządu radców prawnych. Życzyła wszystkim uczestnikom pomyślności w spełnianiu ich przedsięwzięć zarówno w pracy samorządowej, jak i życiu osobistym.

Na zakończenie narady Przewodniczący Kapituły zapytał o wykorzystywanie przekazanych w ubiegłym roku wszystkim Klubom Seniora laptopów, które miały poprawić kontakt ze środowiskiem radców prawnych i ułatwić korzystanie z internetu. Kluby Seniora z pomocą macierzystych okręgowych izb przeprowadziły szkolenia radców prawnych seniorów, jak posługiwać się laptopami i korzystać z internetu.

Po obiedzie drugiego dnia uczestnicy narady ponownie udali się na spacer, tym razem po historycznych miejscach Kielc, jak katedra czy wzgórze zamkowe. Po spacerze złożyliśmy wizytę w siedzibie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Kielcach, na której Dziekan Helena Górniak i były pierwszy Dziekan Ignacy Grum, założyciel izby kieleckiej, zapoznali uczestników narady z historią izby i działalnością tamtejszego Klubu Seniora.

Pobyt w Kielcach zakończyliśmy wycieczką do Jaskini Raj i na Kadzielnię. Uczestnicy narady z wdzięcznością będą wspominać pobyt w Kielcach i okręgowej izbie.

 

r.pr. Mieczysław Humka
Przewodniczący Kapituły Funduszu Seniora

Obrady w dn. 9-10 maja 2019r.

Spacer po m. Kielce: przy pomniku Biruty

Spacer po m. Kielce: plac zamkowo- katedralny

Spacer po m. Kielce: ogród włoski

Spacer po m. Kielce: rynek

Spotkanie w naszej izbie z uczestnikami narady i przedstawicielami Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych w osobach Sekretarza Rady Kol.Elwiry Szurmińskiej-Kamińskiej i Członka Prezydium KRRP Kol.Bazylego Zacharczuka.

Izbę kielecką reprezentowali:Dziekan Kol.Helena Górniak ,członek Prezydium Rady Rady Kol.Elżbieta Molenda i członek Rady Kol.Ignacy Grum.który przedstawił gościom historię powstania i działalności naszej izby.

Sekretarz Kapituły Funduszu Seniora wpisuje się do księgi pamiątkowej

Pożegnalny wieczór

 

 

Przygotowała Rzecznik Funduszu Seniora

Grażyna Brzezińska


Sprawozdanie

Rzecznika Funduszu Seniora OIRP w Kielcach za okres działalności 1.01. 2018 — 31 .12.2018r Fundusz seniora, jako fundusz celowy utworzony został na mocy Uchwały nr 223/V/2000 Krajowej Rady Radców Prawnych z dn.15 XII 2000r z póź.zm, z odpisu 4% kwoty składek członkowskich przypadających KRRP „którym zarządza 9 osobowa Kapitula Funduszu Seniora powołana przez KRRP, a na terenie właściwości miejscowej okręgowych izb radców prawnych działa za pośrednictwem Rzeczników Funduszu Seniora powoływanych przez Rady OIRP na okres kadencji samorządu.

Pomoc z środków finansowych Funduszu Seniora świadczona jest m.in. w następujących formach:

- pomoc w umieszczaniu zainteresowanych w domach opieki stałej oraz w organizowaniu opieki domowej poprzez opiekunki społeczne i inne,
- refundacja względnie dopłata do leków drogich, niezbędnych do egzystencji ubiegającego się o pomoc,
- finansowanie lub dofinansowanie kosztownych zabiegów operacyjnych nie finansowanych ze środków publicznych a niezbędnych do ratowania zdrowia lub życia,
- finansowanie względnie dopłaty do niezbędnych leczeń sanatoryjnego,
- zapomóg pieniężnych : stałych ,okresowych .doraźnych,
- wspieranie działalności Klubów Seniora działających przy okręgowych izbach radców prawnych.

Uprawnionymi do ubiegania się o powyższe świadczenia są radcowie prawni:

-seniorzy, którzy nabyli prawo do emerytury: kobiety, które ukończyły 60 lat a mężczyźni 65 lat,  
-renciści o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27  
sierpnia 1997r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  
-wdowy, wdowcy po w/w osobach.

Kryterium umożliwiającym udzielenie pomocy z Funduszu „oprócz przestanek zdrowotnych jest status materialny tj. dochód miesięczny netto osoby wnioskującej o dane świadczenie nie mógł przekroczyć w2018 r kwoty 3813,00z1.

W naszej Izbie byk> na dzień 31 XII 2018r łącznie 246 emerytów i rencistów, w tym rejon Kielce-142 ,rejon Radom- 60 ,rejon Tarnobrzeg- 44 .Natomiast seniorów niepracujących i mogących Po spełnieniu wyżej omówionych przestanek skorzystać z pomocy FS było łącznie 129 osób w tym w rejonie Kielce —73 osoby, w rejonie Radom 30 osób w rejonie Tarnobrzeg- 26 osób. Rzecznik FS spośród 20 wniosków o przyznanie dofinansowania leczenia sanatoryjnego pozytywnie  
zaopiniowała 12 wniosków kierując się sytuacją materialną i zdrowotną wnioskodawców. Należy wyjaśnić, że nasza Izba podobnie jak pozostałe Izby / z wyjątkiem izby warszawskiej /dysponuje tylko 2 miejscami na pobyt w sanatorium w Busku-Zdroju, Krynicy i Kołobrzegu. Rzecznikowi udało się uzyskać jeszcze 6 dodatkowych miejsc z tzw. zwrotów z innych izb ,zatem z leczenia sanatoryjnego skorzystało 12 seniorów naszej izby a kwota dofinansowania z Funduszu Seniora KRRP dla naszych radców prawnych wyniosła 24.500,00z1

Dalej Rzecznik wystąpiła o przyznanie pomocy finansowej dla 5 osób w formach: dofinansowania do leczenia rehabilitacyjnego bezpośrednio po przebytej operacji, refundacji leków koniecznych do podtrzymania zdrowia oraz doraźnej pomocy pieniężnej wspierającej codzienną egzystencję. Fundusz Seniora wypłacił 5 zapomóg na łączną kwotę 7200,00z1.Razem seniorzy OIRP w Kielcach uzyskali z Funduszu Seniora wsparcie finansowe w łącznej kwocie 31.700,00z1.

Sporządziła: Grażyna Brzezińska Rzecznik Funduszu Seniora OIRP w Kielcach RP „którym zarządza 9 osobowa Kapitula Funduszu Seniora powołana przez  
KRRP, a na terenie właściwości miejscowej okręgowych izb radców prawnych działa za pośrednictwem Rzeczników Funduszu Seniora powoływanych przez Rady OIRP na okres kadencji samorządu.

Pomoc z środków finansowych Funduszu Seniora świadczona jest m.in. w następujących formach:

- pomoc w umieszczaniu zainteresowanych w domach opieki stałej oraz w organizowaniu opieki domowej poprzez opiekunki społeczne i inne,
- refundacja względnie dopłata do leków drogich, niezbędnych do egzystencji ubiegającego się o pomoc,
- finansowanie lub dofinansowanie kosztownych zabiegów operacyjnych nie finansowanych ze środków publicznych a niezbędnych do ratowania zdrowia lub życia,
- finansowanie względnie dopłaty do niezbędnych leczeń sanatoryjnego,
- zapomóg pieniężnych : stałych ,okresowych .doraźnych,
- wspieranie działalności Klubów Seniora działających przy okręgowych izbach radców prawnych.

Uprawnionymi do ubiegania się o powyższe świadczenia są radcowie prawni:

-seniorzy, którzy nabyli prawo do emerytury: kobiety, które ukończyły 60 lat a mężczyźni 65 lat,  
-renciści o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27  
sierpnia 1997r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  
-wdowy, wdowcy po w/w osobach.

Kryterium umożliwiającym udzielenie pomocy z Funduszu „oprócz przestanek zdrowotnych jest status materialny tj. dochód miesięczny netto osoby wnioskującej o dane świadczenie nie mógł przekroczyć w2018 r kwoty 3813,00z1.

W naszej Izbie byk> na dzień 31 XII 2018r łącznie 246 emerytów i rencistów, w tym rejon Kielce-142 ,rejon Radom- 60 ,rejon Tarnobrzeg- 44 .Natomiast seniorów niepracujących i mogących Po spełnieniu wyżej omówionych przestanek skorzystać z pomocy FS było łącznie 129 osób w tym w rejonie Kielce —73 osoby, w rejonie Radom 30 osób w rejonie Tarnobrzeg- 26 osób. Rzecznik FS spośród 20 wniosków o przyznanie dofinansowania leczenia sanatoryjnego pozytywnie  
zaopiniowała 12 wniosków kierując się sytuacją materialną i zdrowotną wnioskodawców. Należy wyjaśnić, że nasza Izba podobnie jak pozostałe Izby / z wyjątkiem izby warszawskiej /dysponuje tylko 2 miejscami na pobyt w sanatorium w Busku-Zdroju, Krynicy i Kołobrzegu. Rzecznikowi udało się  
uzyskać jeszcze 6 dodatkowych miejsc z tzw. zwrotów z innych izb ,zatem z leczenia sanatoryjnego skorzystało 12 seniorów naszej izby a kwota dofinansowania z Funduszu Seniora KRRP dla naszych radców prawnych wyniosła 24.500,00z1

Dalej Rzecznik wystąpiła o przyznanie pomocy finansowej dla 5 osób w formach: dofinansowania do leczenia rehabilitacyjnego bezpośrednio po przebytej operacji, refundacji leków koniecznych do podtrzymania zdrowia oraz doraźnej pomocy pieniężnej wspierającej codzienną egzystencję. Fundusz  
Seniora wypłacił 5 zapomóg na łączną kwotę 7200,00z1.Razem seniorzy OIRP w Kielcach uzyskali z Funduszu Seniora wsparcie finansowe w łącznej kwocie 31.700,00z1.

Sporządziła: Grażyna Brzezińska Rzecznik Funduszu Seniora OIRP w Kielcach


Komunikat Rzecznika Funduszu Seniora OIRP w Kielcach z dnia 8 kwietnia 2019r

Informuję,że w dniu 5 kwietnia 2019r Kapituła Funduszu Seniora KRRP w Warszawie ustaliła zasady  odpłatności  Uczestników za turnusy sanatoryjne organizowane w Krynicy -Zdroju /Lwigród/ oraz w Kołobrzegu /Lech/- które uzależnione są od wysokości dochodu uczestnika turnusu w sposób następujący:

1.dochód od 1000,00 zł do 1500,00zł-odpłatność uczestnika - 300,00 zł,

2.dochód od 1501,00zł do 2000,00zł- odpłatność uczestnika -400,00 zł.

3.dochód powyżej 2001,00 zł – odpłatność uczestnika – 500,00 zł.

 
 

Kielce,8 kwietnia 2019r         Rzecznik Funduszu Seniora
                                                    OIRP w Kielcach
                                                 Grażyna BrzezińskaKomunikat Rzecznika Funduszu Seniora OIRP w Kielcach

Na podstawie uchwały nr 223/V/2000 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 15 grudnia 2000r. zmienionej uchwałami  Krajowej Rady Radców Prawnych : nr .27/X/2017 z dnia 13 stycznia 2017r  i nr 32 /X/2017 z dnia 7  kwietnia 2017r  powołano Fundusz Seniora, którym zarządza Kapituła składająca się  od 7 do 9 osób wybranych przez KRRP na okres kadencji organów samorządu radcowskiego.
Kapituła działa poprzez rzeczników Funduszu powoływanych przez Rady Okręgowych Izb Radców Prawnych również na okres kadencji okręgowych organów samorządu radcowskiego.
Ze środków finansowych Funduszu świadczona jest pomoc społeczna w następujących formach:
-pieniężnej, stałej lub okresowej
-pieniężnej doraźnej,
-pomoc w umieszczaniu zainteresowanych w domach stałej opieki – finansowana w pełni względnie w części,
-pomoc w umieszczaniu zainteresowanych w domach dziennej opieki – finansowana w pełni lub w części,
-pomoc w organizowaniu opieki domowej poprzez opiekunki społeczne i inne – finansowanie tej opieki w pełni lub w części,
-refundacja względnie dopłata do leków drogich, niezbędnych do egzystencji ubiegającego się o pomoc,
-finansowanie lub dofinansowanie kosztownych zabiegów operacyjnych nie finansowanych ze środków publicznych a niezbędnych do ratowania zdrowia lub życia ubiegającego się o pomoc,
-finansowanie względnie dopłaty do niezbędnych leczeń sanatoryjnych,
-wspieranie działalności Klubów Seniora działających przy okręgowych izbach radców prawnych.
Uprawnionymi do uzyskania w/w pomocy ze środków Funduszu są:
1. seniorzy
2. renciści o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia  27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
3. wdowy i wdowcy po osobach wymienionych w pkt 1-2
Seniorem w rozumieniu Funduszu jest każdy członek samorządu ( radca prawny), który ukończył: kobiety 60 lat, mężczyźni 65 lat i nabył prawo do emerytury.
Kryterium umożliwiające udzielenie pomocy społecznej z Funduszu Seniora:
status materialny osoby ubiegającej się o pomoc określany jest za pomocą wysokości jej dochodu miesięcznego netto nie przekraczającego kwoty przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w trzecim kwartale roku poprzedzającego przyznanie pomocy, publikowanego w Komunikacie Prezesa GUS dla celów emerytalno-rentowych.
Udokumentowany i uzasadniony wniosek / wyłącznie sporządzony na formularzu udostępnionym na stronie Internetowej Izby w zakładce rzecznik Funduszu Seniora oraz w biurze Rady / o udzielenie jednej z form pomocy z Funduszu Seniora zainteresowani składają do Rzecznika Funduszu OIRP w Kielcach, który opiniuje wniosek i przekazuje do Kapituły Funduszu Seniora celem rozpatrzenia. Kapituła  rozpatruje sprawy w zespołach trzyosobowych. Rozstrzygnięcia zespołu  zapadają większością głosów i są ostateczne.
Dla wydania prawidłowej opinii rzecznik Funduszu może prosić wnioskodawcę o dodatkowe wyjaśnienia, dokumenty itp., dlatego proszę o podawanie numeru telefonu, co przyspiesza i ułatwia załatwienie sprawy.

Proszę również Koleżanki i Kolegów o w miarę czytelne i dokładne wypełnianie formularza wniosku.
Kwota dochodu osoby ubiegającej się o pomoc z Funduszu w 2019 r. nie może przekroczyć kwoty 3.745,00zł

Kontakt z rzecznikiem Funduszu:
Telefonicznie: 660 080 753
Osobiście: w czasie dyżuru pełnionego w siedzibie Izby w każdą pierwszą środę miesiąca w  godz. 11.00 – 12.00


Rzecznik Kapituły Funduszu Seniora
 Okręgowej Izby Radców Prawnych
                   w Kielcach
             Grażyna Brzezińska